دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی

گرایش : نیروی انسانی

عنوان : ی : تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان  قم بر عملکرد سازمانی

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی -گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان  

تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان  قم بر عملکرد سازمانی

استاد راهنما

دکتر رسولیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر ” فرسودگی کارکنان ” بر ” عملکرد سازمانی ” در بین  کارکنان صف بانک سپه انجام گرفته می باشد . پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 22سوال می باشد که به سنجش فرسودگي شغلي، تحليل عاطفي، مسخ شخصيت، كاهش موفقيت فردي در چهار چوب فعاليت حرفه اي پرداخته می باشد و  براي اندازه گيري عملکرد سازمانی از پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  بهره گیری شده  که شامل 42 سئوال می باشد. روش پژوهش توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده می باشد. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های پژوهش بهره گیری گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان صف شعب بانک سپه تشکیل می دهند که 227 نفر بودند.  از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه بهره گیری بعمل آمد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره برداری گردید، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد باضریب همبستگی  0.728- بود.

واژگان کلیدی :

فرسودگي شغلي، تحليل عاطفي، مسخ شخصيت، كاهش موفقيت فردي، عملکرد سازمانی،  بانک سپه

 

1-1- مقدمه

شغل هر فرد چيزي بيش از كارها و فعالي تهاي مشخصي همچون، تايپ، رانندگي، ارايه گزارش و… می باشد و بايد وي با همكاران، مافو قها، ارباب رجوع و… تعامل داشته باشد و قوانين، مقررات و آيين نامه هاي سازمان را رعايت كند. حتي ممكن می باشد فرد در شرايط كاري يا محيطي كه چندان هم مطلوب نباشد كار كند؛ اين به آن معني می باشد كه عوامل موجود در محيط كار به گونه وسيعي با سلامت يا بيماري افراد شاغل در ارتباطند. بنابراين در نظر داشتن بهداشت رواني در تمام عرصه هاي زندگي مانند زندگي كاري افراد بسيار مهم می باشد.

بدون شك مسئوليت اصلي مديران منحصر به افزايش بهره وري و در نظر داشتن منابع مادي سازمان نيست و مديريت اثربخش بدون در نظر گرفتن عوامل انساني و در نظر داشتن نيازهاي رواني كاركنان امكا نپذير نيست. مديريت بانك نيز از اين امر مستثني نيست و لازم می باشد كه مديران ارشد بانك ها نيز به طراحي برنامه هاي ارتقاي سلامت روان و پيشگيري از اختلالات سازماني ازجمله فرسودگي شغلي همت گمارند

 

1-2- بيان مسأله   

هرچند “مسلچ و پاينز” در توسعه مفهوم فرسودگي شغلي تأثیر مؤثري داشته اند، ولي اين مفهوم براي نخستين بار در دهه 70 ميلادي توسط “هربرت فرويدنبرگر” بيان گردید.( نیکلیک، 2005)

از طرفی فرسودگي شغلي تنها مسئله ي برخاسته از ضعف يا ناتواني محض در كارمندان نيست، بلكه مرتبط با محيط كار و عدم هماهنگي بين خصوصيات ذاتي افراد و ماهيت شغل شان نيز هست. به هر ميزان عدم هماهنگي بيشتر باشد به همان ميزان پتانسيل فرسودگي شغلي بالا مي رود . (مسلچ، 2005) و باعث كاهش اهميت ارزش ها، ضعيف شدن اراده و روحيه مي گردد.(سوارس، 2004)

“مسلچ” و “جكسون” در سال 1982 تعريفي جامع از فرسودگي شغلي ارايه نمودند؛  اين دو پژوهشگر فرسودگي شغلي را سندرمي روان شناختي مي دانند كه تركيبي از سه مؤلفه تحليل عاطفي ، مسخ شخصيت  و كاهش موفقيت فردي می باشد كه در ميان افرادي كه با مردم كار مي كنند به ميزان هاي متفاوت اتفاق مي افتد(هاکانن،2006) در واقع گروهي فرسودگي شغلي را با استرس شغلي يكي مي دانند در حالي كه برخي ديگر استرس شغلي را دليل اصلي فرسودگي شغلي بيان مي كنند؛ وجه اشتراك تعاريف ارايه شده اين می باشد كه تمامي متخصصان به نوعي فرسودگي شغلي را در ارتباط با استرس شغلي مي دانند. (فاربر،2003) “فرويدنبرگر” به عنوان اولين كسي كه از واژه فرسودگي شغلي با مضمون امروزي آن بهره گیری كرده می باشد، فرسودگي شغلي را يك حالت خستگي مفرط كه از كار سخت و بدون انگيزه و بدون علاقه ناشي مي گردد. ( فرويدنبرگر،1975)

تحليل عاطفي نوعي احساس تخليه ي جسمي و روحي می باشد كه به واسطه ي فشارهاي شغلي ايجاد مي گردد؛ به گونه اي كه فردي كه قبلاً داراي انگيزه، پرانرژي، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس مي كند كارش خسته كننده و بي معنا شده می باشد. از طرفی مسخ شخصيت عبارت می باشد از پاسخ منفي و سنگدلانه، عاري از احساس و همراه با بي اعتنايي مفرط نسبت به مشتريان و ارباب رجوع؛ يعني از دست دادن تمامي علاقه و احساسات عاطفي در برابر مراجعان و يا پاسخ گويي به آنان، به صورت غير انساني. (مک گراث، 1989) در مورد مولفه كاهش موفقيت فردي بایستی گفت که این مولفه به  اين معناست كه فرد احساس مي كند عملكرد وي با موفقيت همراه نيست؛ در واقع مي توان گفت كه در اين ارتباط موفقيت ادراكي مطرح می باشد نه موفقيت واقعي. (مسلچ ، لیتر،2005)

امروزه اين تصور هست كه فرسودگي شغلي ممكن می باشد در هر شغلي ايجاد گردد. (سپا، 2003) و شواهد بيانگر آن می باشد كه اين سندرم براي همة افرادي كه در انواع مشاغل فعاليت مي كنند، مي تواند تهديد بزرگي به شمار آيد.(واتسون، 2003)همچنين برخي صاحبنظران عقیده دارند فرسودگي شغلي بدون در نظر گرفتن نوع شغل در ميان افرادي كه با مردم كار مي كنند به ميزان هاي متفاوت اتفاق مي افتد. (هاکانن، 2006) شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که فرسودگی شغلی با غیبت هاي مکرر، بازنشستگی زودرس، عملکرد نامناسب و کاهش کیفیت تدریس، عزت نفس پایین و از لحاظ روانشناختی با علائم افسردگی ارتباط دارد . علاوه بر آن ، تحقیقات متعدد دیگري نیز نشان می دهند که فرسودگی شغلی با علائم روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و معضلات جسمانی از همبستگی مثبت و بالایی برخوردار می باشد. (رستمی و همکاران، 1387)

فرسودگي شغلي نه تنها با بهداشت رواني يك شخص بلكه با ميزان عملکرد نيز ارتباط دارد؛ از اين رو آشنا شدن با روش هاي مقابله مؤثر با فشارهاي رواني و غلبه برفرسودگي شغلي مي تواند به ارتقاي بهداشت رواني و افزايش اثربخشي و بهره وري نيروي انساني كمك كند. در گذشته صاحب نظران تصور مي كردند سندرم فرسودگي شغلي بيشتر در مشاغل خدمات اجتماعي از قبيل پزشكان، معلمان، پرستاران، كارگران اجتماعي، مشاوران و مأموران پليس رايج می باشد. در حالی که مي توان گفت فرسودگي شغلي مشكلي بالقوه در تمام مشاغل به ويژه مشاغل خدماتي مانند بانك ها كه كاركنان آن با مشتريان، ارباب رجوع و قوانين دست و پاگير دولتي سر وكار دارند به شمار مي آيد.

از سوي ديگر قرار داشتن بانك سپه در فضاي رقابتي و الزام اساسي موفقيت در اين فضا كه همانا بهره مندي از كاركنان سالم، سرحال و پر شور و نشاطي می باشد كه با انگيزه ي قوي و روحيه بالايي به ارايه خدمات با كيفيت به مشتريان و ارباب رجوع بپردازند نيز از عوامل ديگري می باشد كه نشان مي دهد کوشش براي پيشگيري از بروز فرسودگي شغلي به  موفقيت بانك سپه و خصوصا کارکنان صف  در بهبود عملکرد سازمانی در اين محيط رقابتي و جديد كمك خواهد كرد. مسئله ي اصلي كه در اين پژوهش در كانون توجه قرار دارد”چگونگي بروز فرسودگي شغلي در ميان كاركنان بانك سپه و ارتباط آن با عملکرد کارکنان و ارايه راهكارهاي مقابله با آن” می باشد.

لذا در این پژوهش، محقق در پی این می باشد که مولفه های فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه استان  قم را مطالعه کرده و آن را رتبه بندی نماید و اینکه فرسودگی شغلی چه ارتباط ای با عملکرد سازمانی می تواند داشته باشد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

فرسودگي شغلي مشكلي بالقوه در تمام مشاغل به ويژه مشاغل خدماتي مانند بانك ها كه كاركنان آن با مشتريان، ارباب رجوع و قوانين دست و پاگير دولتي سر وكار دارند به شمار مي آيد. نكته ي مهم ديگر در ارتباط با فرسودگي شغلي هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم آن می باشد.فرسودگي شغلي باعث غيبت كاركنان از محل كار، كاهش كيفيت كار، تعارضات بين فردي با همكاران، مشكلات جسمي- رواني، تغيير شغل و سرانجام ترك خدمت مي گردد. ترك خدمت هزينه هاي زيادي براي سازمان به دنبال دارد. براساس اطلاعات موجود در اتحاديه اروپا همه ساله 20 ميليون يورو به مخارج ناشي از استرس و فرسودگي شغلي اختصاص داده مي گردد. در ايالات متحده اين هزينه به 350 ميليون دلار در هر سال مي رسد. (مارتینو،2003) فرسودگي شغلي منجر به افت كيفيت ارايه خدمات مي گردد. (مسلچ، 2001، 397-422) فرسودگي شغلي در درازمدت منجر به دست كشيدن از كار، غيبت، روحيه پايين، تحريك پذيري، درماندگي، عزت نفس پايين، افزايش اضطراب مي گردد. اگر به علايم فرسودگي شغلي توجه نشود و درماني براي آن صورت نگيرد هم فرد و هم سازماني كه فرد در آن سازمان مشغول به کار می باشد . بنابراين توجه مديريت بانك ها به موضوع فرسودگي شغلي سبب ارتقاي عملکرد سازمانی، بهبود روابط بين فردي، افزايش كيفيت ارايه خدمات و كاهش هزينه هاي ناشي از غيبت، بازنشستگي پيش از موعد و ترك شغل مي گردد.

1-4- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلي

آیا بین فرسودگی شغلی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست؟

  • سئوال های فرعي

آیا بین تحليل عاطفي بر عملکرد سازمانی  در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست؟

آیا بین مسخ شخصيت بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست؟

آیا بین كاهش موفقيت فردي بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست؟

1-5- اهداف پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • هدف اصلي

مطالعه ارتباط بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم

  • اهداف فرعي:

مطالعه ارتباط بین تحليل عاطفي با عملکرد سازمانی  در کارکنان صف بانک سپه استان  قم

مطالعه ارتباط بین مسخ شخصيت با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم

مطالعه ارتباط بین كاهش موفقيت فردي با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم

1-6- فرضیه های پژوهش

  • فرضیه های اصلي

بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست.

  • فرضیه های فرعي

بین تحليل عاطفي با عملکرد سازمانی  در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست.

بین مسخ شخصيت با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست.

 بین كاهش موفقيت فردي با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان  قم ارتباط معناداری هست.

1-7- متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش عبارتند از:

جدول 1-1: متغیرهای پژوهش

متغیر مورد مطالعه مولفه ی مورد مطالعه شماره سئوالات تعداد گویه‌ها
متغیر مستقل

(فرسودگی شغلی)

تحليل و خستگی عاطفي 1 الی 9 9
مسخ شخصيت 10 الی 14 5
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید