فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

گرایش : مالی

عنوان :  رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

دانشكـده مديريت

گروه آموزشي مديريت بازرگانی

گرایش مالی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پايان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد “M.A “

عنوان:

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

با بهره گیری از تکنیک TOPSIS

استاد راهنما:

دکتر سیّد عبدالجابر قدرتیان کاشان

استاد مشاور:

حمیده رشادت جو

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

با در نظر داشتن تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با مطالعه کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این می باشد که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده می باشد؛ لذا این پژوهش بر آن می باشد که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین مقصود از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به گونه کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده می باشد. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز بهره گیری از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته گردید. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با بهره گیری از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با بهره گیری از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته گردید.

واژگان کلیدی:

ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی، تکنیک TOPSIS، شعب شرکت های بیمه

1-1- مقدمه[1]:

سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای مانند؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد[2]بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12).

با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد جدید اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).

تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده می باشد که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC)[3] می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.

صنعت بیمه[4] مانند صنایعی می باشد که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و تأثیر اساسی که در تولید ناخالص داخلی اعمال می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).

شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد بهره گیری از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می گردد، می باشد.

ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با مطالعه کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا پژوهش حاضر بر آن می باشد که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از مطالعه مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب پژوهش در نظر گرفته گردید. در شروع کار پژوهش، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید. در ادامه با بهره گیری از نظرات خبرگان[5] و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه[6] ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS بهره گیری گردید.

پس فرآیند کلی پژوهش حاضر از 3 مرحلة مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده می باشد که شامل؛ تعریف مسأله، مطالعه مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. خاطر نشان می گردد که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص[7]در قالب 11 معیار[8] به تفکیک هر جنبه ارائه شده می باشد.

جدول (1-1) مراحل کلی پژوهش

1-2- تعریف مسأله[9]:

امروزه در مسیر توسعه پایدار کشور لازم است تا کلیه بنگاهها و سازمان های اقتصادی از لحاظ کارآیی عملیاتی و بهره وری، ارزیابی و رتبه بندی شوند و از آنجائی که اطلاعات رتبه بندی مورد بهره گیری جامعه و ذینفعان بسیاری قرار می گیرد؛ شایسته می باشد که با اهمّیت بسیار بالایی به این موضوع پرداخته گردد (یاری، 1389، ص 47).

در کشورمان صنعت رتبه بندی به خاطر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و چالش هایی از قبیل؛ فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وجود سیستم و متدولوژی مدوّن، عدم وضع قوانین و مقررات کافی، عدم وجود استراتژی و برنامه مدوّن و همچنین نبود مؤسسات رتبه بندی تخصصی و مستقل، جایگاه مناسبی نیافته می باشد (میرزایی و صفری، 1388، ص 16).

صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن و مهمترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی خانوارها به شمار می آید (حاجیانی، 1389، ص77). با در نظر داشتن اهمیّت بسیار بالای صنعت بیمه در رشد و توسعه کشورها، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه ارائه کننده خدمات عمومی هستند و موتور محرکة جامعه تلقی می شوند، در صورتی که عملکرد آنها ارزیابی نشوند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی جامعه را با چالش مواجه می نمایند.

در خصوص اینکه بخواهیم هدف از رتبه بندی شرکت های بیمه را بدانیم مستلزم آن می باشد که بدانیم ذینفعان از نتایج حاصل از رتبه بندی چه بهره گیری هایی را به اقدام می آورند. در کل هدف اساسی رتبه بندی ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت های بیمه می باشد (میرزایی و صفری، 1388، ص 16).

رتبه بندی شرکت های بیمه بیش از یک قرن می باشد که به عنوان یکی از کلیدی ترین اطلاعات ضروری در اختیار فعالان اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، تا جامعه و ذینفعان مانند مشتریان، مدیران و کارکنان، سهامداران، کارگزاران، بیمه گران اتکائی، بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری، مشاوران اقتصادی و به ویژه ناظران را در انتخاب صحیح تصمیمات اقتصادی راهنمایی کند (حاجیانی، 1389، ص 78).

خاطر نشان می گردد که رتبه بندی بایستی توسط مؤسسات معتبر و مستقل خصوصی صورت پذیرد تا از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد. به دلیل فقدان مؤسسات مستقل خصوصی رتبه بندی در ایران و عدم دسترسی  شرکت های بیمه ایرانی به مؤسسات رتبه بندی بین المللی؛ نظیر، ای ام بست، استاندارد اند پورز، مودی اینترنشنال، اس اند پی برای دریافت رتبه به خاطر شرایط تحریم، اساساً صنعت بیمه با خلأ ارزیابی رتبه ای شرکت های بیمه مواجه می باشد.

در ایران به رتبه بندی شرکت های بیمه ای اغلب به عنوان یک ارزیابی مالی نگریسته می گردد و متأسفانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی امر با بهره گیری از یک سری شاخص هایی که بیشتر جنبة مالی شرکت های بیمه را مطالعه می کنند به رتبه بندی شرکت های بیمه می پردازد و این نهاد ناظر بدون در نظر داشتن روش شناسی درست، به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه ای مبادرت می ورزد که متأسفانه نه تنها هیچ کمکی به تصمیمات اقتصادی صحیح نمی کند، بلکه نتایج آن می تواند موجب گمراهی و سردرگمی گردد. بایسته می باشد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن گسترش ادبیات موضوع به ارزیابی عملکرد با روش شناسی علمی[10] و به روز، مبادرت به ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بپردازد. در این صورت نتایج حاصل از رتبه بندی منجر به شفاف سازی بیشتر عملکرد شرکت های بیمه برای ذینفعان، افزایش کارآئی، ایجاد رقابت غیر قیمتی بازار، حفاظت از مصرف کننده و نیز به عنوان ابزاری جهت بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

یکی از مدل های بسیار مطرح و رایج در دو دهة اخیر در این زمینه، مدل ارزیابی عملکرد متوازن می باشد. در این مدل بر خلاف روش های سنتی که تنها بر روی شاخص های مالی شرکت ها تمرکز می کردند، سایر ابعاد عملکردی شرکت ها؛ همچون، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری را نیز مد نظر قرار داده و به دیگر سخن به ارزیابی متوازنی از عملکرد شرکت ها می پردازد. بهره گیری از این مدل در صنعت بیمه می تواند رویکرد جامع و متوازنی را نسبت به ارزیابی شرکت ها، شعب و نمایندگی های مختلف، مطرح در این حوزه داشته باشد. از آنجا که عملکرد شعب مختلف یک شرکت بیمه ای برای هر شرکتی بسیار حائز اهمیّت می باشد، بهره گیری از این مدل برای مطالعه عملکرد شعب و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد شعب شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیّت می باشد و با در نظر داشتن اینکه در حال حاضر عملکرد شرکت های بیمه در شعب و دفاتر خود به سبک سال های گذشته یکنواخت بوده و هیچگونه نوآوری و تحرکی در جهت ترغیب مردم به بهره گیری از خدمات بیمه ای موجود انجام نگرفته می باشد و همچنان شرکت های بیمه به سان گذشته مشغول به فعالیت می باشند، لازم است تا با ارائه و ابداع یک نوع مدل یا روش، کار را به سمت پیشرفته تر هدایت نمود، به نحوی که بتوان در فاصله کوتاهی آثار و مزایای آنرا نظاره نمود. ضمن آنکه با در نظر داشتن وجود مراکز علمی و دانشگاهی گسترده در سطح کشور به ویژه پژوهشکده بیمه مرکزی، صنعت بیمه سال های قبل بایستی به این مهم نائل می گردید. بدون شک رتبه بندی و مقایسه عملکرد شعب مختلف شرکت های بیمه موجب رقابت بیشتر بین شعب و در نتیجه افزایش کارآئی و اثربخشی نهایی شرکت خواهد گردید.

1-3- ضرورت پژوهش[11]:

سازمان ها هر چه وسیعتر می شوند، نیاز به کنترل در آنها مضاعف می گردد. امروزه مسأله اساسی در بسیاری از سازمان ها؛ به ویژه مؤسساتی نظیر، شرکت های بیمه که دارای شعب فراوان هستند و یا حتی دارای بخش های متعدد در سازمان می باشند، این می باشد که روش ارزیابی عملکرد صحیح و منطقی و شاخص های کلیدی عملکرد برای آنها ارائه نشده می باشد، زیرا که اگر شاخص ها به خوبی تعریف شده بودند آنها می توانستند به هدایت بهتر نیروهای خود به گونه اخص و هدایت بخش ها در جهت اهداف استراتژیک سازمان به گونه اعم بپردازند (مهرگان، 1384، ص 107). لذا لازم است تا با ارائه یک نوع مدل یا روش ارزیابی عملکرد مناسب کار را به سمت پیشرفته تر هدایت نمود به نحوی که بتوان در فاصله کوتاهی آثار و مزایای آنرا نظاره نمود.

مدل ارزیابی متوازن یکی از مدل های بسیار مطرح و رایج در دو دهه اخیر می باشد که در خصوص نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی تحول نوینی را ایجاد کرده می باشد. بهره گیری از این مدل در صنعت بیمه می تواند رویکرد جامع و متوازنی را نسبت به ارزیابی شعب شرکت های بیمه در این حوزه را داشته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردی شعب، موجب رقابت بیشتر بین آنها و در نتیجه افزایش کارآئی و اثربخشی نهایی شرکت خواهد گردید.

1-4- سؤالات پژوهش[12]:

در این پژوهش کوشش بر ارائه مدلی جامع از ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه بوده تا بر اساس آن بتوانیم رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای را انجام دهیم. پس سؤالات پژوهش در این زمینه عبارتند از:

سوال 1- ابعاد عملکردی مناسب برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست؟

سؤالات فرعی براساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن عبارتند از:

– شاخص های مناسب در بعد مالی برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست؟

– شاخص های مناسب در بعد مشتری برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست؟

– شاخص های مناسب در بعد فرآیندهای داخلی برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست؟

– شاخص های مناسب در بعد رشد و یادگیری برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست؟

سؤال 2- اولویت های ابعاد عملکردی رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین چیست ؟

سؤال 3- رتبه شعب بیمه کارآفرین در استان اصفهان به چه ترتیب می باشد؟

1-5- فرضیات پژوهش[13]:

فرضیه اصلی اول: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن دارای اهمیّت معناداری می باشد.

فرضیه فرعی اول: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین شاخص های بعد مالی دارای اهمیّت معناداری می باشد.

فرضیه فرعی دوم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین شاخص های بعد مشتری دارای اهمیّت معناداری می باشد.

فرضیه فرعی سوم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین شاخص های بعد فرآیندهای داخلی دارای اهمیّت معناداری می باشد.

فرضیه فرعی چهارم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین شاخص های بعد رشد و یادگیری دارای معناداری اهمیّت می باشد.      

فرضیه اصلی دوم: ابعاد مدل رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین از اولویت های متفاوتی برخوردار می باشد.

ضمناً همانطور که مشخص می باشد تعریف فرضیه برای سؤال سوّم پژوهش منطقی به نظر نمی رسد.

1-6- اهداف پژوهش[14]:

 1. دستیابی به شاخص های کلیدی و مؤثر ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه ای با بهره گیری از روش ارزیابی عملکرد متوازن؛
 2. ارائه مدلی جامع جهت رتبه بندی شرکت های بیمه ای؛
 3. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه ای؛
 4. ارائه مدلی جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای؛
 5. رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای و مقایسه عملکرد آنها؛
 6. شفاف سازی بیشتر عملکرد شرکت های بیمه برای ذینفعان؛
 7. ایجاد بستر رقابتی برای شعب یک شرکت بیمه ای؛
 8. ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان؛
 9. کمک به ذینفعان شرکت بیمه با در نظر داشتن نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت بیمه؛
 10. امکان ارزیابی جامع عملکرد شعب توسط شرکت بیمه ای؛
 11. شناسایی شعب موفق و ناموفق شرکت های بیمه؛
 12. شناسایی نقاط ضعف و قوت هر یک از شعب شرکت بیمه؛
 13. بهبود عملکرد شعب با رفع نقاط ضعف عملکردی حاصل از نتایج ارزیابی؛
 14. ابزاری جهت بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیم.

1-7- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش:

 • شرکت بیمه کارآفرین و کلیه شرکت های بیمه ای؛
 • ذینفعان مختلف در صنعت بیمه مانند (بیمه گذاران، سرمایه گذاران، سهامداران، کارکنان، کارگزاران، بانک ها، مؤسسات سرمایه گذاری، بیمه گران اتکائی، مشاوران اقتصادی و ناظران؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مدیران شعب شرکت های مختلف بیمه ای؛
 • پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی؛
 • محققین دانشگاهی

1-8- روش پژوهش[15]:

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی[16]به شمار می رود و همچنین از نظر نوع روش پژوهش، روش میدانی (پیمایشی[17]) می باشد، زیرا که با بهره گیری از نظرات خبرگان میزان اهمیّت و اولویت ابعاد مدل رتبه بندی[18]به دست آمده می باشد.

برای گردآوری اطلاعات[19]، از روش های پژوهش اسنادی و روش پژوهش پیمایشی (میدانی) بهره گیری گردید. جهت مطالعه ادبیات پژوهش و دست یابی به مدل پیشنهادی از روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه با خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه بهره گرفته گردید و برای مطالعه میزان اهمیّت شاخص ها در ارزیابی شعب با بهره گیری از پرسشنامه[20] و کسب نظر خبرگان بهره گیری گردید.

برای دستیابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلفی همچون؛ مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی، جستجوی رایانه ای در سایت های اطلاعاتی مختلف بهره گیری گردیده می باشد. جهت بهره گیری از نظرات خبرگان با بهره گیری از پرسشنامه برای به دست آوردن میزان اهمیّت و اولویت ابعاد  و شاخص های مدل رتبه بندی و مصاحبه[21] از روش پژوهش پیمایشی[22]بهره گیری گردیده می باشد.

1-9- قلمرو پژوهش:

1-9-1- قلمرو موضوعی:

آن چیز که که در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح می باشد، رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و با بهره گیری از تکنیک TOPSIS می باشد. بر این اساس مباحث ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و کارت امتیازی متوازن، قلمرو موضوعی پژوهش را تشکیل می دهد.

1-9-2- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی در این پژوهش، شعب شرکت بیمه کارآفرین[23]در استان های اصفهان و همدان می باشد، که استان اصفهان شامل شعب کاشان، اصفهان و شهرضا و استان همدان شامل شعبه همدان می باشد. خاطر نشان می گردد که محقق در قدم اول قلمرو مکانی را فقط در استان اصفهان در نظر گرفته بود که متأسفانه به دلیل عدم همکاری شعبه شهرضا در خصوص ارائه اطلاعات، شعبه استان همدان جایگزین شعبه شهرضا گردید. در ضمن داده های شعب کاشان و همدان از خود شعب مذکور و داده های شعبه اصفهان، از بیمه مرکزی کارآفرین جمع آوری گردید.

1-9-3- قلمرو زمانی:

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، سال های 1389 و 1390 در نظر گرفته شده می باشد.

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع هر یک از داده ها، از آزمون t استیودنت تک جامعه ای برای مطالعه میانگین میزان اهمیّت متغیرها با حد متوسط، از آزمون ناپارامتریک فریدمن به مقصود رتبه بندی میزان اهمیّت شاخص ها و تعیین ترتیب اهمیّت آنها، از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس به مقصود مطالعه تأثیر یا عدم تأثیر متغیرهای دموگرافیک یا تعدیلگر بر روی شاخص های پژوهش و در نهایت با بهره گیری از تکنیک [24]TOPSIS جهت رتبه بندی شعب بیمه بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام آزمون های فوق از نرم افزار های SPSS، EXCELL و SDI TOOLS 4  بهره گیری شده می باشد.

 

1-11- محدودیت های پژوهش:

 • عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکاء از سوی مشتریان به مقصود دسترسی به بازخور سرویس دهی شعب شرکت های بیمه؛
 • عدم دسترسی کافی و کامل به تمامی اطلاعات مورد نیاز شعب بیمه به دلیل عدم همکاری بعضی از مدیران؛
 • عدم جامعه آماری کامل و کافی از سال های گذشته شعب، به دلیل عدم وجود ساختار و فرم های جامع.

1-12- سوابق موضوع:

با در نظر داشتن اینکه قالب اصلی پژوهش از مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) گرفته شده می باشد، محقق در پژوهش خود در این زمینه از پایان نامه ها و مقالات زیر بهره گرفته می باشد.

 1. پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان «طراحي مدل جامع رتبه بندي شركت هاي خودرو سازي در ايران» كه توسط دكتر سيّد عبدالجابر قدرتيان كاشان با راهنمايي دكتر علي اصغر انواري رستمي و مشاوره دكتر مصباح الهدي باقري در سال 1381 در دانشگاه امام جعفر صادق (ع) مورد دفاع قرار گرفته می باشد. هدف كلي اين پايان نامه ارائه مدلي جامع جهت رتبه بندي شركت ها به خصوص در مورد شركت هاي خودروسازي مي باشد.
 2. مقاله اي با عنوان «تبیین شاخص هاي ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي با بهره گیری از روش امتيازي متوازن با نظر خبرگان» كه توسط محمّد صادق زارع با راهنمايي دكتر حميدرضا حسن زاده در سال 1388 به پذيرش فصلنامه درآمده می باشد. در اين پژوهش سعي شده می باشد تا با در نظر داشتن اهميّت خدمات ارائه شده و فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي بر اساس چهار وجه BSC به بررسي و شناسايي شاخص ها و معيارهاي عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي با تعيين درجه اهميّت هر يك از آنها جهت ارائه الگوي ارزيابي عملكرد اين شركت پرداخته گردد.
 3. مقاله اي با عنوان «رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران بر مبناي رويكرد كارت امتيازي متوازن و با بهره گیری از تكنيك MADM» كه توسط آقايان رضا جلالي و دكتر پرويز حاجياني و خانم خسرواني در پائيز سال 1389 در شماره نهم پژوهش هاي مديريت به چاپ رسيده می باشد. اين پژوهش با اهداف شناسايي و انتخاب شاخص هاي عملكردي شركت هاي بيمه، رتبه بندي آنها و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها ارائه شده می باشد.
 4. مقاله اي با عنوان «كاربرد كارت امتيازي متوازن و ویکور در رتبه بندي شركت هاي بيمه» كه توسط آقايان محسن حجازي، دكتر مقصود اميري و دكتر نادر مظلومي در سال 1390 به پذيرش پژوهشنامه شماره 2 بيمه درآمده می باشد. اين پژوهش با بهره گیری از كارت امتيازي متوازن و يكي از روش هاي تصميم گيري چند معياره مناسب به نام VIKOR به ارزيابي شركت هاي بيمه در كشور مي پردازد. دسترسي به شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي بيمه مانند اهداف اين پژوهش مي باشد.

 مقالات و پايان نامه هاي متعدد ديگري نيز در اين پژوهش مورد رجوع قرار گرفته می باشد كه اكثر آنها در پژوهشكده بيمه مركزي به عنوان منبع موجود مي باشد، كه دراين قسمت به ذكر عناوين آنها اكتفا مي گردد.

 1. مقاله اي با عنوان «بهينه سازي ارزيابي عملكرد صنعت بيمه با بهره گیری از روش تلفيقي مدل تعالي سازماني و كارت امتيازي متوازن» كه توسط خانم كشوري با راهنمايي دكتر نادر مظلومي در پژهشنامه بيمه ارائه گرديده می باشد.
 2. مقاله ديگر با عنوان « مروري بر روش هاي ارزيابي عملكرد شعب » كه توسط خانم دانشور و دكتر عادل آذر در فصلنامه بيمه ارائه گرديده می باشد.

تعداد صفحه :315

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان