پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

گرایش : تحول

عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان 

     دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

گروه مدیریت دولتی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A )

رشته :

مديريت دولتي ،گرایش تحول

عنوان :

تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان 

استاد راهنما:

دکتر علی یزد خواستی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان                                                                                                                 صفحه              

چکيده  ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

۱-۲)بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..5

۱-3)ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4 )چارچوب نظري پژوهش…………………………………………………………………………………………………..        ….9

۱-5)اهداف پژوهش…….         …………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1)هدف اصلي………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-2)اهداف فرعي……………………………………………………………………………………………………………………11

۱-6)سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-7 )فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-1 )فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-2)فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8)متغير هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-1)متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-2 )متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..12

1-8-3)متغير تعديل کننده…………………………………………………………………………………………………………. 13

۱-9)جامعه آماري و قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………         ..13

1-9-1)قلمرو موضوعي…………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-9-2)قلمرو مکاني…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-3 ) قلمرو زماني……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها………………………………………………………………13

۱-10-۱)روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10-2 )روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 14

۱-10-3)روش تجزيه و تحليل اطلاعات          ……………………………………………………………………………………14

۱-11)تعاريف نظري وعملياتي واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………… 14

1-11-1)تعاريف نظري واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 14

1-11-2)تعاريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………….         16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-۲-1)مفهوم استراتژي…………………………………………………………………………………………………………….       20

۲-1-2)اصول و قواعد رقابت……………………………………………………………………………………………………         21

۲-1-3)رويکردهاي استراتژي……………………………………………………………………………………………………         21

2-1-3-1)رويکرد تجويزي……………………………………………………………………………………………………..         22

2-1-3-2)رويکرد توصيفي………………………………………………………………………………………………………        22

2-1-4)فلسفه استراتژي…………………………………………………………………………………………………………….       22

۲-1-5)تعريف استراتژي………………………………………………………………………………………………………….        22

2-1-6)فرصت های استراتژیک ………………………………………………………………………………………………….23

۲-1-7)توسعه فرصت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..        24

۲-1-8)راهکار استراتژيک………………………………………………………………………………………………………..         25

2-1-9)استراتژي‌ها و پارادايم ها……………………………………………………………………………………………….         26

2-1-10)پارادايم ها و فرصت‌ها………………………………………………………………………………………………..        26

2-1-11)الگوي فرصت……………………………………………………………………………………………………………       27

2-1-12)مزايا و معايب……………………………………………………………………………………………………………        27

2-1-13)تعريف مديريت استراتژيك…………………………………………………………………………………………         28

2-1-13-1)ضرورت بهره گیری از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………28

2-1-13-2)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..30

2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………31

2-1-14)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………33

2-1-14-1)تكوين استراتژي……………………………………………………………………………………………………..33

2-1-15)اجراي استراتژي…………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-16)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….34

۲-1-16-1)موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك…………………………………………………………………………… 34

۲-1-17)تفکر استراتژيک…………………………………………………………………………………………………………        35

2-1-17-1)تفكر استراتژيك در مقايسه با برنامه‌ريزي استراتژيك…………………………………………………..  37

2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ………………………………………………………………………………………….         38

۲-1-17-3)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………… 38

۲-1-18)جايگاه موضوعات استراتژيک………………………………………………………………………………………          39

2-1-19)متدولوژي برنامه ريزي استراتژيک پيشنهادي…………………………………………………………………. 40

2-1-20)ساختار تحليلي استراتژي اثربخش…………………………………………………………………………………         51

2-2) تحول سازماني………………………………………………………………………………………………………………..        52

2-2-1)ايجاد تحول………………………………………………………………………………………………………………….       52

2-2-2)اهداف تحول سازماني……………………………………………………………………………………………………        53

2-2-3) هدايت فرايند تحول سازماني………………………………………………………………………………………..         53

2-2-4) ضرورت تحول سازماني………………………………………………………………………………………………         54

2-2-5)فرآيند تحول در سازمان…………………………………………………………………………………………………        55

2-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها………………………………………………………………………………………..         57

2-2-7)سطوح تغيير و تحول…………………………………………………………………………………………………….        59

2-2-8)مفاهيم تغيير…………………………………………………………………………………………………………………       60

2-2-9) سطوح ايجاد تغيير در بشر‌ها……………………………………………………………………………………….         61

۲-2-10)انواع تغيير………………………………………………………………………………………………………………….       63

2-2-11)سازمان‌هاي آينده………………………………………………………………………………………………………..        63

۲-2-12)مقاومت در برابر تغيير………………………………………………………………………………………………….        64

۲-2-13)مديريت مقاومت در برابر تغيير……………………………………………………………………………………..         64

2-2-14)مدلهاي تغيير……………………………………………………………………………………………………………..       65

2-2-14-1)الگوي مکعب يخي تغيير………………………………………………………………………………………..         66

2-2-14-2) الگوي سه سطحي تغيير…………………………………………………………………………………………         67

2-2-14-3)مدل تغيير و عملکرد سازماني «بورک و ليتوين»………………………………………………………….  68

2-2-14-4) مدل تغيير اثربخش کامينگز و اورلي……………………………………………………………………….. 69

2-2-14-5) مدل تغيير جامع رالف کيلمن        …………………………………………………………………………………71

2-2-14-6)-مدل تجزيه و تحليل جرياني جري و پوراس…………………………………………………………… 72

2-2-14-7)مدل ششخانه اي ويزبورد……………………………………………………………………………………         73

2-3) استراتژي‌ها تغيير و تحول سازماني…………………………………………………………………………………… 75

2-3-1)استراتژي تغيير تکنولوژي………………………………………………………………………………………………         75

2-3-3)استراتژي تغيير ساختار………………………………………………………………………………………………….         76

2-3-3)استراتژي تغيير وظايف…………………………………………………………………………………………………         76

2-3-4)استراتژي تغيير نيروي انساني……………………………………………………………………………………….. 76

2-3-5) علل مقاومت در برابر تغيير و تحول…………………………………………………………………………….. 77

۲-4)اثربخشي سازماني……………………………………………………………………………………………………………         79

2-4-1)معيارها و مقياس هاي اثربخشي سازماني………………………………………………………………………..  79

2-4-2)انواع رویکرد تاثیر……………………………………………………………………………………………….  81

2-4-2-1) رويکرد مبتني بر هدف…………………………………………………………………………………………….         81

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-2-2)پيش فرض هاي رويکرد نيل به هدف………………………………………………………………………… 82

2-4-2-3)رويکرد نيل به هدف در اقدام…………………………………………………………………………………….         82

2-4-2-3-1)مسائل و معضلات رويکرد نيل به هدف…………………………………………………………………. 83

2-4-2-3-2)فايده عملي رويکردنيل به هدف براي مديران…………………………………………………………..  83

2-4-2-4).رويکرد مبتني بر تامين منابع سيستم……………………………………………………………………………          84

2-4-2-5)پيش فرض هاي رويکرد سيستمي………………………………………………………………………………          85

2-4-2-5-1)رويکرد سيستمي در اقدام……………………………………………………………………………………..         85

2-4-2-5-2)مسائل و معضلات رويکرد سيستمي……………………………………………………………………….. 86

2-4-2-5-3)ارزش عملي رويکرد سيستمي براي مديران……………………………………………………………… 86

2-4-2-6)رويکرد مبتني بر فرآيند دروني         ……………………………………………………………………………………86

2-4-2-7)رويکرد عوامل استراتژيک………………………………………………………………………………………….         87

2-4-2-7-1)رويکرد ذينفعان استراتژيک…………………………………………………………………………………….        87

2-4-2-7-2)پيش فرض هاي رويکرد ذينفعان استراتژيک…………………………………………………………… 88

2-4-2-7-3)رويکرد ذينفعان استراتژيک در اقدام………………………………………………………………………. 88

2-4-2-7-4)مسائل و معضلات رويکرد ذينفعان استراتژيک در اقدام…………………………………………….   89

2-4-2-7-5)فايده عملي رويکرد ذينفع هاي استراتژيک براي مديران…………………………………………….  90.

2-4-2-8)رويکرد ارزش هاي رقابتي………………………………………………………………………………………… 90

2-4-2-8-1)پيش فرض هاي رويکرد رقابتي………………………………………………………………………………        90

2-4-2-8-2)رويکرد ارزش هاي رقابتي در اقدام…………………………………………………………………………         91

2-4-2-8-3)مسائل و معضلات رويکرد ارزش هاي رقابتي………………………………………………………….. 92

2-4-2-8-4)ارزش عملي رويکرد ارزش هاي رقابتي براي مديران…………………………………………………92

2-4-2-9)کنترل انعطاف پذيري………………………………………………………………………………………………..        93

2-4-3)دام‌هاي اثربخشي…………………………………………………………………………………………………………         95

2-5)مروری بر نحوه ی شکل گیری شهرداری ………………………………………………………………………….  97

2-5-1)شهر……………………………………………………………………………………………………………………………      97

2-5-2)تعريف شهر…………………………………………………………………………………………………………………       98

2-5-3)شهر در ايران………………………………………………………………………………………………………………..       99

2-5-4)وظايف شهرداري در حوزه خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي……………………………………….     100

2-5-5)وظايف شهرداري در حوزه اجتماعي و فرهنگي در وضعيت فعلي……………………………………..    101

2-5-6)دستورالعمل اجرايي برنامه سوم راهبردي شهرداري کاشان…………………………………………………   103

2-5-6-1) بخش اول : تعاريف………………………………………………………………………………………………..         103

2-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوين برنامه استراتژيک ۴ ساله شهرداري کاشان…………………………………    107

2-5-6-3)مدل تدوين برنامه…………………………………………………………………………………………………….        108

2-6)پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..        111

2-6-1)تحقيقات خارجي………………………………………………………………………………………………………….       111

2-6-2)تحقيقات داخلي         ……………………………………………………………………………………………………………113

فصل سوم: روش پژوهش

3- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..       118

3- 2) نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………        118

3-3) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………         119

3-3-1) روش بررسي اسناد و مدارك………………………………………………………………………………………. 119

3-3-2)روش ميداني……………………………………………………………………………………………………………….        119

3-4)مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها……………………………………………………………………………………………..         120

3- 5) مقياس اندازه‌گيري نگرشها…………………………………………………………………………………………….. 120

3-6)طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….        120

3-6-1)هدف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….        121

3-6-2- نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..        121

3-6-3)ميزان دخالت محقق در پژوهش……………………………………………………………………………………..         121

3-6-4)مكان بررسي: طبيعي و ساختگي……………………………………………………………………………………..         121

3-6-5)واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها……………………………………………………….  121

3-6-6)افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي……………………………………………………………. 122

3-6-7)جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش…………………………………………………………………………………         122

3-6-8) حجم نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………….        122

3-6-9) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..123

3- 6- 10) روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………………….         123

3-7) روشها و فنون آماري مورد بهره گیری براي تجزيه وتحليل مشاهدات………………………………………….123

3-7-1)ثبات سنجه ها …………………………………………………………………………………………………………….123

3-7-2) سازگاري دروني سنجه ها…………………………………………………………………………………………….         124

3-6-2) آزمون پايايي……………………………………………………………………………………………………………….       124

3-8) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها:……………………………………………………………………………………….         125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      128

4-2) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي…………………………………………………………………………………..         128

4-2-1 )جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………      128

4-2-2) تاهل………………………………………………………………………………………………………………………….      129

4-2-3 )سن……………………………………………………………………………………………………………………………      130

4-2-4 )تحصيلات…………………………………………………………………………………………………………………..      131

4-3 ) آزمون فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………….        132

4-3-1) آزمون فرضيه اصلي پژوهش………………………………………………………………………………………..          132

4-3 – 2) آزمون فرضيه فرعي اول……………………………………………………………………………………………         134

4-3-3) آزمون فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………………………         136

4-3-4 )آزمون فرضيه فرعي سوم………………………………………………………………………………………………        137

4-3-5 )آزمون فرضيه فرعي چهارم……………………………………………………………………………………………        139

4-3-6 )آزمون فرضيه فرعي پنجم……………………………………………………………………………………………..        141

4-3-7) آزمون فرضيه فرعي ششم……………………………………………………………………………………………..        143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      147

5-2)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………         147

5-2-1) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی ………………………………………………………………………………         147

5-2-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………………..         148

5-2-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………….         149

5-2-4) نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم…………………………………………………………………………………          150

5-2-5) نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم………………………………………………………………………………..151

5-2-6) نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم………………………………………………………………………………..          151

5-2-7) نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم………………………………………………………………………………..         152

5-3) نتيجه گيري نهایی…………………………………………………………………………………………………………….       153

5-4) پيشنهادات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….       154

5-4-1) پيشنهادات کاربردي…………………………………………………………………………………………………….        154

5-5)محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 155

منابع و ما خذ………………………………………………………………………………………………………………………….       156

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

پرسشنامه استراتژی های تحول سازمانی – با الهام ازمدل ویز بورد…………………………………………………164

پرسشنامه استراتژی های تحول سازمانی- مدل پار سونز……………………………………………………………… 166

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………. 169

چکيده

در هر سازمانی توان بالقوه پرورش نیافته ای هست که برای ایجاد تغییرات راهبردی در سازمان میتوان از این نیروی عظیم به نحو مطلوب بهره گیری نمود و این توانایی را در راستای اهداف و چشم انداز سازمانی و رسیدن به تاثیر هدایت نمود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در شهرداری کاشان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران شهرداری کاشان تشکیل داده اند. حجم جامعه از طریق سرشماری برای 124 نفر برآورد گردید که در نهایت تعداد 92پرسشنامه جمع آوری گردید. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس پرسشنامه های استاندارد مدل ویزبورد(1976) واثر بخشی پارسونز(1979) ارائه شده می باشد که با بهره گیری از دو پرسش نامه ی 28 سوالی به مطالعه یک نمونه ی 92 تایی از مدیران شهرداری کاشان پرداخته شده می باشد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی سنجیده شده می باشد و برای کسب پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد که پایایی آن برای پرسش نامه ی تحول 0.89 و برای پرسشنامه ی اثربخشی 0.86 می باشد. اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از نرم افزار SPSS  در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف (KS) بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تمامی مولفه های استراتژی تحول بر روی اثربخشی سلزمانی تاثیر مثبت داشته که بر طبق مدل رگرسیون مولفه های اهداف و رهبری به ترتیب با مقادیر ضریب بتای 0.252 و 0.213 بیشترین قدرت پیش بینی را بر روی اثربخشی سازمانی داشته و مولفه ی پاداش با مقدار ضریب بتای 0.061 کمترین درصد پیش بینی را دارا می باشند.

کلید واژه: استراتژی تحول، اثربخشی سازمانی، مدل ویزبرد، مدل پارسونز، اهداف، پاداش، رهبری.

 

۱-۱)مقدمه

  اهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست زیرا که نياز آينده می باشد .سازمان‌هاي موفق در جهان امروز سازمان‌هايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بر کسي پوشيده نيست که بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها می باشد و از آنجائيکه نياز بشر‌ها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد می باشد بنابراين لزوم تحول در سازمان‌ها همواره ديده مي‌گردد و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. سازمان‌ها براي آنكه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش‌ها و گروه‌هاي مختلف محيط خود ارتباط داشته و نيازهاي آن‌ها را تأمين كنند . بدين ترتيب مي‌توان گفت كه در واقع نه سازمان مي‌تواند خود را از محيط جدا كند و نه محيط مي‌تواند بدون سازمان زندگي كند. تغيير سازماني بي مقدمه صورت نمي­گيرد. محرکهاي تغيير معمولا ار محيط سازماني يا بازارسرچشمه مي­گيرند. اين محرکها مواردي از قبيل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژي جديد يا تغيير مقررات دولتي را در بر مي­گيرند همچنين ناکارايي مدير مي تواند محرکي براي تغيير در سازمان باشد(نقوي ومدرسي ،۱۳۸۷) .بارها تصریح شده می باشد که تنها چيزي که در سازمانها ثابت می باشد خود تغيير می باشد .براي اداره تغيير آغاز بايد لازم می باشد که فرآيند تغيير را بشناسيم.سازمانها به عنوان يک کل و افراد به گونه خاص دوست ندارند که کلمه تغيير را بشنوند ازنظر آنها تغيير داراي معاني ناخوشايندي می باشد. مثل:اخراج،انتقال و ساختار، توزيع قدرت، سيستم هاي نظارتي. اهميت اين پنج حوزه تا آنجايي می باشد که بقا سازمان بدون آنها امکان پذير نيست وتمام فعاليت هاي سازمان در درون اين پنج حوزه اتفاق ميافتند. فعاليت هريک از اين حوزه­هااگرچه ويژه و خاص می باشد اما در عين حال به يکديگر وابسته اند به طوري که فعاليتهاي متناقض و نامناسب در درون هريک از اين حوزهها منجر به عملکرد پايين يا شکست ميشود.(رومانلي و تاشمن[1] ،۱۹۸۵) دو نيروي اساسي را که منجر به تغيير بنيادي  مي گردد را شناسايي کردند:

۱- عملکرد پايين که ناشي از فقدان هماهنگي وسازگاري در بين فعاليت ­هاي حوزه هاي مختلف می باشد و درنظر نگرفتن جهت­گيري استراتژيکي کلي و مناسب.

۲- ايجاد جهت گيري جابه جايي وکاهش پرداخت.براي بسياري ازافراد تغيير استرس و تنش هايي را در محل کار ودر کارکنان ايجاد مي­کند و اين امرباعث ميشود که آنها به مقابله با اين پديده برخيزند.(رابرت[2] ،۲۰۰۸)

تغيير يعني برداشتن يا گذاشتن يک چيز در محل ديگر. تغيير در سازمان ها نيز به اين معناست كه فعاليت هاي سازمان از وضعيت موجود به يک وضعيت متفاوت در مي آيد.

فريدريک نيکولز تغيير را اين گونه تعريف مي کند: يک چيزي که از يک مکان به مکان ديگر انتقال داده مي گردد انتقال از يک موقعيت مشکل سازبه يک موقعيت حل مساله.

مفهوم تغيير سازماني از نظر (مارچ [3]، ۱۹۸۱) چيزي که ما تغيير سازماني مي­ناميم مجموعه راه حل­هايي ازگروههاي مختلف در درون يک سارمان می باشد که به آن واکنش نشان مي­دهند. نيروها و محرکهايي در محيط وجود دارندکه نياز به تغيير را افزايش مي­دهند اين محرکها که شامل محرکهاي بيروني و دروني مي­شوند عبارتند از محيط، الزامات بازار براي کسب و کار، الزامات سازماني، الزامات فرهنگي، ماهيت نيروي کار، تکنولوژي، شوکهاي اقتصادي، رقابت، روندهاي اجتماعي، سياست هاي جهاني، رفتار کارمندان و مديران، قالب ذهني رهبر و کارمندان. اکثر مديران با قلمروهاي بيروني نسبت به قلمروهاي دروني )فرهنگ، طرز فکر، رفتار ( آشناترهستند قلمروهاي دروني با وجود جديد بودنشان نزد اکثريت به اندازه قلمروهاي بيروني مهم هستنددر صورتي که رهبراندر قلمروهاي دروني دخالت نکنند وبگذارند که تغييرات برآمده از قلمروهاي بيروني به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند.عمده کشمکش هاي برخاسته از تغيير نتيجه غفلت مديران از عوامل دروني در فرآيند تغيير می باشد.همچنين عدم در نظر داشتن محرکهاي بيروني هم باعث شکست مي گردد.(نقوي,اعرابي ،۱۳۸۷). استراتژي با طيفـي كه يك سوي آن برنامـه ريزي استراتژيك و در سوي ديگر تفكر استراتژيك قرار دارد شناخته مي گردد. در واقع اين دو رويكرد، نماينده دو مكتب متفاوت هستند؛

برنامه ريزي استراتژيك به مكتب طرح ريزي(PS)[4]تعلق دارد كه در آن تدوين استراتژي يك فرايند رسمي و سيستماتيك به شمار مي آيد و رويكرد تفكر استراتژيك بر مكتب يادگيــري(LS)[5] – كه در آن شكل گيري استراتژي يك طریقه تكوين در حين اجرا دانسته مي گردد – استوار می باشد. در برنامه ريزي استراتژيك بر توسعه متدولوژي ها و ابزار موثرتر برنامه ريزي تاكيد مي گردد و در تفكر استراتژيك توسعه بصيرت استراتژيست محور اصلي كار می باشد. صاحب نظران و طرفـداران هريك از اين مكتب ها به نقـاط قوت و كارآيي آن در اقدام تصریح دارند، در برنامه ريزي استراتژيك، كار ساختار يافته می باشد و گام به گام برنامه ريز را در راستاي دستيابي به مناسب ترين استراتژي ممكن هدايت مي كند، در حالي كه كار در تفكر استراتژيك فرايند ساختار يافته اي ندارد و صرفاً با مجموعه اي از توصيه ها و الگوهـاي مفهومـي پشتيبـــاني مي گردد. از سوي ديگر، نظريه پردازان مكتب يادگيري، از عدم كارآيي رويكرد برنامه ريزي استراتژيك در تحولات سريع محيطي – جايي كه عمر عوامل موثر در موفقيت محدود می باشد – سخن مي گويند و بر ضرورت آگاهي مستمر از رفتار بازار و پاسخگويي خلاقـانه به آن تاكيد مي كنند. (نقوي واعرابي ،۱۳۸۷)

۱-۲)بيان مسئله

امروزه سازمان هاي متعددي با ضرورت تغيير مواجه اند.رقابت جهاني و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ، در شرکت هاي توسعه يافته و در حال توسعه، فضايي به شدت ناپايدار براي تمامي کسب و کارها ايجاد کرده می باشد .

گاهي براي توسعه شايستگي هاي لازم به دنبال تغييري هستيم که اثر بخشي سازماني به همراه داشته باشد. در اغلب سازمانها با چالش تغيير روبه رو هستيم و اين چالش در تمامي سطوح سازماني احساس مي گردد.مطالعه ي برنامه هاي تغيير مانند مديريت کيفيت فراگير ،مهندسي مجدد فرآيند کسب و کار و شيوه هاي متعدد تحول رهبري نشان مي دهد که کمتر از يک سوم آنها اثري ماندگار بر جاي مي گذارندو تعداد بسيار کمتري به تغييري بنيادي که مطلوب  و اثر بخش باشد دست مي يابند.(سنگه ،1389)

انتخاب استراتژي هاي مناسب تحول، اساسي ترين عامل پيروزي يا شکست برنامه هاي تحول به شمار مي آيد.مقصود از استراتژي هاي تحول، آن دسته از فنون و الگوهايي می باشد که عملا” تغيير و تحول مورد نظر را در زمينه ها و گستره ي تعيين شده به وجودمي آورند. (زمرديان ،1386)

در سال هاي اخير ،شهرداريها و بالاخص شهرداري در محدوده کاشان با معضلات عديده اي روبرو بوده می باشد که بخشي از آن به شرايط محيطي  و بخش ديگر به فرآيند ها و شيوه هاي مديريتي در داخل سازمان مربوط مي گردد.از آنجا که در مديريت اعتقاد بر آنست که مي توان با افزايش توان و قدرت سازماني (از حيث ساختار،فرآيند و ساير مکانيسم ها)تا حدود زيادي تاثيرات منفي شرايط محيطي را کاهش دادو به بالاترين اثر بخشي رسيد،لذا در اين تحقيق بر آن شديم  تا بر اساس مدل تشخيصي ويز بوردبه شناسايي بهترين استراتژي هاي تحول با بالاترين اثر بخشي سازماني ارائه نماييم .

اين مدل به دست اندر کاران امر مي گويد براي شناسايي معضلات سازماني کجا و چه چيز را مد نظر قرار دهيم .لازم به توضيح می باشد که ويز بورد يکي از دانشمندان برجسته مديريت تحول در مدل شش بخشي خود، شش  استراتژي بسيار مهم داردكه عبارتند از :اهداف ،ساختار ،پاداش ،مکانيزم مفيد ،روابط و رهبري که در انجام مديريت تحول بايد مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته و بر اساس راهبر دها ارائه شوند.

در سازمان، تدوين اين نوع استراتژي ها ،تاکتيک ها و عملياتي را که از طريق چشم انداز سازمان تحقق مي يابد،تسهيل مي نمايد.از آنجا که چشم انداز سازماني، معمولا” آرماني می باشد که هيچ وقت بطور کامل تحقق پيدا نمي کندولي ميتوان پيوسته به آن نزديک و نزديک تر گردید. حرکت اثربخش در راستاي يک آرمان، مستلزم اجراي تغيير و تحول بنيادين در يک سازمان می باشد.(ايکاف ،1387)

اثربخشي سازمان موضوع مهمي جهت نظم بخشيدن به افراد مانند مديران ،سهامداران ،کارشناسان و در يک جمله سازمان مي باشد.اثر بخشي، موضوعي پيچيده می باشد و شايد مناسب ترين روش براي درک بهتر آن، در نظر گرفتن ابعاد آن در راستاي اثر بخشي سازماني می باشد.( کريتنرو کينيکي ،1390)

 (پارسونز[6]،1979) در مدل خود بر اساس کارکردهاي چهارگانه ي ضروري در اثربخشي سازماني به چهار مؤلفه ي انطباق يا نوآوري ،تعهد سازماني يا کسب هدف ،رضايت شغلي يا يگانگي و سلامت سازماني يا حفظ الگوها توجه دارد.

درک هدف‌هاي سازمان از نخستين گام‌هايي می باشد که بايد در راه اثربخشي سازمان برداشت. هدف‌هاي سازماني بايد نشانگر علت وجودي آن  باشد. هدف‌ها را به صورت «وضع مطلوب سازمان در آينده» تعريف  مي‌کنند. اثربخشي سازمان عبارتست از درجه يا ميزاني که سازمان به هدف‌هاي مورد نظر خود نائل مي‌آيد (دفت، 1380)

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید اينکه سازماني ترجيح دهد که کدام يک از استراتژي هاي تحول شش  گانه ويزبورد را در سازمان خود به کار گيرد تا بتواند به بالاترين اثر بخشي سازماني دسترسي پيدا کند،بستگي به شرايط زماني ،اهداف و تواناييهاي سازمان ،مديران و کارکنان سازمان دارد.

تعداد صفحه :201

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان