پایان نامه با کلید واژه های مراکز فرهنگی، پرورش خلاقیت، روابط اجتماعی

کلید واژهها : مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیت
فهرست مطالب صفحات

فصل اول- موضوع طرح…………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-1-اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-3-فرضیه یا سوالات کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4
1-4-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم:مفاد بنیادین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2-1- جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-1-تعریف جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-2-جوان و رهیافتهای آن……………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-3-ویژگیهای جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1-3-1- استقلالطلبی………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-3-2- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-3-3- برتریجویی………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-1-3-4- احساس خلا……………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-4-بحرانهای جوان………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1-4-1-بحران شخصیت یا هویت……………………………………………………………………………………………………………12
2-1-4-2- بحران روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-4-3-بحران خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4-4- بحران جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-4-5- بحران کار…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-4-6- بحران شناسایی………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4-7- بحران الگوگریزی و الگوپذیری…………………………………………………………………………………………………14
2-1-5- راهکارهای ارتباط با جوان…………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-5-1- درک موقعیت جوان……………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن……………………………………………………………………………………15
2-2-5-3-سخن گفتن با جوان…………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن……………………………………………………………………………………16
2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه…………………………………………………………………………………….16
2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه………………………………………………………….17
2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه………………………………………………………………………………………17
2-2-5-4-شنیدن سخن جوان…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-6-تاثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان………………………………………………………………………………………….19
2-2-قرارگاه های رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-1-تعریف قرارگاه های رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-2-عناصر تشکیل دهنده یک قرارگاه رفتاری…………………………………………………………………………………………….25
2-2-3-حریم قرارگاه یا مکانهای رفتاری……………………………………………………………………………………………………………26
2-2-4-اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد……………………………………………………………………………………………………26
2-3-هویت فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….27
2-3-1-تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-3-2-تعریف هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-3-رابطه فرهنگ و هویت…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4- مرکز فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-4-1-پیشینه مراکز فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1-2- فرهنگسرا در اروپا……………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1-3- مراکز فرهنگی در ایران………………………………………………………………………………………………………….34
2-5-خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-5-1-تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-5-2-روانشناسی خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-5-3-روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت………………………………………………………………………………………………..39
2-5-4-شیوه های گروهی برای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………….40
2-5-4-1-روش طوفان فکری(یا بارش مغزی)…………………………………………………………………………………………40
2-5-4-2-روش گوردن……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-5-5-عوامل موثر در رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *