اندازه گیری بخش های بیمارستانی با چه شاخصهایی اندازه گیری میشود؟ | بیماری

استفاده ملاکها و مواردی که ویژگیهای کیفی رو در چارچوب کمیت گفته و اونا رو قابل آزمایش می کنه، اسمش شاخــــصه. شاخصها معمولا از نظریه ها، ایده ها و یا موقعیتها سر میگیره و مثل نشونه هایی که راه رو مشخص  می کنه، می تونن مورد استفاده قرار گیرند. معمولا واسه اطمینان از نتیجه گیریها و نشون دادن شرایط و شرایط  زیادتر از یه شاخص رو مورد بررسی قرار میدن تا احتمال بوجود اومدن خطاها رو به کمترین حد ممکن  برسانند.

 

شاخصای بیمارستانی مهم ترین عامل نشون دهنده کارکرد بیمارستانه که باید به طور منظم و در دوره وقتی مشخص بررسی بشه. بررسی شاخصای بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخشا و واحدهای بیمارستان  است.

مهمترین شاخصای اندازه گیری عملکرددر بیمارستان:

شاخصای مربوط به کارکرد پرستاری:

انجام پروسیژرها به روش علمی و برابر با دستورالعملا و گایدلاینا (پذیرش و ترخیص، پانسمان، سرم درمانی، تغذیه، سونداژ، انتقال مریض، مراقبت مریض، پیشگیری و مراقبت از بدسور، کنترلI&O ، مراقبت از کلیه کاتترها و رابطه های وصل به مریض، تحویل گرفتن و تحویل دادن علمی مریض و بقیه مراقبتهای بهداشتی-درمانی براساس نیاز  هر مریض)

کنترل اجرای دستورات دکتر، کاردکس نویسی، انجام به موقع دستورات و گزارش نویسی به روش علمی

سرعت، مهارت و دقت عمل در انجام وظیفه

برخورد مناسب با مریض، همراه مریض، مافوق، همکار و بقیه افراد در رابطه

ظاهر مناسب کارکنان

دفتر تحویل وسایل بخش، دفتر تحویل مخدر، دفتر تقسیم کار پرستار و خدمات، دفتر ارزشیابی کارکنان

حضور فعال و به موقع در محل خدمت

انجام دستورالعملا و بخشنامه ها در مورد مراقبتهای پرستاری

چیدمان ترالی کد طبق دستورالعمل (ترتیب، تعداد، تاریخ)

تحویل و تغییر ترالی کد و توجه به تاریخ انقضای وسایل

ثبت درجه گرما اتاق دارو، یخچال دارویی و داشتن فرم داروهای یخچال با امضاء مسئول داروخونه، توجه به داروهای داخل یخچال

 

شاخصای مربوط به آموزش در بخش:

انجام آموزشهای داخل بخشی و ثبت تاثیر اونا

ارائه آموزشای نیاز به بیماران و در صورت ضرورت به همراه مریض (شفاهی،پمفلت و جزوات و…)

وجود بورد آموزشی (نظم و داشتن برنامه، علمی و به روز بودن مطالب)

کامل و جدید بودن پمفلتهای آموزشی با در نظر گرفتن بیمارهای بستری شده در بخش

ثبت آموزش به مریض در گزارش پرستاری و فلوچارت

ارسال به موقع فرمهای تکمیل شده به واحد آموزش

 

شاخصای مربوط به امور مالی:

حضور منشیا در حسابداری: جهت ممهور کردن اسناد مثل صورتحساب پرونده های بالینی با مهر پزشکان

ثبت اطلاعات: چگونگی وارد کردن و صحت و سقم اطلاعات  وارده در HIS براساس اسناد بیمه ای و بالینی موجود

ضمائم پرونده: موجود بودن اوراق مربوط به اطلاعات وارده در HIS طبق درخواست سازمانای بیمه

داشتن مهر و امضاء: موجود بودن مهر پزشکان و کارشناسان هر بخش در دستورات پزشکی به تعداد اقامت روزانه مریض و ممهور شدن صورت حساب مریض

بررسی دستور پزشکان: کنترل دستورات دکتر و یکی بودن چیزی که در HIS ثبت می شه.

پیگیری در جهت رفع اشکال: تلاش هر بخش در رفع اشکالاتی که در ماه های گذشته به عنوان ایراد بهش مشخص گردیده.

 

شاخصای مربوط به مدارک پزشکی:

تکمیل بودن سربرگ اوراق پرونده

وجود برگه توضیح عمل در پرونده و تکمیل دقیق برگه توضیح عمل در پرونده

همکاری  مناسب در زدن مهرهای پرونده بالینی و مالی

پیگیری معرفی نامه بیمه ودقت در حفظ اون

دقت در ثبت اطلاعات در HIS

تکمیل تشخیص پایانی ومهر وامضاء در برگه پذیرش

ارسال به موقع آمار

شاخصای مربوط به نگهداشت تاسیسات

نگهداری درست لوازم

اعلام به موقع خرابیا

پیگیری دائمی در مورد رفع خرابیها

چگونگی برخورد با پرسنل تأسیسات

ثبت گزارش خرابیا

 

شاخصای مربوط به نظافت و خدمات:

نظافت کف اتاقا و سالن

نظافت سرویسهای بهداشتی و حموم

نظافت در  و دیوارولبه قرنیزا

نظافت روی فنا، کولرها،لبه پنجره وروی کنسولا

نظافت شیشه ها

جرم گیری کناره دیواره ها و سالن

نظافت روی میزها،صندلی،لاکر و داخل کمدها

تفکیک وجمع بیاری به موقع زباله ها ونصب برچسب روی کیسه زباله های عفونی

انتقال به موقع زباله ها وشستشوی سطلا ومخزن زباله

 

شاخصای مربوط به سیستم HIS:

 • اندازه تسلط سرپرستار یا مسئول واحد به نرم افزارهای در رابطه(چگونگی بررسی:دائمی)
 • همکاری و نظارت مسئول بخش بر حسن انجام کار خدمات مربوطه

 • اندازه تسلط پرسنل به نرم افزارهای در رابطه(چگونگی بررسی:تصادفی)

 • اندازه اهمیت دهی مسئول واحد به فناوری اطلاعات و کنترل و بهینه سازی همیشگی نرم افزارهای در رابطه به صورت خودجوش(چگونگی بررسی: دائمی)

 • اندازه اهمیت دادن واحد به پیشرفت کارایی پرسنل و توجه به بحث آموزش و تلاش در افزایش آگاهیای پرسنل نسبت به نرم افزارها طوریکه کاربر ضعیف در بخش نباشه.(چگونگی بررسی:دائمی )

 • اندازه استفاده به روز و به موقع از سیستما و زیر سیستم (چگونگی بررسی:دائمی)

 • اندازه دقت در نگهداری سخت افزار کامپیوتر مثل (کیس،نمایشگر،کیبورد و …)(چگونگی بررسی:دائمی)
 • کمک و ارائه پیشنهاد در مورد ارتقائ سطح کیفی و کمی HIS دربخش و خارج از بخش(چگونگی بررسی:دائمی )

 • کمک و علاقمندی در جهت کامپیوتری کردن پروسهای دستی و کاغذی بخش(چگونگی بررسی:دائمی

 • ثبت سریع و بدون این دست اون دست کردن خدمات، ادمیت سریع بیماران و…(چگونگی بررسی:دائمی)

 

شاخصای مربوط به کنترل عفونت:

انجام تزریقات ایمن

درصد عفونتای بیمارستانی

رعایت شستشوی دست و بهداشت فردی

شاخصای مربوط به بهداشت محیط:

تفکیک درست زباله

دارا بودن کارت سلامت کلیه پرسنل ووجود پرونده بهداشتی

نظافت و ضد عفونی کردن بخش

پخش بهداشتی مواد غذایی و ثبت دمای اتاق دارو و یخچالها

 

شاخصای مربوط به نگهداشت لوازم پزشکی:

مشارکت فعال در کلاسه های آموزش مراقبت و نگهداری از لوازم پزشکی(pm)

مشارکت فعال در روند pm و نگهداری لوازم پزشکی

اعلام اشکال لوازم در زمان مناسب

گزارش اشکالات لوازم قبل از فرستان

پیگیری لازم در مورد لوازم تعمیرشده

سرعت دریافت و تحویل قطعات از انبار به واحد لوازم پزشکی

 

شاخصای مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش:

درصد رضایت بیماران از رفتار پرستاران

درصد رضایت بیماران از کارکرد پرستاران

درصد رضایت بیماران از تعویض بموقع ملحفه و پتو

درصد رضایت بیماران از امکانات رفاهی بخش

درصد رضایت بیماران از نظافت بخش

درصد رضایت بیماران از نوع و کیفیت غذا

 

شاخصای مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت:

همکاری در اجرای مدلای مدیریتی

ارسال به موقع شاخصا خواسته شده

حضور فعال در جلسات دعوت شده از طرف دفتر

ارسال به موقع مستندات مربوط به اسمای دفتر

همکاری مناسب با تیمای آزمایش و ممیزی

راهبری مناسب سیستمای مدیریتی در بخش

نظارت کافی بر اجرای سیستمای مدیریت

 

ارقام و شاخصای کلیدی کارکرد در بیمارستان:

۱-    تعدادتخت بیمارستان به جمعیت استان

۲-    نسبت تخت خاص به جمعیت استان

۳-نسبت تخت سوختگی به جمعیت استان

۴-نسبت تخت روان به جمعیت استان

۵- نسبت مدیران تحصیل کرده مدیریت بیمارستانی به کل مدیران بیمارستان

۶- نسبت نیروی انسانی به تخت بیمارستان

۷-نسبت نیروی فنی به تخت

۸-نسبت هزینه تخت روز کل

۹-نسبت هزینه تخت روز بستری

۱۰-نسبت درآمد به تخت روز کل

۱۱-نسبت درآمد به تخت روز بستری

 

نمونه ای از شاخصهای کارکرد یه بیمارستان:

نسبت بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم به کل بیماران تالاسمی نیاز مند به پمپ بیمارستان تابعه

نسبت بیماران تالاسمی با فریتنین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان

نسبت تعداد بیماران تالاسمی مصرف کننده اسورال خوراکی به کل بیماران تالاسمی ماژور

نسبت تعداد دستگاه های دیالیز سالم به کل دستگاه های دیالیز موجود

تعداد دستگاه های دیالیز با بیشتر از ۴ سال کارکرد به کل دستگاه های دیالیز

نسبت تعداد بیماران همودیالیزی به تعداد دستگاه های دیالیز فعال بیمارستانهای تابعه

نسبت بیماران دیالیز صفاقی به کل بیماران دیالیزی تحت پوشش

نسبت تعداد کارکنان آموزش دیده در مورد دیالیزو تالاسمی به کل کارکنان شاغل در بخش دیالیزو تالاسمی

نسبت تعداد بیماران دیالیزی با کفایت دیالیز بالاتر از ۲/۱ به کل بیماران دیالیزی بیمارستانهای تابعه

نسبتت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی تجهیز شده به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد دستگاه های با دیالیز بیکربنات به کل دستگاه های دیالیز بیمارستان

نسبت تعداد دستگاه های با دیالیز استات به کل دستگاه های بیمارستان

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده در مورد دیالیز به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدیدای انجام شده از بخش دیالیز و تالاسمی به تعداد مورد انتظار

نسبت تعداد پرسنل با واکسیناسیون هپاتیت Bکامل به کل پرسنل بخش تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پرستاران بخش تالاسمی و دیالیز به تعداد کل بیماران تالاسمی و دیالیز

نسبت تعداد پزشکان متخصص در بخش تالاسمی و دیالیز به کل بیماران

تعداد مریضایی که اطلاعات اونا وارد سایت پورتال وزارت اصلی گردیده به کل بیماران

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی شناسایی شده به تعداد بیماران مرگ مغزی در ICU

نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده درخصوص هماهنگ کنندگان پیوند به تعداد بیمارستانها

نسبت تعداد بازدیدای انجام شده از بخش ICUجهت شناسایی بیماران مرگ مغزی به تعداد مورد انتظار

نسبت بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد آدمایی که دارای کارت اهداءاعضا بودن

نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی تأییدشده به وسیله متخصصین تأیید کننده مرگ مغزی به کل بیماران مرگ مغزی

نسبت تعداد داروخانهای پخش کننده داروی لازم بیماران پیوندی و ام اس به تعداد بیمارستانهای تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی گرفتار به هپاتیت C به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

نسبت تعداد بیماران تالاسمی بالاتر از هموگلوبین ۵/۹ به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه

 

نگاهی دیگه به شاخصای کارکرد در بیمارستان:

شاخصای کیفی کارکرد:

 • میانگین زمان دسترسی مریض به دکتر در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی مریض به پرستار در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی دکتر ساکن در بیمارستان
 • میانگین زمان دسترسی دکتر آنکال در بیمارستان
 • میانگین زمان انجام مشاوره های درخواستی
 • اندازه اجرای کل مراقبتهای مدیریت شده

 شاخصای آماری بیمارستان:

 • اندازه اشغال تخت مرکز
 • میانگین اقامت بیماران
 • تعداد اعمال جراحی قلب باز و بسته
 • تعداد آنژیوگرافی
 • تعداد بیماران بستری
 • تعداد مراجعین به اورژانس
 • تعداد مراجعین به رادیولوژی
 • تعداد مراجعین به آزمایشگاه
 • تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی قلب و عروق
 • تعداد مراجعین بازتوانی
 • تعداد مراجعین به واحد اکوکاردیوگرافی
 • تعداد مراجعین به واحد تست ورزش

منبع : hidoctor.ir