پایان نامه قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان

گفتار اول: در سطح بین الملل پاسخ های اولیه اسناد بین المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه (ماده اول مقاوه نامه ۹۰۴) […]

پایان نامه با موضوع قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم

مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت شورای […]