پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی

خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………41 2-5-6-الگوهای پرورش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………..43 2-5-7-ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………………………………………………………………………………………………47 2-5-8-راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………532-6-اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59 2-6-1-چشم اندازها و نظریه های فراغت………………………………………………………………………………………………………….59 […]

پایان نامه با کلید واژه های مراکز فرهنگی، پرورش خلاقیت، روابط اجتماعی

کلید واژهها : مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیتفهرست مطالب صفحات فصل اول- موضوع طرح…………………………………………………………………………………………………………………..11-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21-2-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………31-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 1-3-1-اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 […]

منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، نرخ مالیات، رشد اقتصادی

بر نقش گناه و احساس شرم در تمکین فرار مالیاتی تأکید می کنند. 10-رضاییان(1390)- در رساله کارشناسی ارشد خود، تحقیقی با عنوان […]

منبع پایان نامه با موضوع امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، امور مالی

انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود.فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش‌تر و […]

منبع پایان نامه با موضوع نرخ مالیات، اشخاص حقوقی، عدالت مالیاتی

مالیاتی ممکن است “تناسبی”، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، […]

منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی

چکیده.. ۲فصل اول کلیات تحقیق ۳1-1 مقدمه: ۴2-1بیان مسئله : ۵3-1اهمیت موضوع مالیات: ۶4-1اهداف تحقیق: ۷5-1 فرضیه های تحقیق: ۸6-1- روش تحقیق […]

منابع و ماخذ پایان نامه ضریب همبستگی، متغیر مستقل، فرار مالیاتی

در نظر گرفته شده است. ب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده […]

منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، نظام مالی، روایی محتوا

از بابت ماليات الکترونيک در اقتصاد جهان تبيين نمايد. (تراب احمدي، 1389)3-3اهداف تحقیق:1-3-3- اهداف اصلی تحقیق: تحقیق حاضر سعی بر آن دارد […]

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع درآمد، نرخ مالیات، مخارج دولت

ی مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش میدهد.” (صفای نیکو، حمید، 1388ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها میباشد.بنابراین […]

منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی

تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. 4-1اهداف تحقیق:1-4-1- اهداف اصلی تحقیق: تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی […]