فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت

گرایش : تحول

عنوان :  مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت 

    دانشگاه آزاد اسلامی   

 واحد نراق

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش تحول

  عنوان :  

مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت استان قم

استاد راهنما:

دکتر علی نقی امیری

استاد مشاور:

دکتر عبدالله توکلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                         شماره صفحه    

فهرست جداول ‌ز

فهرست نمودارها ‌ز

فهرست اشکال ‌ز

چکیده: 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1- 1) مقدمه 3

1- 2) اظهار مسئله 3

1- 3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

1- 4) سؤال های پژوهش 6

1- 4-2) سؤال اصلی. 6

1- 4-2) سؤال های فرعی. 6

1- 5) اهداف پژوهش 6

1- 6) چارچوب نظری پژوهش 7

1- 7) فرضیه های پژوهش 7

1- 7-1) فرضیه اصلی. 7

1- 7-2) فرضیه های فرعی. 7

1- 8) متغیرهای پژوهش 8

1- 9) روش پژوهش 8

1- 10) مدل مفهومی پژوهش 8

1- 11) قلمرو پژوهش 9

1- 11-1) قلمرو موضوعی: 9

1- 11-2) قلمرو مکانی: 9

1- 11-3) قلمرو زمانی: 9

1- 12) تعریف های عملیاتی 9

وظیفه شناسی: 9

وجدان کاری: 9

رضایت ارباب رجوع: 10

تعهد کاری: 10

اخلاق کاری: 10

مسئولیت پذیری: 11

نظم وانضباط: 11

فصل دوم 12

مبانی نظری پژوهش 12

بخش اول 13

2-1) مقدمه: 13

2-2) مفهوم شخصیت 13

2-3) مفهوم شناسی 13

2-4) واژه کاوی شخصیت 14

2- 5) عوامل تعیین کننده شخصیت 15

2- 5-1) وراثت: 15

2- 5-2) محیط: 15

2- 5-3) موقعیت: 16

2- 6) عوامل پنج گانه شخصیت کوستا و مک کوری (Big 5) 17

2- 6-1) ثبات عاطفی یا روان رنجوری (N)  Neutroticism)) 17

2- 6-2) برون گرایی (E) Extraversion)).. 17

2- 6-3) تجربه گراها (O)  (Openness to experience) 17

2- 6-4) سازگاری (A) (Agreeableness) 18

2- 6- 5) وظیفه شناسی  (C)   (Conscientiousness) 18

بخش دوم: وجدان کاری 19

2- 7) وجدان به چه معنا می باشد؟ 19

2- 8) کار به چه معنا می باشد؟ 19

2- 9)وجدان کاری 20

2- 10) چگونگی شکل گیری وجدان کاری 21

2- 11) عوامل تأثیر گذار و شکل دهنده وجدان 22

الف: عوامل فردی و ذاتی: 22

ب) عوامل محیطی: 22

ج) عوامل سیاسی: 23

2- 12) ارتباط ی بین وجدان کاری و مفاهیم مشابه 23

2- 12-1) وجدان کاری و انضباط (Discipline) 23

2- 12-2) وجدان و روحیه (Morale) 24

2- 12-3)وجدان کاری و کارآیی (Efficiency) 24

2- 12-4) وجدان کاری و انگیزش ((Motivation. 24

2- 12- 5) وجدان کاری و تعهد (Commitment) 25

2-13) مدیریت و شاخص های (نمایانگرها، معرف ها) وجدان کاری 25

2-13-1) دیدگاه دوم از شاخص وجدان کاری.. 28

احساس سودمندی کار: 28

لذت بردن از کار: 28

نیاز اندک به کنترل های خارجی: 28

راضی انگاشتن خداوند و مردم:.. 28

عجین شدن با کار: 28

حداقل مقررات و ضوابط: 29

نوآفرینی و خلاقیت: 29

2-14) محور و چارچوب اصلی وجدان کاری 29

2-14-1) فرد. 29

2-14-2) کار. 30

2-14-3) مدیریت.. 31

2- 15) عوامل مؤثر بر وجدان کار 31

2-15-1) تقویت ایمان و تقوا در جامعه. 32

2-15-2) تأمین اقتصادی نیروی کار. 32

2-15-3)آموزش مستمر تخصصی و عقیدتی. 32

2-15-4) در نظر داشتن انگیزه و تأثیر اساسی آن. 33

2-15-5) وضع قوانین و مقررات مناسب.. 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- 16) خاصیت شناخت معیارهای وجدان کاری 34

الف) آسیب شناسی سازمانی:.. 34

ب) تصحیح معایب و پیگیری اصلاحات: 34

2- 17) وجدان کار افراد در سازمان 34

2- 18) ارتباط شغل مناسب و وجدان کاری 35

جذابیت: 35

معنی داری: 35

مسئولیت تجربی: 35

آگاهی از نتایج: 36

2- 19) پیشنهادهایی برای تقویت وجدان کار کارکنان 36

2- 20) راه های عملی تقویت وجدان کار در سازمان ها 36

2- 21) طیف وجدان کاری 37

2- 22) تفاوت وجدان کاری و ایمان 38

2- 23) عوامل انگیزه و وجدان کاری 38

2- 26) آثار واگذاری مسئولیت ها به افراد 39

2- 27) گشاده رویی در کار 40

2- 28) وجدان کاری در ایران 41

بخش سوم 41

2- 29)رضایت ارباب رجوع 41

ارباب رجوع یا مشتری  2- 30) 42

2- 31) ارباب رجوع کیست و تفاوتش با مشتری چیست 43

مشتریان طرفدار: 44

مشتریان گروگان: 44

2- 33) مفهوم رضایت مشتری 45

2- 34) تاریخچه مشتری مداری در نظام اداری و اجرایی ایران 46

2- 35) بعضی از روش ها و مکانیزم های جلب رضایت ارباب رجوع 47

1- آموزش کارکنان در سازمان. 47

2- شفاف سازی و مستند سازی نحوه ارایه خدمت به ارباب رجوع. 48

3- اطلاع رسانی از نحوه خدمات به مردم 48

4- تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم 48

5- نظر خواهی از مراجعین از نحوه خدمت و رضایت مندی آنان. 49

6- بازرسی مداوم و نظارت بر حسن عملکرد کارگزاران. 49

2- 36) دسته بندی انواع مشتریان 49

2- 37) انواع ارباب رجوع 51

2- 38) مدلی برای اندازه گیری رضایت ارباب رجوع 51

2- 39) 10 معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان 52

1- اعتماد پذیری:.. 52

2- دسترسی: 52

3- قابل لمس بودن:.. 52

4- درک مشتری: 53

5- امنیت: 53

6- اعتبار: 53

7- ارتباطات:.. 53

8- ادب و تواضع:.. 53

9- صلاحیت:.. 53

10- پاسخگویی: 54

2- 40) مزایای رضایت مشتری 54

2- 41) فرق کیفیت خدمات با رضایت مشتری 54

2- 42) کیفیت و ابعاد آن در حوزه خدمات دولتی 55

2- 43) استدلال ژاپنی ها از رضایت مشتری 58

2- 44) ویژگی رفتاری کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع 58

2- 45) شش ویژگی مهم کارکنان موفق در ارتباط با ارباب رجوع 59

2- 46) سطوح رضایت ارباب رجوع 61

2- 47) مدل های اندازه گیری رضایت مشتری 62

2- 47-1) مدل کانو. 62

الزامات اساسی. 62

الزامات عملکردی.. 63

الزامات انگیزشی. 63

2- 47-2) مدل سروکوال. 63

1- موارد قابل لمس یا فیزیکی. 64

2- اعتماد 64

3- پاسخگویی. 64

4- اطمینان. 64

5- همدلی. 64

2- 48) شاخص های رضایت مشتری 65

2- 48-1)  مدل رضایت مندی مشتری سوئدی.. 65

2- 48-2) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا ((ACSI 66

2- 48-3) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا (ECSI) 67

2- 49) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان 68

2-50) تأثیر کارکنان و ارتباط آن با رضایت ارباب رجوع 69

2-51) ارتباط بین وجدان کاری و رضایت ارباب رجوع 70

بخش چهارم: تاریخچه سازمان صنعت و معدن تجارت 70

توضیح وظایف.. 71

مستندات قانونی تجمیع. 72

ضوابط تشکیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها 73

بخش پنچم : پیشینه پژوهش 73

فصل سوم 77

روش پژوهش 77

3-1)  مقدمه 78

3-2)  روش پژوهش 78

3-3)  جامعه آماری 80

3-4)  تعیین حجم نمونه 80

3-5)  روش نمونه گیری 82

3-6)  روش گردآوری اطلاعات 82

3-7)  فرضیه های پژوهش 83

فرضیه اصلی :.. 83

فرضیه های فرعی :.. 83

3-8)  تعیین روایی پرسشنامه 84

تعریف روایی : 84

3-9)  تعیین پایایی پرسشنامه 84

تعریف پایایی : 84

ارتباط روایی و پایایی : 84

3-10)  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

فصل چهارم 87

تجزیه و تحلیل 87

داده‌ها 87

4-1) مقدمه 88

4-2) تجزيه و تحليل توصيفي دادهها 88

4-2-1) آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناسي. 89

4-2-1-1) توزيع فراواني نمونه از نظر سطح تحصيلات.. 89

4-2-1-2) توزيع فراواني نمونه از نظر جنسیت.. 90

4-2-1-3) توزيع فراواني نمونه از نظر سن. 91

4-2-2) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق. 93

4-2-2-1) بررسي ميانگين مؤلفههاي وظیفه شناسی. 93

4-2-2-2) بررسي ميانگين متغيرهاي وظیفه شناسی و رضایت ارباب رجوع. 94

4-3) تجزيه و تحليل استنباطي دادهها 95

4-3-1) آزمون فرضيههای تحقيق. 95

4-3-1-1) آزمون فرضيه اصلی. 95

فرضيه اصلی: 95

4-3-1-2) آزمون فرضيههای فرعي. 96

فرضيه فرعی اول: 96

فرضيه فرعی دوم: 97

فرضيه فرعی سوم: 98

فرضيه فرعی چهارم: 99

4-3-2) يافتههاي جانبي. 100

4-3-2-1) رتبه بندي مولفههاي وظیفه شناسی. 100

فصل پنجم 102

نتیجه گیری و پیشنهادها 102

5-1) مقدمه 103

5-2)  نتایج حاصل از مطالعه مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 103

5-2-1) جنسیت: 103

5-2-2) تحصیلات : 103

5-2-3) سن : 103

5-3)  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش 104

فرضیه اصلی: 104

نتیجه: 104

فرضیه 1 : 104

نتیجه: 104

فرضیه 2 : 104

نتیجه: 104

فرضیه 3 : 105

نتیجه: 105

فرضیه 4 : 105

نتیجه: 105

5-4) محدودیت ها 105

پیشنهاد به محققان آینده 108

پیوست 109

پرسشنامه 109

منابع 111

چکیده:

در هر سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه می باشد و تأثیر مؤثری در عملکرد سازمانی به عهده دارد.  بسیاری از مردم به گونه اعم و مسئولان به گونه اخص، وجدان کار را به احساس مسئولیت، تعهد و تقید فرد نسبت به وظایف و مسئولیت های محوله تعبیر می کنند. یکی از شاخص های وجدان کاری خدمت به ارباب رجوع و بجای آوردن هر چه بهتر کار او می باشد تا در نهایت رضایت ارباب رجوع حاصل گردد.

این پژوهش در پی آن می باشد تا ارتباط وظیفه شناسی یا به تعبیری وجدان کاری کارکنان را با رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم را مطالعه کند. سئوال اصلی این پژوهش آن می باشد که آیا تأثیری بین وظیفه شناسی و وجدان کاری کارکنان بر رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن هست؟

بین وجدان کاری کارکنان مانند عوامل (تعهد کاری، اخلاق کاری، مسئولیت پذیری و نظم و انضباط) با رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت ارتباط معنادار مثبت هست.

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌‎باشد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 106 نفر از بین 140 نفر نظر ارباب رجوع در ارتباط با وظیفه شناسی و وجدان کاری کارکنان ( در ارتباط با هر یک از کارکنان) پرسشنامه ای توزیع گردید وسپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست. بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.

و در نهایت بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.

واژگان کلیدی:

وظیفه شناسی، وجدان کاری، رضایت ارباب رجوع

 

1- 1) مقدمه

در هر سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه می باشد و تأثیر مؤثری در عملکرد سازمانی به عهده دارد. پس در نظر داشتن پرورش نیروی انسانی و به تبع شکل گیری وجدان کاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به تعبیری چنان چه در فرد این وجدان کاری به وجود آید رضایت مندی شغلی ایجاد می گردد، عملکرد، اثربخشی، و کارآیی او افزایش می یابد. وجدان و شکل گیری مناسب آن در سازمان یا محیط کار می تواند در پیشبرد اهداف آن سازمان بسیار مفید و مؤثر باشد (سعیدی و حسین آبادی،1389،ص46).

طی چند دهه گذشته رویکرد سازمان های دولتی به مقوله های کارآیی و اثربخشی نیز دچار دگرگونی بنیادی شده می باشد. رویکردهای جدید بر خلاف رویکردهای سنتی، شاخص های مختلفی را که به گونه عمده غیر مالی هستند، مورد توجه قرار داده اند. یکی از شاخص های اصلی، که سایر شاخص ها را تحت الشعاع خود قرار داده، ((کسب رضایت ارباب رجوع)) می باشد. توفیق در تحقق این مهم زمانی حاصل می گردد که سازمان بکوشد با شناسایی نیازهای واقعی خدمت گیرندگان، تصویر شفاف و روشنی از کم و کیف خدمات قابل ارایه به دست آورده و با منطبق کردن رفتار خود با نیازهای مخاطبان، امکان افزایش رضایت آنان را فراهم آورد (محمدی فر و همکاران،1390،ص120).

از این رو پژوهش و پژوهش درمورد ارتباط بین این مفاهیم، از ضرورت های عملی، پژوهش های امروزی می باشد تا بتوانیم به الگویی کارآمد دست یابیم.

1- 2) اظهار مسئله

در این پژوهش مقصود ما از وظیفه شناسی، وجدان کاری می باشد. زیرا با مطالعاتی که صورت گرفت دیدیم وظیفه شناسی را با وجدان کاری توصیف می کنند. وظیفه شناسی یکی از شاخص های مدل Big 5  می باشد؛ که در ارتباط با شخصیت افراد می باشد.

وظیفه شناسی (با وجدان بودن) که ((تمایل به موفقیت)) نیز نامیده شده می باشد. فرد با وجدان و وظیفه شناس، فردی هدفمند، با اراده و مصمم می باشد (فقیهی پور و همکاران، 1389،ص145).

وجدان کاری، یکی از ابعاد مهم وجدان می باشد که مقصود از آن احساس مسئولیت و تعهد همه جانبه درونی فرد نسبت به کارهایی می باشد که بر عهده اوست. به اظهار دیگر مقصود از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه هایی می باشد که قرار می باشد بشر آن ها را انجام دهد (سعیدی و حسین آبادی، 1389، ص49).

 در بسیاری از تحقیقات انجام شده وجدان کاری به مثابه ی عامل اصلی و مؤثر بر افزایش بازدهی و عملکرد نیروی انسانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد (ساروخانی و طالبیان،1381،ص163). بسیاری از مردم به گونه اعم و مسئولان به گونه اخص، وجدان کار را به احساس مسئولیت، تعهد و تقید فرد نسبت به وظایف و مسئولیت های محوله تعبیر می کنند (رفیعی،1379،ص47)

یکی از شاخص های وجدان کاری خدمت به ارباب رجوع و بجای آوردن هر چه بهتر کار او می باشد (سلیمی دانشگر، 1384،ص17) تا در نهایت رضایت ارباب رجوع حاصل گردد.

در روابط اجتماعی و رفتار ارتباطی، رعایت حقوق دیگران و رضایت مردم یک اصل بنیادی، و حرمت انسانیت و کرامت آدمی مهمترین اصل راهبردی می باشد. پس وجدان کاری، به نوعی نیازمند جلب رضایت مردم می باشد (منطقی،1384،ص104).

این که در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزش ها و توجه های درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته می باشد، فرهنگ کاری آن سازمان را معرفی می کند. در فرهنگ کاری هر جامعه با سازمان اصطلاح وجدان کاری مطرح می گردد. وجدان کاری عاملی می باشد که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه (مسئولیت پذیری) در افراد می گردد. به این ترتیب، وجدان کاری، تعهد را به همراه دارد اما داشتن تعهد الزاماٌ به مفهوم داشتن وجدان کاری نیست. به اظهار دیگر حوزه و دامنه تعهد، متفاوت می باشد و میزان آن بستگی به نوع توجه نسبت به مسئله تعهد دارد. وجدان کاری نیرویی می باشد که فرد را متعهد می کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد (لیاقتدار و همکاران،1390،ص28). وجدان کاری هم در سایه اخلاق کاری به وجود می آید (سلطانی،1376،ص29).

همان گونه که در پاراگراف بالا گفته گردید ما 4 شاخص تعهد، مسئولیت پذیری، اخلاق کاری و نظم و انضباط را از میان شاخص های مختلف وجدان کاری، با نظر خبرگان انتخاب کرده و به عنوان فرضیه های پژوهش خود قبول کردیم.    

به گونه کلی مسئله مورد توجه ما در این پژوهش تبین و کشف ارتباط بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم می باشد؛ و می خواهیم ببینیم که آیا بین وجدان کاری با شاخص هایی مانند (تعهد کاری، مسئولیت پذیری، اخلاق کاری و نظم و انضباط) کارکنان و رضایت ارباب رجوع، ارتباط معنادار مثبت هست؟

1- 3) ضرورت و اهمیت پژوهش

رسیدن به اهداف سازمان به رفتار اعضای سازمان بستگی دارد، این که هر کسی کار خودش را به نحو احسن انجام دهد و به تعبیری وجدان کاری داشته باشد و سازمان را در رسیدن به نقشش کمک کند، از اهداف برنامه ریزان و سیاست گذاران می باشد. در این جا انجام کار درست با داشتن وسایل و امکانات سازمانی انجام نمی پذیرد، بلکه در کنار فیزیک کارخانه و کار کیفی، کیفیت کار و تعهد انجام کار و رعایت بعد اخلاقی در کار اهمیت فراوانی دارد، به گونه ای که مطالعات اخیر به صورت روز افزونی مسئله وجدان کاری را مورد نظر قرار داده اند (سعیدی و حسین آبادی،1389،ص46).

چندی می باشد اصطلاح وجدان کاری به فرهنگ اداری و اجرایی کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته می باشد. اما تا به حال گام های اساسی در جهت شناسایی و اعمال حاکمیت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده می باشد (ملک جعفریان،1388،ص84)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آن چیز که اهمیت دارد این موضوع می باشد که ساختار هر سازمانی تعیین کننده میزان توان آن سازمان در پاسخگویی به چالش های محیطی می باشد.

متأسفانه یکی از معضلات اساسی در ساختار اداری کشور ایران فرسودگی و پهن پیکر بودن آن به دلیل حاکمیت تفکر سنتی در پیکره مدیریت اجرایی می باشد که در ارایه خدمات به مردم چندان کارآمد و اثربخش نیست. حاکمیت تفکر سنتی در اداره امور کشور که به نارضایتی شدید ارباب رجوع از طریقه فعالیت دستگاه ها انجامیده می باشد طی سال های اخیر مسئولان را به تصویب طرح های نو در راستای شتاب بخشی به حرکت نظام اداری در مسیر فعالیت های توسعه، ترغیب کرده می باشد که مانند آن طرح ها، طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات می باشد (رهنورد،1384،ص118).

در این پژوهش وجدان کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع را مطالعه می کنیم. بایستی دید آیا وجدان کاری اثری بر رضایت ارباب رجوع دارد.

1- 4) سؤال های پژوهش

1- 4-2) سؤال اصلی 

آیا بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 4-2) سؤال های فرعی

1- آیا بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

2- آیا بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

3- آیا بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

4- آیا بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 5) اهداف پژوهش

1- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

2- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

3- ارتباط بین رضایت ارباب رجوع از سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

4- ارتباط بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

5- ارتباط بین نظم وانظباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

6- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

1- 6) چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش عوامل مؤثر زیادی در ارتباط با وجدان کاری هست. پایه و اساس اصلی این پژوهش وظیفه شناسی، بر اساس مدل شخصیت Big 5  می باشد. زیرا وجدان کاری در ارتباط با وظیفه شناسی می باشد با نظر خبرگان و اساتید مشاور و راهنما، عواملی مانند تعهد کاری، اخلاق کاری مسئولیت پذیری، نظم و انضباط را به عنوان فرضیه های پژوهش قبول کردیم. در این ارتباط سؤال های مربوط به فرضیات، از مدل شخصیت  Big 5، سالانسیک و نظریه های ایرج سلطانی و … با نظر خبرگان و اساتید مشاور و راهنما بهره گیری کرده ایم. در این پرسشنامه نظر رضایت ارباب رجوع هم گنجانده شده می باشد.

1- 7) فرضیه های پژوهش

1- 7-1) فرضیه اصلی

بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معنادار مثبت هست.

1- 7-2) فرضیه های فرعی

فرضیه 1: بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معنادار هست.

فرضیه 2: بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معنادار هست

فرضیه 3: بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معنادار هست.

فرضیه 4: بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معنادار هست.

1- 8) متغیرهای پژوهش

در این پژوهش متغیر مستقل رضایت ارباب رجوع می باشد. متغیر وابسته عوامل مؤثر بر وجدان کاری می باشد که شامل عوامل (تعهد کاری، مسئولیت پذیری، اخلاق کاری، نظم و انضباط) می باشد.

1- 9) روش پژوهش

این پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی؛ توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد.

1- 10) مدل مفهومی پژوهش

شکل مدل مفهومی در صفحه بعد ارایه شده می باشد.

1- 11) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از حیث موضوعی، مکانی و زمانی به توضیح زیر می باشد:

1- 11-1) قلمرو موضوعی:

آن چه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح می باشد، ارتباط وجدان کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع می باشد. بر این اساس مباحث مربوط به وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع، قلمرو موضوعی این پژوهش را تشکیل می دهند.

1- 11-2) قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش، سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم می باشد.

1- 11-3) قلمرو زمانی:

داده ها و اطلاعات این پژوهش در بازه زمانی آبان ماه تا پایان دی ماه 1392 جمع آوری گردیده می باشد.

1- 12) تعریف های عملیاتی

وظیفه شناسی:

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری (با وجدان بودن) توصیف کننده قدرت کنترل تکانه ها، به نحوی که جامعه مطلوب می داند وآسان شدن رفتار تکلیف محور و هدف محور می باشد. وظیفه شناسی ویژگی هایی زیرا تفکر قبل از اقدام، به تأخیر اندازی ارضا، خواسته ها، رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می گیرد.

وجدان کاری:

مقصود از وجدان کاری احساس مسئولیت و تعهد همه جانبه درونی فرد نسبت به کارهایی می باشد که بر عهده اوست. به اظهار دیگر مقصود از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه هایی می باشد که قرار می باشد بشر آن ها را انجام دهد (سعیدی و حسین آبادی، 1389، ص49).

 ر ضایت ارباب رجوع:

عضو یا از ذینفعان سازمان یا اداره می باشد که برای مطالبه حقی به آن جا مراجعه می کند، حق او ممکن می باشد سؤال در باره موضوعی یا گرفتن معرفی نامه و یا امتیاز معینی باشد، در هر حال برای دریافت خدمت در برابر زحمت یا پرداخت پول و یا عضویت در جامعه و … به سازمان یا اداره مراجعه می کند که توانایی دریافت خدمت و قوه تشخیص کیفیت و کمیت خدمت و میزان آن را بالقوه یا بالفعل داراست (کلهر، 1383،ص135)

  تعهد کاری:

بوکانان (1974) تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان می داند، وابستگی نسبت به تأثیر فرد در ارتباط با ارزش ها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش ابزاری آن، تعریف می کند (حقیقی، 1388،ص26)  

اخلاق کاری:

اخلاق کاری عبارت می باشد از مجموعه ای ((بایدها)) و ((نبایدها)) که کارکنان یک سازمان (جامعه) در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری تعهد کرده اند آن را رعایت کنند(سلیمی دانشگر،1384،صص10-11).

تعداد صفحه :133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان