دانلود: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

گرایش : مالی

عنوان :  مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A)

مدیریت دولتي گرايش مالی

عنوان

مطالعه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

استاد راهنما

دکتر محسن رسولیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان …… صفحه

چکیده 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسئله. 4

1-3 ضرورت واهمیت پژوهش.. 8

1-4 اهداف پژوهش.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5 فرضیه های پژوهش… 9

1-5-1 فرضیه اصلی.. 9

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 9

1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1 تأمين مالي.. 9

1-6-1-2 استقراض…. 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی.. 10

1-6-1-4 بهره گیری از سهام رایج.. 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد. 10

فهرست مطالب

عنوان …….. صفحه

1-6-2 تعاريف عملياتي.. 11

1-6-2-1 تأمين مالي.. 11

1-6-2-2 استقراض…. 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی.. 11

1-6-2-4 بهره گیری از سهام رایج.. 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد. 11

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2- ادبيات پژوهش… 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی.. 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی.. 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی.. 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت… 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی.. 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاينانس… 16

2-1-1-4-2 یوزانس… 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری.. 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی.. 18

فهرست مطالب

عنوان ……. صفحه

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی.. 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی.. 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام. 20

2-1-2 تأثیر و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري.. 22

2-1-2-2 تأثیر سرمايه در رشد و توسعه. 23

2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه. 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزيع درآمد. 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه. 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه. 29

2-1-3 تأثیر و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی.. 30

2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي.. 32

2-1-3-1-1 سيستم مالي.. 32

2-1-3-1-2 بازار مالي.. 33

فهرست مطالب

عنوان ………… صفحه

2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول. 35

2-1-3-2-1-1 بانك… 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه. 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار. 42

2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان. 44

2-1-3-2-3-1 بيمه. 45

2-1-4 بررسي تأثیر و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد. 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک… 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی.. 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی.. 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی.. 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک… 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک… 53

2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي.. 54

2-2-2 بهره گیری از شاخصهای CAMEL. 54

فهرست مطالب

عنوان …… صفحه

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی.. 56

2-2-3 مدیریت ریسک… 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری.. 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی.. 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی.. 58

2-2-3-4 ریسک توانایی.. 58

2-2-4 بهینه گزینی.. 58

2-2-4-1 اندازه بانک… 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان. 59

2-2-4-5 اهرم مالی.. 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد. 60

2-2-4-7 رشد. 61

فهرست مطالب

عنوان …………… صفحه

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش… 62

2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون تأثیر سرمايه در رشد اقتصادي.. 62

2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت… 62

2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس… 63

2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك.. 64

2-3-7 نظريه لوئيس… 64

2-3-8 نظريه روستو. 65

2-3-7 نظريه كينز. 66

2-3-7 نظريه ريكاردو. 67

2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو. 69

2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو  دراقتصاد ايران. 69

2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد. 73

2-3-10 توجه سنتی.. 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت… 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی.. 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار. 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار. 77

فهرست مطالب

عنوان ………….. صفحه

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری پژوهش.. 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش… 79

2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش… 79

2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران. 79

2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش پژوهش… 85

3-3 جامعه آماري.. 86

3-4 نمونه و روش نمونه گيري.. 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک… 87

3-6 پایایی و روايي.. 87

3-7 روش تحليل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی.. 88

3-7-2 آمار استنباطی.. 88

3-8 قلمرو پژوهش… 89

فهرست مطالب

عنوان ……. صفحه

3-8-1 قلمرو موضوعی.. 89

3-8-2 قلمرو زمانی.. 89

3-8-3 قلمرو مکانی.. 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

4-1 مقدمه. 91

4-2 توصيف داده ها 91

4-2-1 سن.. 91

4-2-2 جنسیت… 92

4-2-2 سطح تحصیلات… 93

4-2-4 سابقه کار. 94

4-2-5 توصيف سوالات پرسشنامه. 95

4-2-5-1 استقراض…. 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی.. 96

4-2-5-3 بهره گیری از سهام رايج.. 97

4-3 تاثير. 98

4-4 بررسي نرمال بودن. 99

4-5. تحليل نتايج.. 101

فهرست مطالب

عنوان ……. صفحه

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری.. 110

5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 111

5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي گردد. 111

5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند. 112

5-5 پيشنهاد‌هاي پژوهش… 112

5-5-1 پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش… 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 113

منابع. 114

منابع فارسی.. 115

منابع لاتین.. 121

پیوست ها 125

چکیده

هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 می باشد، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. روش پژوهش توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با بهره گیری از آلفاي كرونباخ 0.81 می باشد. با بهره گیری از نرم افزار spss و بهره گیری از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که “استقراض”، “جریان نقدینگی” و ” بهره گیری از سهام رایج ” بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار می باشد.

كلمات كليدي: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، بهره گیری از سهام رایج

 

1-1 مقدمه

در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­مقصود تقویت رقابت یک موضوع حیاتی می باشد. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده می باشد. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد می باشد. این فرآیندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه­گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقري، 1387، ص14)

شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی می باشد تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازاني، 1388) شرکت­ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه­گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی­هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­هاي عملیاتی و فروش دارایی­ها (به­عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می­شوند. (خضرا، 1385، ص22)

توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم­گیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی بایستی توجه کند، افزایش ثروت سهام­داران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­هاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه می باشد. (عبدالباقي، 1386، ص 47)

 مطالعه مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­هاي تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روي مواردي زیرا ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند. (رمضاني، 1385، ص 121). با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده و با در نظر داشتن اینکه مانند کاربردي ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه می باشد و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می گردد، هدف اساسی که محقق در این پژوهش به دنبال آن می باشد، این می باشد که آیا روش­های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟

1-2 اظهار مسئله

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي بویژه بانک­ها، براي ادامه­ي حیات و فعالیتهاي خود و همچنین توسعه­ي فعالیتها، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي تأمین سرمایه­ي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. تأثیر این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­هاي لازم براي مؤسسات و بانک­ها می باشد. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­هاي اقتصادي، روشها و میزان تامین مالی می باشد. (آیدوگانالاتی، 2010، ص 8)

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی می باشد و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت­های مدیریت واحدهای اقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم­های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. (میر محرابی، 1388، ص 10)

از آنجاكه يكي از وظايف اصلي مديران، بالا بردن جريان نقدينگي مي­باشد، تأثير روشهاي تأمين مالي و نحوه مصرف عوايد حاصل از اين روش­ها بر جريان نقدي، براي آنان از اهميت بسزايي برخوردار می باشد. همچنين، روش تأمين مالي ممكن می باشد با سود هر سهم، ريسك مالي و درصد مالكيت سهامداران ارتباط داشته باشد. (دولت آبادی،1389، ص 87)

اهميت وجوه نقد براي بهره گیری كنندگان به انتشار هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، تحت عنوان صورت جريان وجوه نقد در سال 1987 منجر گردید. صورت جريان وجوه نقد مي­تواند اطلاعات مهمي درمورد مقادير، دلايل و فواصل زماني ميان سود و دريافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، صورت جريان وجوه نقد بايد وجوه نقد ورودي و خروجي واحدهاي مالي را در پنج بخش شامل فعاليتهاي سرمايه گذاري، فعاليتهاي عملياتي، ماليات بر درآمد، بازده سرمايه گذاري­ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي، فعاليتهاي تأمين مالي ارائه كند. (بارث و همکاران، 2008، ص 62)

روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران بانك­ها در راستای افزایش جريان نقدينگي بشمار می­رود. رشد و ادامه فعالیت بانك ها نیازمند منابع مالی می باشد که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه می باشد . (کوهن و توماس، 2006، ص 12)

ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی قابل ملاحظه می باشد که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای بانك ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی اقدام می­نماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، تأثیر عمده­ای در اقتصاد کشورها اعمال می­کند. مدیران با بهره گیری از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود کوشش میکنند. این درحالی می باشد که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانكها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان می باشد، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، 1385، ص 26)

مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده می باشد، زیرا اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف می باشد و کارایی به این موضوع تصریح دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته­اند و می­توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخش­های خاص عملکرد، می­توانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته می باشد. (کراس و همکاران، 2009، ص27) چارچوب متداول برای روش­های مختلف تامین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، بهره گیری از سهام رایج . (کوهن و توماس، 2006، ص 3)

طبق مدل براور(2008) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه­های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص های CAMEL می باشد .

بانک ها تا زمانی که برای بقا کوشش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، بایستی اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند. این اصل حاصل نمی‌گردد، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌گردد. این بهبود را می­توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد نمود. روش­های مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، 1384، ص25)

متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهاي مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادي و قانونی لازم در این حوزه، بانك­ها تا کنون قادر به بهره گیري مناسب از امکانات بهينه روش­هاي تأمين مالی نبوده اند. بنابراين اگر مخارج سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت بيش از جريانات نقدي داخلي باشد، بانك ممكن می باشد سرمايه گذاري­ها را بدليل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرريسك براي تامين مالي كنار بگذارد. (بونن و همکاران، 2008، ص13)

رشد سریع بانكها به همراه واگذاري بعضی از وام­ها به بانك­ها، موجب افزایش شدید نیازهاي مالی بانكها شده می باشد. بانك­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­هاي محلّی، وجوه انتقالی از بانك مرکزي و دیگر منابع درآمدي شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدي نمی­تواند تمام نیازهاي سرمایه گذاري را پوشش دهند. از این رو بررسي ارتباط تأمين مالي با جريان نقدينگي بانكها ضروري بنظر می­رسد. (رحمانی، 1385، ص140)

بنابراين، در اين پژوهش اين سوال مهم مطرح مي­گردد كه آيا روش­هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار می باشد؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي دارد؟

1-3 ضرورت واهمیت پژوهش

اهميت تأمين مالي در رشد اقتصادي بانك همواره از مباحث كليدي در اقتصاد توسعه می باشد.  پژوهشهاي انجام گرفته،مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند قايل می باشد،

1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي كند.

2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات،فرصتهاي جديدوتهديدات درحال ظهور راتسهيل مي كند.

3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.

مزاياي فوق به سازمانها، توانايي آن را ميبخشد كه بجاي آنكه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و پیش روی شرايط متغير حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثير گذارند و اين موضوعات ضرورتهاي خاص انجام اين پژوهش مي باشد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

– مطالعه و شناسایی تأثیرگذاری روش­هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

1-4-2 اهداف جزئی

– تعيين تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

– تعيين تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

– تعيين تأثیر بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

1-5 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

روش­هاي مختلف تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار می باشد.

1-5-2 فرضیه های فرعی

– استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار می باشد.

– جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار می باشد.

– بهره گیری از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار می باشد

1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات

1-6-1 تعاريف نظري

1-6-1-1 تأمين مالي

تامين مالي يا فاينانس، يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه و درآمدزاي اين واحدهاي اقتصادي .تامين مالي اکثرا از طريق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي گيرد. (خضرا، 1385، ص17)

1-6-1-2 استقراض

استقراض بعنوان مهمترین درمد غیرمالیاتی دولتها در نظام مالی و بودجه بندی عمومی می باشد که تأثیر بسیار مهمی را بعهده دارد. واژه استقراض، پدیده­ای می باشد قدیمی که قدمت آن شاید ­به تاریخ زندگی اجتماعی بشر برگردد. استقراض به معنی بهره گیری از ظرفیت­های پس­انداز جامعه و به کار انداختن آن درججتأمین نیازهای مالی و یا در راه پیشرفت اقتصادی می باشد. بعبارت دیگر کلیه وام­ها و قرضه­های دولتی از بانک مرکزی و بانک­ها و سازمانهای تجاری و مردم کشورها و همچنین وام­های دریافتی از کشورهای خارجی می باشد. (ابراهيمي، 1386، ص25)

1-6-1-3 جریان نقدینگی

جریان نقدینگی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می­گردد. جریان نقدینگی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می­گردد. باآنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری می باشد.اما مفاهیم حسابداری، اغلب نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی آن سامانه نیستند.(تحويلداري، 1386، ص12)

1-6-1-4 بهره گیری از سهام رایج

در این روش تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه گار مالک شرکت می­گردد. در ادامه به ضمن اینکه مخاطره تقسیم می­گردد، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم می­گردد. در واقع سهام رایج نشان بعضی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام تصریح می­گردد. این واحد تجاری، حقوق مالی صاحب یا صاحبان یک واحد انتفاعی نسبت به دارایی­های واحد می باشد که از جمع دارایی­های آن به مبلغ آن از طریق کسر جمع بدهی به دست می آید. (حسيني، 1388، ص35)

1-6-1-5 بهبود عملکرد

مفهوم عملکرد، با کارایی[1] و اثربخشی[2] تعریف شده می باشد، زیرا اثربخشی بیانگر ميزان دستيابي به اهداف می باشد و كارایي به این موضوع تصریح دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف بکار رفته اند و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعني هم علل داخلي (كارایي) و هم علت های خارجي (اثربخشي) براي بخش هاي خاص عملکرد، مي توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليتهای صورت گرفته می باشد. بانك­ها براي دستيابي به عملکرد بهتر، بایستی از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر[3] بهره گیری کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر[4] تنها وقایع تاریخی را اظهار می­کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند. (آندريو[5]، 2007، ص48)

1-6-2 تعاريف عملياتي

1-6-2-1 تأمين مالي

در اين پژوهش شیوه های تأمین مالی بوسيله پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های تأمین مالی بر بهبود عملکرد که توسط ردمن و همکاران در سال 2008 طراحی شده می باشد و دارای 19 سؤال و 5 طيف كاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، كاملاً مخالفم مي باشد و همینطور شامل ابعاد استقراض، جریان نقدینگی، بهره گیری از سهام رایج می باشد، اندازه گيري شده می باشد.

1-6-2-2 استقراض

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 1 تا 14 اين بعد را مي سنجد.

1-6-2-3 جریان نقدینگی

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 15 تا 17 اين بعد را مي سنجد.

1-6-2-4 بهره گیری از سهام رایج

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات 18 تا 19 اين بعد را مي سنجد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6-2-5 بهبود عملکرد

مقصود از بهبود عملکرد در این پژوهش بهبود عملکرد کارکنانی می باشد که بعد از تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی در شعب مختلف بانک قوامین در استان مرکزی تعیین میشود.

تعداد صفحه :151

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان