منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش: سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

“ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران”

استاد راهنما:

استاد دکتر محمدی

 استاد مشاور:

استاد دکتر بهرامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-         مقدمه. 3

1-2-         اظهار مسأله. 3

1-3-         اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-4-         اهداف پژوهش.. 6

1-5-         فرضیه های پژوهش.. 7

1-6-         سؤال های پژوهش.. 7

1-7-         مدل پژوهش.. 8

1-8-         جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق.. 8

1-9-         تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش.. 9

1-10-      ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-         مقدمه. 13

بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش…. 14

2-2-         تعریف دانش…. 14

2-3-         انواع دانش‏…. 15

2-4-         اهميت دانش…. 16

2-5-         مدیریت دانش…. 18

2-6-         تاریخچه مدیریت دانش…. 20

2-7-         اهداف و مزایای مدیریت دانش…. 22

2-8-         اصول مدیریت دانش…. 24

2-9-         مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش…. 26

2-10-      مدلهای مديريت دانش…. 27

2-10-1-مدل هيسيگ… 28

2-10-2-مدل مك الروي.. 28

2-10-3-مدل بوكوويتز و ويليامز. 29

2-10-4-مدل پایه های ساختمان دانش…. 31

2-11-      دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ…. 32

2-12-      عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش…. 35

بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی.. 36

2-13-      واژه كاوي استرس… 36

2-14-      تعریف استرس… 39

2-15-      اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی.. 44

2-16-      افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي.. 46

2-17-      انواع مختلف استرس… 47

2-18-      انواع مشاغل بر حسب استرس… 51

2-19-      علایم و عوامل فشار روانی شغلي.. 53

2-20-      مديريت استرس… 56

بخش سوم- پیشینه پژوهش.. 57

2-21-      پیشینه پژوهش های خارجی.. 57

2-22-      پیشینه پژوهش های داخلی.. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-         مقدمه. 63

3-2-         روش شناسی تحقيق.. 63

3-3-         متغیرهای پژوهش.. 64

3-4-         روش و ابزار گرد آوري اطلاعات… 64

3-5-         جامعهآماري پژوهش.. 64

3-6-         نمونهآماري.. 64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-7-         روش نمونهگيري.. 65

3-8-         قلمرو تحقيق.. 65

3-9-         ابزار سنجش…. 66

3-10-      بخش سنجش ایجاد دانش…. 67

3-11-      بخش سنجش اکتساب دانش…. 68

3-12-      بخش سنجش ذخیره دانش…. 68

3-13-      بخش سنجش توزیع دانش…. 68

3-14-      بخش سنجش نگهداری دانش…. 69

3-15-      بخش سنجش فشارروانی.. 69

3-16-      اعتبار و روایی  ابزار پژوهش.. 69

3-16-1-روايي پرسشنامه. 71

3-16-2-پايايي پرسشنامه. 71

3-17-      روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات… 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-         مقدمه. 76

4-2-         بخش تحلیل توصیفی پژوهش.. 77

4-2-1-    جنسیت… 77

4-2-2-    تأهل.. 78

4-2-3-    تحصیلات… 79

4-2-4-    سن.. 80

4-3-         بخش تحلیل استنباطی پژوهش.. 81

4-4-         اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-         مقدمه. 92

5-2-         نتایج سؤالات پژوهش.. 92

5-3-         پیشنهادات پژوهش.. 95

5-3-1-    پیشنهادات اجرایی.. 95

5-3-2-    پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 96

5-4-         محدودیت‏های پژوهش.. 96

پیوست ها 98

منابع و مآخذ  128

منابع فارسي   129

منابع انگلیسی   133

چکیده انگلیسی.. 137

چکیده

شرایط ناشی از تأثیر مشاغل بر افراد و تغییرات درونی كه آنان را به انحراف از كنش معمولی خود ناچار می كند از علایم شاخص فشار روانی می باشد. بر این اساس، فشار روانی را می توان پاسخ انطباقی به یك موقعیت خارجی كه به انحراف های جسمانی، روان شناختی و یا رفتاری كاركنان سازمان منجر می گردد تعریف كرد. در اصل هرگاه كاركنان یك سازمان در پاسخ به یك موقعیت خارجی، انتظارها، خواسته‌های شخصی و وظایف محوله، دچار مشكلات جسمانی، روان شناختی و رفتاری شوند عنوان فشار روانی را به آن اطلاق می كنیم. مشكلات و اختلالات جسمی شامل سیستم خودكار بدن مانند سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك و تراوش های هورمونی می باشد. فشار روانی باعث اختلال در ریتم قلبی، فشار خون بالا، سوء هاضمه و بیماری‏های مختلفی می گردد که این مهم وابسته با عوامل چندی می باشد که بایستی در مورد آنها شناخت دقیقی داشت.

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران بوده می باشد که بدین مقصود 356 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ساخته شده بر اساس مقاله پاتریک و همکاران (2009) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های پژوهش به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد آن بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری (p<0/01) دارد.

کلیدواژه ها: فرایندهای مدیریت دانش، فشار روانی، کارکنان شعب بانک ملت، شهر تهران.

 

1-1-      مقدمه

براي برخي افراد فشار روانی محركي می باشد كه انجام بعضي كارها را حتمي مي سازد، اما گاهي در برخي ديگر، به سبب فشارهاي رواني كار، فرسودگي شغلي يا كارزدگي ايجاد شده و شخص توان مقابله با آن را نداشته و مي تواند براحتي زندگي او را تحت تأثير قرار دهد. در كنار ضررهاي ناشي از فشار روانی كاري بر روان مثل افسردگي، اضطراب، خشم و…، طولاني شدن آن مي تواند بر سلامت جسماني نيز تأثير بگذارد و در نتیجه باعث كاهش رضايتمندي شغلي و تعهد سازماني، افزايش غيبت كاري و كاهش بهره وري گردد. حال اینکه در این بین، فرایندهای مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل کاهنده فشار روانی و فشار در محیط های کاری، مانند عوامل موثر بر کاهش فشار روانی حاصل از فعالیت های شغلی به شمار می‌آیند.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می گردد. آغاز مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، مدل تحقيق، جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي پژوهش پرداخته شده و در انتها نيز ساختار پژوهش ذکر گردیده می باشد.

1-2-      اظهار مسأله

با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها بایستی در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه می باشد (نوروزیان، 1384، 25). در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می گردد. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ[1]، 2010). زیرا که سازمان ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند (نوناكا و تاکاچی[2]، 1995).

فشار روانی جزء لاینفک زندگی امروزی می باشد و اگر در محیط کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری یا به دنبال تغییر در فعالیت های کاری همچون فن آوری جدید یا تغییر اهداف، به وجودآید بیانگر فشار روانی می باشد(سندیپ[3]، 2010). فشار روانی امروزه يكي از پديده هاي مهم در زندگي اجتماعي و تهديدي جدي براي سلامتي نيروي كار در جهان مي باشد، بطوري كه سازمان بين المللي كار به صراحت اظهار مي دارد كه شناخته شده ترين پديده اي كه سلامتي كارگران را تهديد مي كند فشار روانی مي باشد. همچنين سازمان بهداشت جهاني تاكيد مي كند كه كارگران در معرض فشار روانی، سلامتي دچار مخاطره، انگيزه ضعيف براي زندگي، توليد كمتر و ايمني كمتري را در محيط كار تجربه مي كنند و سازمان هاي اين كارگران موفقيت كمتري را در مقايسه با ساير مراكز توليدي دارند. اين سازمان مجدداً يادآور مي گردد كه فشار روانی هزينه هاي زيادي را بر دولت ها تحميل كرده و غيبت از كار، تقاضاهاي مكرر كارگران براي تغيير شغل و كاهش توليد و ايفاي تأثیر در توليد را مظاهر اين پديده مي داند(گوتیرز[4]، 2002).

فشار روانی از عدم انطباق و تناسب مهارت ها و توانایی های شخص و تقاضای شغل و سازمان حاصل می گردد. به بیانی دیگر، کارمندی که برای شغل خاص بطور کامل آگاهی و مهارت لازم را ندارد، بی اندازه احساس فشار روانی دارد (حسین زاده و صائمیان، 1383: 18). اگر کارکنان آگاهی و فرصت لازم را برای کسب دانش و مهارت و به اشتراک گذاشتن آن را به دست آورند و به منابع لازم بدین مقصود دسترسی داشته باشند، با احساس کنترل و مالکیت بر کارها، تعهد بیشتری در کار نشان می دهند و به ابتکار برای انجام بهتر کارها روی می آورند. در نتیجه فشار روانی آن ها کاهش می یابد و اثربخشی و کارایی آنان در درون سازمان نمود پیدا می کند. در حقیقت با بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت دانش، انگیزه و بهره وری کارکنان به موجب ارتقاء سطح دانش آنان افزایش یافته و در نتیجه فشار روانی کاهش می یابد. 

طریقه اوج یافتن تأثیر دانش، نوآوری و فناوری‏های جدید در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده می باشد تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد.

بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد و تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در سازمان‏ها بویژه در کنترل فشار روانی کارکنان از اهداف پژوهش حاضر می‏باشد. مدیریت دانش می‏تواند با یکپارچه‏سازی سرمایه‏های دانشی سازمان‏ها در بخش‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏گیری هوشمندانه، بازطراحی فرایندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه کاهش تضاد و تعارض سازمانی و کنترل فشار روانی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژی مشخصی در بهره گیری از مدیریت دانش نمی‏توانند بهره‏ای از این کارکردها داشته باشند و می‏بایست در این خصوص سیاست‏های راهبردی تدوین گردد.

با در نظر داشتن مشكلات ويژه كاركنان سازمان ها و مؤسسات مالي كشور مانند بانك ها، از قبيل حساسيت بالاي كار به دليل سروكار داشتن با سرمايه هاي مردم، محدوديت هاي حركتي، برخورد با افراد گوناگون از طبقات اجتماعي مختلف با افكار و انتظارات گوناگون، سبك هاي رهبري مديران و نبود ارتباطات مفيد و حرفه اي در ميان كاركنان كه به تجربه فشار روانی بالا در بين آنان منجر مي گردد، از آنجا که محقق خود از کارکنان بانک ملت می باشد همواره شاهد این مطلب می باشد که در طول روز به علت های مختلف فشار روانی زیادی به کارکنان وارد می گردد که این فشار روانی می تواند منجر به کاهش عملکرد و رضایت شغلی کارکنان گردد لذا پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسي تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران بپردازد. نتايج چنين مطالعاتي مي تواند از طريق افزايش آگاهي و اطلاع رساني به كاركنان در معرض فشار روانی و انجام اقدامات مداخله گرانه تأثیر مؤثري ايفاء نمايد. با در نظر داشتن مطالب یاد شده، سوال اساسی که ذهن محقق را به خود مشغول نموده و در پژوهش حاضر به آن پاسخ داده می گردد این می باشد که: «فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟»

1-3-      اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فشار رواني، يكي از بحراني ترين مسائل بهداشتي در زندگي پيچيده و صنعتي امروز مي باشد و در مقايسه با ساير شرايطي که عملكرد را کاهش مي دهد، نيروي انساني را با مشكل مواجه نموده و منابع زيادي بر اثر آن از بين مي رود. فشار رواني چيزي می باشد که از خارج بر فرد تحميل مي گردد و ناراحتي هاي جسماني و رواني را در پي دارد. وقتي مسائل وارده بر يك بشر فراتر از قدرت مقابله اي و انطباقي ارگانيسم آن فرد باشد در آن حالت فرد دچار فشار رواني و تنش خواهد گردید (رمزگویان، 1386). آسيب هاي جسمي فشار رواني مانند افزايش فشارخون، بيماري قلبي، سرطان، مشكلات گوارشي، سردرد، کمردرد و هم چنين بيماري هاي رواني مانند روانپريشي، روان رنجوري، اختلالات شخصيتي، افسردگي و غيره به شدت افزايش يافته و سلامتي افراد را تهديد مي کند. عوامل مختلفي موجب فشاررواني اشخاص مي گردد. بسياري از اين عوامل قابل کنترل يا پيش گيري نيستند و افراد ناچارند فشارهاي رواني ناشي از اين عوامل را تحمل کرده و براي مصون ماندن از آسيبها، با آن مقابله نمايند و يا آن را کنترل نموده و کاهش دهند (کینگاما[5]، 2002). کشور ما در طي ساليان اخير به دلايل مختلف تاثير عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فراز و نشيب هاي متعددي را در عرصه مديريت و سازمان ها تجربه نموده می باشد. بالطبع نيروي انساني و کارکنان بيش از همه از اين جريانات متأثر شده و از تاثيرات منفي دچار آسيب هاي جسمي و روحي شده اند. لزوم رسيدگي به مسائل رفاهي و حل مشكلات حرفه اي و شغلي کارکنان، مديران را بر آن داشته تا از همه منابع موجود براي رفع معضلات بهره گیری نمايند و با از بين بردن اين معضلات و کاهش فشارهاي روحي و جسمي، کارايي کارکنان و در نهايت سازمان‌ها را افزايش دهند. مانند عواملی که بر ایجاد فشار روانی در محیط های کاری موثرند می توان فشار هيئت مديره يا ر‍‍ؤساي اداره يا سازمان به مدير يا كاركنان، مشكلات مديريت، عملكرد ضعيف مديريت، تغييرات مديريتي و سازماني، برچسب زدن به كاركنان، انتظارات و توقعات سازمان از كارمندان، پيشرفت تكنولوژي و نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات و … را نام برد که باعث مي گردد يك فرد شاغل از لحظه بيداري تا هنگام خواب همواره دچار هيجان، تنش، نگراني و ترس باشد كه گاهي با ظرفيت جسمي، عصبي و رواني وي متناسب می باشد و گاه با آن سازگار نيست و بهداشت روان او را به خطر مي اندازد. لذا فرایند مدیریت دانش به عنوان ابزاری که دست کم در یکی از وجوه ایجاد کننده فشار روانی و فشار روانی در قالب نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات تأثیر موثری را اعمال می کند، می تواند به عنوان یکی از عوامل ممانعت کننده از ایجاد فشار روانی در کارکنان به شمار آید. با در نظر داشتن موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که: فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟

1-4-      اهداف پژوهش

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

اهداف فرعی:

 1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

1-5-      فرضیه های پژوهش

فرضیه های پژوهش به توضیح زیر می باشند:

فرضیه اصلی:

فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 2. ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 3. ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 4. توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 5. نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

1-6-      سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن فرضیه های مطرح شده سؤال های پژوهش نیز به توضیح زیر می باشند:

سوال اصلی:

آیا فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

 سوال های فرعی:

 1. آیا اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 2. آیا ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 3. آیا ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 4. آیا توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 5. آیا نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

1-7-      مدل پژوهش

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان در شعب بانک ملت شهر تهران می باشد؛ لذا متغیر های پژوهش را می توان به توضیح زیر نام برد:

اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش و فشار روانی به عنوان متغیرهای پژوهش حاضر می باشد، متغیرهای پژوهش در غالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده می باشد

تعداد صفحه :145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان