پایان نامه قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان

گفتار اول: در سطح بین الملل پاسخ های اولیه اسناد بین المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه (ماده اول مقاوه نامه ۹۰۴) […]