منبع تحقیق : پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیر پیاده­سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

عنوان : مطالعه تأثیر پیاده­سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:

 مطالعه تأثیر پیاده­سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

استاد راهنما:

دکتر علی نجات بخش اصفهانی

استاد مشاور:

دکتر عبدالله توکلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

 عنوان                صفحه  

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1) مقدمه. 2

1-2) اظهار مسئله. 3

1-3) سؤالات پژوهش. 5

1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

1-5) اهداف پژوهش. 9

1-5-1- هدف اصلی پژوهش. 9

1-5-2- اهداف فرعی. 9

1-5-3- هدف کاربردی.. 10

1-6) چهارچوب نظری پژوهش. 10

1-7) فرضیههای پژوهش. 12

1-8) قلمرو پژوهش. 13

1-8-1- قلمرو مکانی پژوهش. 13

1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش. 13

1-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش. 13

1-9) توضیح واژهها و اصطلاحات بکار گرفته شده 13

1-9-1- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش. 13

1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها پژوهش. 16

فصل دوم: ادبیات پژوهش.. 20

2-1) مقدمه. 21

2-2) اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد. 22

2-3) هدف مدیریت عملکرد. 24

2-4) مدیریت عملکرد به عنوان یک فرآیند. 24

2-5) نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد. 26

2-6) معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان. 27

2-7) شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانها 28

2-8) اصول ارزیابی عملکرد. 29

2-9) روشهای ارزیابی عملکرد. 31

2-10) فرایند ارزیابی عملکرد. 32

2-11) مدلهای ارزیابی عملکرد. 32

2-12) مزایای ارزیابی عملکرد سازمان. 45

2-13) سیر تکاملی مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت.. 46

2-14) بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM… 49

2-15) مدل تعالی سازمانی در ایران. 50

2-16) خود ارزیابی و سفر تعالی. 51

2-17) مدل سرآمدیEFQM در یک نگاه 53

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-18) منطق و معیارها 54

2-18-1) منطق رادار. 55

2-18-2) ماتریس امتیاز دهی رادار. 57

2-18-2-1) نتایج. 57

2-18-2-2) رویکرد. 57

2-18-2-3) بکار گیری- جاری سازی.. 58

2-18-2-4) ارزیابی و بازنگری.. 58

2-19) مطالعه اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM… 59

2-20) مطالعه اجمالی معیارها در مدل EFQM… 61

2-20-1) رهبری.. 62

2-20-2) خط مشی و استراتژی.. 62

2-20-3) کارکنان. 63

2-20-4) منابع و شرکاء 63

2-20-5) فرآیندها 63

2-20-6) نتایج مشتریان. 64

2-20-7) نتایج کارکنان. 64

2-20-8) نتایج جامعه. 64

2-20-9) نتایج کلیدی عملکرد. 64

2-21) تاریخچه صنعت نفت ایران در سده گذشته. 65

بخش دوم: پیشینه پژوهش.. 70

2-22) مقدمه. 70

2-22-1) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-22-2) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 71

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.. 76

1-3) مقدمه. 77

2-3) فرآیند اجرای پژوهش. 78

3-3) روش پژوهش. 78

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 78

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 79

3-5-1) روش جمع آوری داده ها 79

3-6) رواییو پایایی ابزار گردآوری دادهها 81

3-6-1) روایی ابزار گردآوری دادهها 81

3-6-2) پایایی ابزار گردآوری دادهها 81

3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 83

4-1) مقدمه: 84

4-2) تجزیه و تحلیل متغيرهاي تحقيق: 85

4-2-1) متغير جنسيت.. 85

4-2-2) متغير سن. 86

4-2-3) متغير تحصيلات.. 87

4-2-4) متغير سابقه کار. 88

4-3) آمار استنباطي. 89

4-4) رگرسیون چند متغیره 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 111

5-1) مقدمه. 112

5-2) نتایج آمار توصیفی. 112

5-3) آمار استنباطی. 112

5-4) نتیجه گیری کلی. 116

5-5) پیشنهادات.. 117

محدودیتهای پژوهش: 121

منابع و مآخذ. 122

پیوستها 125

پرسشنامه. 126

الفای کرونباخ.. 131

چکیده:

امروزه تأثیر نظام­های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمان­ها کاملاٌ شناخته شده می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان­ها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به مقصود بهره گیری بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می­باشد. در همین راستا مدل­های تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی  در پاسخگویی به این نیاز سازمان­ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می­باشد. در همین راستا مدل­های تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان­ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد بهره گیری قرار گیرند. در بین این مدل­ها، مدل EFQM، بعنوان یکی از جامعترین مدل­ها ارزیابی عملکرد شناخته شده می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد که عملکرد شرکت نفت شهرستان گچساران را بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) ارزیابی کرده می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش تئوری­ها و نظریه­های مربوط به مدل تعالی سازمان در ایران و سایر کشور­ها مورد مطالعه قرار گرفته، بطوری که سؤالات و فرضیه­های پژوهش از آن استخراج گردیده­اند برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به مقصود آزمون فرضیه­های پژوهش، از پرسشنامه­ای که با در نظر داشتن متغیر­های پژوهش و عملیاتی کردن آنها تنظیم شده بهره گیری گردیده می باشد.

تجزیه و تحلیل و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها با بهره گیری از آمار استنباطی و آزمون T تک گروهی انجام شده می باشد. این کار از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته می باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد در این پژوهش فرضیه اصلی و 8 فرضیه از فرضیات فرعی مورد تایید قرار گرفتند و فقط یک فرضیه فرعی که عباتند از: پیاده سازی مدل EFQM باعث بهبود کارکنان در شرکت نفت و گاز گچساران شده می باشد مورد تایید و پذیرش قرار نگرفته می باشد. و در نهایت پیشنهاداتی در جهت افزایش سطح تعالی شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران ارائه، گردیده می باشد.

واژگان کلیدی: شرکت نفت و گاز گچساران،  ارزیابی عملکرد، مدل EFQM

 

 

1-1) مقدمه

مدل­های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم­ها در سازمان­های مختلف به کار گرفته می­شوند. با به کار گیری این مدل­ها، ضمن اینکه یک سازمان می­تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه­های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد، می­توان عملکرد خود را با سایر سازمان­ها به ویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند.

مدل­های سرآمدی(تعالی) کسب و کار، پاسخی می باشد به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی می باشد، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می­کند و معیار­هایی که بر رفتار آن حاکم هستند، چیست؟ امروزه اکثر کشور­ها دنیا با تکیه بر این مدل­ها، جوایزی را در سطح ملی و منطقه­ای ایجاد کرده­اند که محرک سازمان­ها و کسب و کار­ها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی می باشد. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بلدریج در ایالات متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شده، و به مدل EFQM معروف می باشد، در سه قطب اقتصادی بزرگ صده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا، اصلی ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدل­ها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته می باشد و الگویی برای بسیاری کشور­های دیگر در طراحی این جوایز بوده می باشد.

قریب به یک دهه می باشد که در شرکت­های ایرانی علاقه زیادی برای انجام ارزیابی، چه داخلی و چه بیرونی، بر اساس مدل EFQM نظاره می­گردد. جریانی که بسیاری از شرکت­ها را درگیر پروژه­هایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به صنعت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده می باشد. مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می­گردد که در جهان بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 جایزه کیفیت هست که عموماً بهره گرفته از مدل­های EFQM و بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده­اند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, 1388).

در این پژوهش آغاز مسئله مشروعیت وجودی نگارش موضوع اظهار گردید، سپس با تشریح لزوم در نظر داشتن ارزیابی عملکرد، مروری فهرست وار بر مدل EFQM انجام گردید و با در نظر داشتن هدف عملیاتی پژوهش یعنی ارزیابی تأثیر پیاده­سازی EFQM در شرکت بهره­وری نفت و گاز گچساران اقدام به مطالعه، تجزیه و تحلیل استراتژیک و توضیح نتایج بدست آمده از طیق نرم افزار SPSS انجام می­گردد.

در این فصل به اظهار مسئله، ضرورت پژوهش، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو پژوهش پرداخته خواهد گردید.

1-2) اظهار مسئله

در آغاز قرن بیستم به نظر می­رسید که بازرسی محصولات و کسب اطمینان از کیفیت و انطباق ویژگی محصول با مشخصات مورد نظر برای پیروزی در عرصه رقابت کافی می باشد. پس از جنگ جهانی دوم، توسعه نظام ها و روش­های پیچیده کنترل کیفیت، سطح متعالی و پیچیده­تری از ابزارهای مدیریتی را عرضه نمود، اما به زودی افزایش رقابت در بازارها نشان داد که نیاز به ابزارهای کارآمدتری می باشد که در پاسخ به این نیاز، نظام­های تضمین کیفیت و سپس مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی متناسب با آن پدیدار گردید. مدیریت کیفیت فراگیر، مرحله پیشرفته­تری از کوشش­های بشری در این حوزه به شمار می­آید و پیچیده­ترین ابزاری می باشد که از تکامل کوشش­های مختلف در حوزه مدیریت و ارتقاء بهره­وری به وجود آمده می باشد ( نیلی و همکاران، 1382 ).

امروزه مدل­های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان­ها در استقرار سیستم­های جدید مدیریتی و مدیریت کیفیت فراگیر، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده­اند. مدل­های تعالی سازمانی از یک سو چارچوبی برای ارزیابی و سنجش عملکرد و وضعیت امروز و شناسایی زمینه­های بهبود و تعالی سازمان می باشد و از سوی دیگر نقشه و راهنمای اقدام سازمان­ها برای پرداختن به تمامی عوامل مؤثر، یافتن نقاط قوت و زمینه­های بهبود می­باشد. این مدل­ها، امکان شناسایی بهترین و موفق­ترین تجارب را فراهم ساخته و راه­هایی مؤثر برای انتقال این تجارب و تسری آن­ها در سازمان­های دیگر را به وجود می­آورند. به این ترتیب بستر مناسب جهت ارتقای توان مدیریتی در سطح جامعه و کارآمدی عمومی تحقق می­یابد (میرشفیعی، 1382 ).

مدل EFQM مدل جامعی [از ابزار مدیریت کیفیت] می باشد که موفقیت در دراز مدت را تضمین می­کند. این مدل ابزاری برای خودارزیابی در سازمان می باشد. سازمان­ها با این ابزار می­توانند به گونه مؤثری بین منابع تخصیص داده شده به آن و طرح­های تجاری خود تعادل ایجاد کنند. یافته­ها نشان می­دهند که این مدل در بخش خصوصی بیش از سازمان­های دولتی موفق بوده می باشد (Asare, 2002).  

خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان، یک بازنگری جامع، روش­مند و منظم از فعالیت­ها و دستاوردهای سازمان می باشد. فرایند خودارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه­های قابل بهبود را برای سازمان ممکن  می­سازد. روش­ها و ابزار  گوناگونی برای خودارزیابی در سازمان­ها هست که یکی از مهم­ترین آن­ها، مدل EFQM  می باشد.

چند سالی می باشد که در شرکتهاي ايراني علاقه وافري براي انجام ارزيابي داخلي و  بيروني، بر اساس مدل EFQM نظاره مي‌گردد. جرياني که بسياري از شرکت­ها را درگير پروژه‌هايي در اين حوزه نموده و رمقي نسبي به وضعيت توسعه نيافته مشاوره مديريت در ايران بخشيده می باشد. اين جريان، يادآور گذشته نه چندان دور می باشد که استانداردهاي سري ايزو 9000  وضعيتي مشابه داشتند. تجارب ناموفق پاره‌اي از سازمان­ها در بهره گیری کليشه‌اي از اين استانداردها، برخي را نگران اين مسأله کرده می باشد که مبادا اتفاقي مشابه براي پروژه‌هاي تعالي سازماني رخ دهد و سرآمدي در هياهوي مدگرايي از ياد برود. مدل EFQM سرآمدي را مديريت ممتاز و برجسته سازمان تعريف مي‌کند و پيشاپيش به پويندگان اين راه هشدار مي‌دهد که طي کردن اين مسير حتي در مساعدترين شرايط، دشوار می باشد و مگر غیر از اين بايد انتظار داشت که تمايز و برجستگي، دستاورد کوششي سخت و مداوم باشد به ويژه براي سازمان­هاي ايراني که توسعه يافتگي و قرار گرفتن در کوران رقابت جهاني را که پا به بازارهاي محلي ما هم گذاشته می باشد به تازگي تجربه کنند. اين يادآوري، نويد بخش سازمان­هايي می باشد که منافع کوتاه مدت را در بهره­گيري از نام و شهرت مدل­هاي تعالي مي‌جويند (شرکت هپکو، 1389).

ارزیابی عمومی دست اندرکاران مرتبط با سیستم­های مدیریت کیفیت در کشور ما، به علت های مختلف، عدم دست­یابی کامل به اهداف این سیستم­ها را مطرح می­سازد. واقعیت این می باشد وقتی از دیدگاه مردم یا مصرف­کنندگان نهایی محصولات و خدمات سازمان­ها نگاه می­کنیم، برداشت عمومی این می باشد که این نظام­ها نتوانسته­اند تأثیر مناسب شأن خود را در کشور ما به گونه جدی اعمال کنند. هر روز در رسانه­ها شاهد اخبار و گزارش­های مربوط به شرکت­هایی هستیم که گواهینامه­های استاندارد کیفیت را دریافت کرده­اند، اما هنوز مشکل نارضایتی مشتریان ناشی از کیفیت بد محصولات و خدمات پس از فروش آن، عدم رعایت زمان­های تحویل و مواردی از این قبیل هست. از دیدگاه داخلی نیز سازمان­ها هم­چنان از عدم رفتار سیستماتیک و فرایندگرا، ضایعات بالا و فقدان تداوم و تضمین سطح کیفیت رنج می­برند. کارکنان سازمان­ها نیز از عدم کارایی و اثربخشی این نظام­ها در توسعه منابع انسانی گلایه دارند و سایر گروه­های ذی­نفع سازمان­ها نیز انتقاداتی به عدم ایجاد تحول در جایگاه رقابتی و سودآوری شرکت­ها دارند ( شاه محمدی ، 1382 ).

برای آگاهی از میزان اثربخشی سیستم­های مدیریت کیفیت در ایران، میان 200 شرکت از دریافت کنندگان گواهی مدیریت کیفیت، پرسشنامه­ای توزیع گردید که آمار به دست آمده تصدیقی بر ضعف نتایج حاصل شده از پیاده­سازی ابزار یاد شده می باشد. این آمار نشان می­دهد که 12.7 درصد از نتایج استقرار سیستم کاملاً رضایت دارند، 16.7 درصد تقریباً اعلام رضایت کرده­اند، 50 درصد نه چندان مطلوب و 20.6 درصد هم صراحتاً اعلام کرده­اند که به نتابج مورد نظر دست نیافته­اند. میانگین این مساله نشان می دهد که میزان اثربخشی سیستم­های مدیریت کیفیت در ایران با احتساب ضریب خوش بینی فرد پرکننده پرسشنامه، می­تواند 29 درصد مثبت تلقی گردد ( عارف کشفی، 1382 ).

هم­زمان با پیاده­سازی این مدل در سازما­ن­ها و صنایع ایران، شرکت ملی بهره­وری نفت و گاز گچساران نیز در سال 85-1384 اقدام به پیاده­سازی مدل EFQM نمود. با وجود حدود 7 سال از پایان این پروژه، شایسته می باشد که با ارزیابی آن در جامعه­ی آماری یاد شده، میزان موفقیت یا شکست آن سنجیده گردد تا معین گردد که آیا ضعف رضایت از پیاده­سازی سیستم­های مدیریت کیفیت در جامعه­ی آماری یاد شده نیز هست یا نه؟

1-3) سؤالات پژوهش

سؤال اصلی پژوهش:

از نظر پاسخگویان تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در جامعه مورد نظر چگونه می باشد؟

سؤالات فرعی:

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج کلیدی عملکرد در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه فراییند­ها در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه می باشد؟

1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن شرایط روز، نیاز­های متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، کوشش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به گونه مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی­تواند با اتکاء به روش­های سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت بهره گیری از الگو­هایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان­ها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس می­گردد. در همین راستا مدل­های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز  سازمان­ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدودی زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد بهره گیری قرار گیرند. افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان­ها به شاخص­ها و الگو­هایی برای مطالعه عملکرد خود نیاز پیدا کردند، بروز چنین نیازی و کارائی نداشتن سیستم­های اندازه گیری با عملکرد سنتی، خلق مدل­های جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمان­ها گردید.

علم مدیریت بسیار زود  دریافت که سازمان­ها برای ورود و ماندن در عرصه رقابت که هر روز تنگتر می­گردد بایستی خود را ارتقاع دهند و به تعالی برسند. تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده می باشد که سازمان­های تجاری و خدمات رسانی اعم از دولتی یا غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاه­هایی که هر چه زودتر با مدل­های مربوط به تعالی سازمانی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنا بر این بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده می باشد، با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخص­های بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره­وری و تعالی سازمانی، پایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط قوت و ضعف صنایع ایران ایجاد کند (فیض اللهی, 1389).

تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر تأثیر دولت­ها از تصدی گری مستقیم به تأثیر­های هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیت­های ضد رقابتی، از عوامل اصلی در کوشش سازمان­ها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنه­های رقابت ملی و بین المللی می­باشد اما آن چیز که که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح می­باشد، این می باشد که چگونه می­توان در این مسیر بی انتها بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه­های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان