پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، خلیج فارس

ه چیدمان……………………………………………………………………………………………………………….102
5-1-2-ایده های تاثیرگذار در طراحی…………………………………………………………………………………………………………….103
5-1-2-1-عناصر طبیعی در مجاورت طرح……………………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-دریاچه چیتگر……………………………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-1-منابع تامین آب دریاچه………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-2-جزایر دریاچه………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-3-عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس……………………………103
5-1-2-1-2-فضای سبز پارک چیتگر……………………………………………………………………………………107
5-1-2-1-2-1-شناخت کلی محیط طبیعی چیتگر…………………………………………….108
5-1-2-1-2-2-پوشش درختی و درختچه های پارک جنگلی چیتگر…………………108
5-1-2-1-2-3-امکانات پارک و طرح های آتی آن……………………………………………..109
5-1-2-2-مفاهیم فلسفه ای و اندیشه ای……………………………………………………………………………………………….110
گفتاردوم- معرفی طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..112
5-2-روند شکل گیری حجم……………………………………………………………………………………………………………………………………112
5-2-1-سیستم سازه ای و دیاگرام های سازه ای طرح……………………………………………………………………………………114
5-2-2-سیستم های تاسیساتی و دیاگرام های تاسیساتی طرح………………………………………………………………………..116
5-3-دستاوردهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………116

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست تصاویر صفحات

3-1- تقارن هندسی در طراحی پلان و نمای مجتمع فرهنگی فرشچیان…………………………………………………………………64
3-2- حضور آب در طراحی فضای مجتمع فرهنگی فرشچیان…………………………………………………………………………………..65
3-3- پلان مجموعه فرهنگی دزفول…………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-تصویر حیاط مرکزی مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………67
3-5- طراحی نمای مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
3-6- فرم حجمی مرکز فرهنگی حیدر علی اَف…………………………………………………………………………………………………………70
3-7- تصویر مقاطع مرکز فرهنگی حیدر علی اَف……………………………………………………………………………………………………….71
3-8- طراحی نما با فیبر شیشهای بتن مسلح……………………………………………………………………………………………………………72
3-9- طراحی داخلی مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-10- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی گوانگجو………………………………………………………………………………………………………73
3-11- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی آگورا……………………………………………………………………………………………………………74
3-12- تصویر دید داخلی از مرکز فرهنگی آگورا………………………………………………………………………………………………………..75
3-13- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی دیکونستلینی…………………………………………………………………………………………..75
4-4- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی دیکونستلینی…………………………………………………………………………………………….75
4-1- تصویر نقشه ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-2-تصویر تهران قدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-3-تصویر نقشه توپوگرافی استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………..83
4-4-توزیع مناطق استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-5-تصویر نقشه منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-6- تصویر مناظر سبز منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………..86
4-7- نقشه تقسیم بندی محدودههای منطقه 22…………………………………………………………………………………………………….87
4-8- درصد برتری جهت استقرار ساختمان دوطرفه………………………………………………………………………………………………..89
4-9- تصویر ساخت و ساز نامناس
ب و بدون توجه به ظوابط معماری و شهرسازی…………………………………………………..90
4-10- یکدستی ارتفاع و ایجاد یکنواختی مجموعه…………………………………………………………………………………………………90
4-11- پروژههای شاخص منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-12- نقشه نواحی منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-13- گستره عمومی منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-14- نقشه کاربریهای منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-15- نقشه شریانهای اصلی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………93
4-16- محدوده دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
4-17- دید به شمال از دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-18- دید از شمال سایت به دریاچه……………………………………………………………………………………………………………………….99
4-19- دریاچه خلیج فارس(چیتگر)………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-20- شمال دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-21- سایت موردنظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-1- تصاویر فضاهای سبز در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….107
5-2- چهارفصل چیتگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-3- ایدئوگرام طراحی حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-4- تصاویر ماکت ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….112
5-5- تصاویر اسکیسهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *