جدید: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرایش : منابع انسانی

عنوان :  تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

دانشگاه آزاد اسلامي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مدیریت دولتی – منابع انسانی

عنوان :

تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرارده های نفتی) 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اکبری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)


فهرست مطالب

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-1

فصل اول:كليات تحقيق

1 – 1. مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————3

1-2. بيان مسألهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–4

1-3. اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-6

1- 4. اهداف تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–7

1- 4- 1. هدف اصليبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-7

1- 4- 2. اهداف فرعيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——7

1-5. فرضيات تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-7

1-5-1. فرضيه اصليبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-7

1-5-2. فرضيه هاي فرعيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-7

1-6. تعاريف متغيرها و واژه­هاي کليديبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–8

1-6-1.تعاريف نظري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——8

1-6-1-1.سرمايه انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–8

1-6-1-2. عملكرد كاركنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—9

1-6-2.تعريف عملياتيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——9

1-7.مدل مفهومي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–10

فصل دوم:مطالعات نظری

2-1. مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————17

2-2.اهميت مديريت منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–19

2-3..پرورش سرمايه منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–20

2-4.اهداف پرورش منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————22

2-5.ابعاد پرورش منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد23

2-6.فرايند توسعه وپرورش منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———25

2-7مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-27

2-8.تأثیر توسعه منابع انساني در كارآيي و اثربخشي فرآيندهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–31

2-9.عملكرد كاركنان و عوامل مؤثر بر بهبود عملكردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-37

2-9-1.عوامل موثر بر بهبود عملكردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————37

2-10.ضرورت مشاركت كاركنان در سازمان های امروزيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–38

2-11.  سرمايه فكري به عنوان يك عامل مؤثر بر عملكرد منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–41

2-12.پيشينه سرمايه فكريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—42

2-13. تعاريف سرمايه فكريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-44

2-14- اجزاي تشكيل دهنده سرمايه فكريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–47

2-14-1. سرمايه انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-47

2-14-2. سرمايه ساختاري/ سازمانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————48

2-14-3. سرمايه مشتريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-49

2-15. ویژگی‌های سرمایه فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–51

2-16. اهداف اندازه گیری سرمایه فكريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———52

2-17. سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–53

2-18. بهره گیری‌کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————55

2-19. مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-56

2-20. گزارشگری سرمایه فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–59

2-21.ارتقاء عملكرد سازماني با بهره گیری از استراتژي هاي منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——61

2-22.استراتژي هاي مديريت منابع انسانيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———62

2-23.تاريخچه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-72

2-24.فعاليت وخدمات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-74

2-25.مشتريانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————75

2-26.تأمين كنندگان اصلي: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد75

2-27.سهامداران: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———75

2-28.اركان شركت: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——75

2-29.تركيب نيروي انساني: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد76

2-30.رهبران منطقه: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——76

2-31.چشم انداز: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–77

2-32.مأموريت: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———77

2-33.پيشينه پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-78

فصل سوم:روش­شناسي تحقيق

3-1. مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-90

3-2. روش تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-90

3-3. قلمرو تحقيق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–91

3-3-1. قلمرو موضوعي تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————91

3-3-2. قلمرو مكاني تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-91

3-3-3. قلمرو زماني تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–91

3-4. جامعه آماريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–91

3-5. نمونه آماريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———91

3-6 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-92

3-6-1. منابع داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— —-92

3-6-2. ابزار گردآوري داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-92

3-7. روايي و پاياييبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-92

3-7-1. آلفای کرونباخبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-93

3-8 . روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–94

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-96

4-2 توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد96

4-2-1 توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————97

4-2-1-1 جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–97

4-2-1-2 سنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-100

4-2-1-3 تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–102

4-2-1-4 میزان تجربهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-104

4-2-1-5 رشته تحصیلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—106

4-2-1-6 پست سازمانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—108

4-2-1-7 توصیف سوالات پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————110

4-3 آمار استنباطی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-116

4-3-1 مطالعه نرمال بودن داده ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————116

4-3-1-1 مطالعه نرمال بودن متغیر عملکرد سازمان: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد116

4-3-1-2 مطالعه نرمال بودن متغیر كاهش بهاي تمام‌شدة ارائة خدمات درسازمان:————117

4-3-1-3 مطالعه نرمال بودن متغیر تمايز خدمات سازمان:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————118

4-3-1-4 مطالعه نرمال بودن متغیر تمركز بر مشتريان در سازمان:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-119

4-3-2 مطالعه فرضیات پژوهش :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–120

4-3-2-1 مطالعه فرضیه اول:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد120

4-3-2-2 مطالعه فرضیه دوم :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————121

4-3-2-3 مطالعه فرضیه سوم :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–122

4-3-2-4 مطالعه فرضیه اصلی :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–123

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————126

5-2 یافته ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–126

5-2-1 توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–127

5-2-2 مطالعه نرمال بودن داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-127

5-2-3 مطالعه فرضیات پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–127

5-2-3-1 مطالعه فرضیه اول:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد127

5-2-3-2 مطالعه فرضیه دوم :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————127

5-2-3-3 مطالعه فرضیه سوم :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–127

5-2-3-4 فرضیه اصلی عبارتست از : پرورش سرماية انساني بر عملکرد سازمان تأثير دارد.——128

5-3 نتیجه گیری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–128

5-4 پیشنهادات پژوهش : بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—131

5-5 محدودیت های پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد131

منابع: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد132

چکیده :

در این پژوهش با در نظر داشتن مولفه های سه گانه عملکرد سازمان که شامل :

  • کاهش بهای تمام شده محصولات
  • ارائه خذمات متمایز
  • تمرکز برمشتری

هدف این پژوهش آن می باشد که تاثیر پرورش سرمایه انسانی برای این سه شاخص و مولفه در جهت سنجش و ارزیابی  عملکرد سازمان مطالعه نماید . فرضیه بکار گرفته شده در این پژوهش ان می باشد که پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم و سه مولفه تشکیل دهنده آن تاثیر دارد یا خیر؟

با در نظر داشتن پاسخ بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده و آزمون های آماری مربوطه نتیجه این پژوهش شامل موارد زیر می باشد.توسعه منابع انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع به شمار می رود و یک سرمایه مهم و ضروری می باشد که می تواند باعث توانایی و مهارت افراد بر عملکرد بهتر و بهروری سازمان و به مزیت رقابتی دست یابد و به سازمان پویا و یادگیرنده تبدیل گردد و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی سبب ارتقا کارکنان ومهارت های لازم جهت خلق محصولات و خدمات جدید و سبب رشد و بهره وری در اقتصاد ملی میشود.

کلید واژه ها :عملکرد سازمان,پرورش سرمایه انسانی,کاهش بهای تمام شده خدمات در سازمان,فرق خدمات سازمان

1 1. مقدمه

قلمرو رقابتي كه سازمان‌ها در سال‌هاي اخير با آن مواجهه‌اند، بسيار پويا و بالنده توصيف شده می باشد. با اين وصف، پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسعة ظرفيت‌هاي فردي و سازماني، براي بقا در چنين اوضاعي ضرورت يافته می باشد. در اين زمينه، برخي از صاحب‌نظران معاصر عقیده دارند دانش، منبع عمدة كسب مزيت رقابتي پايدار محسوب مي‌گردد و به مقصود دستيابي سازمان‌ها به چنين مزيتي، بايد به فرايند مديريت دانش به مثابة يك فرصت راهبردي توجه كرد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند، سازماندهي بر اساس گروه‌هاي كاري يك گرايش جديد در تسهيل مديريت دانش می باشد. اما نكتة مهم اين می باشد كه سازماندهي به مدد گروه‌هاي كاري به تنهايي كافي نيست، بلكه گروه‌هاي كاري خود بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشند تا بتوانند هدف موردنظر را تحقق بخشند(لاجوردي،1386)

از آنجا كه ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه اهميت سرماية انساني بيش از سرمايه‌هاي فيزيكي می باشد، همواره نياز به تيزهوشاني كه بتوانند كارهاي بزرگ انجام دهند، بهره‌وري را افزايش دهند، و محصولات و خدمات جديد توليد كنند، بيشتر احساس مي‌گردد. محققان با تأكيد بر تأثیر سرماية انساني در دستيابي به اهداف سازمان، آنان را مهم‌ترين دارايي سازمان و يگانه منبع ماندگار مزيت رقابتي مي‌شمارند (هامل و پراللاد، [1]1994؛ پفر، 1994؛ اسپنسر، 1995؛ بودريو، 1996). به عبارت ديگر، امروزه مهم‌ترين و با ارزشمندترين دارايي هر شركتي كاركنان آن می باشد؛ زيرا موفقيت يا شكست تمام برنامه‌هاي مديريت وابسته به كاركنان آن می باشد. در نتيجه، سرماية انساني كه با استخدام، آموزش و نگهداري كاركنان سروكار دارد، هم اكنون بهترين فرصت را دارد تا از حاشية راهبردهاي سازماني به يكي از مهم‌ترين راهبردهاي مديريت تبديل گردد(خلعتبري،1391).

1-2. بيان مسأله

سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي منابع انساني، سازمانها  را قادر مي‌سازد كه از طريق كاركنان خود به عملکرد و بهره وری بیشتری دست يابند. مديريت سرماية انساني در مؤسسات بزرگ به دنبال بهبود عملكرد سازمان به عنوان پشتوانه‌اي براي دستيابي به رقابت‌پذيري از طريق كاركنان می باشد. اكثر دانشمندان منابع انساني مشغول جمع‌آوري شواهدي هستند كه نظام‌هاي سرماية انساني قوي به بهبود بهره‌وري كمك مي‌كند و اينكه شركت‌هايي كه از سياست‌هاي مبتكرانه منابع انساني بهره گیری مي‌كنند عملكرد بهتري از شركت‌هايي دارند كه از اين سياست‌ها بهره نمي‌گيرند. آنها در حال كشف تأثير مديريت منابع انساني قوي بر عملكرد سازمان‌اند. اما اين تحقيق به بررسي تأثير پرورش سرماية انساني بر عملکرد سازمان مي‌پردازد. سه راهبرد شناخته‌شده در مطالعه عملکرد سازمانها هست یا در واقع از سه دیدگاه میتوان عملکرد سازمانها را مورد برسی قرار داد (مك‌گوير و كراس10، [2]2003؛ هورن‌گرن11 و همكاران، 2006: 457).

ـ كاهش بهاي تمام‌شده محصولات : در اين راهبرد هدف اين می باشد كه يك سازمان بتواند در مقايسه با رقبا و از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري، كاهش ضايعات و نظارت مناسب بر هزينه‌ها، محصولات و خدمات خود را با بهاي تمام‌شدة كمتر توليد و به بازار عرضه كند. در اين راهبرد سازمان‌ها مي‌كوشند كه محصولات يا خدمات مشابه با ساير مؤسسات را با بهاي تمام‌شدة كمتر توليد و عرضه كنند.

ـ ارائة محصول متمايز: در اين راهبرد هدف اين می باشد كه يك سازمان بتواند كالاها و خدماتي عرضه كند كه به نظر مشتريان در مقايسه با كالاها و خدمات شركت‌هاي رقيب داراي برتري يا ويژگي منحصر به فرد هستند. سازمان‌ها مي‌توانند از طريق نوآوري در محصولات و ارائة خدمات از طريق تحقيق و توسعه، ارتقاي محصولات و خدمات و سرعت بسيار بالا در عرضة كالاها و خدمات، خود را از رقبا متمايز ‌نمايند. متمايز بودن محصولات يا خدمات باعث مي‌گردد كه مشتریان به يك نام و نشان تجاري وفادار شوند و محصولاتي با قيمت بالاتر را با آغوش باز بپذيرند.

ـ تمركز بر مشتري: سعي مي‌كند كه گروه خاصي از مشتريان را هدف‌گذاري كند و محصول يا خدمتي مخصوص سلايق يا نيازهاي آن ارائه دهد.

در اين تحقيق براي آزمون رقابت‌پذيري و عملکرد سازمان از الگوي مك‌گوير و كراس، (2003) و هورن‌گرن و همكاران، (2006) و براي سرمايه انساني از الگوي مك‌گوير و كراس، (2003) بهره گیری شده می باشد. هدف اين تحقيق آن می باشد كه تأثير شاخص‌هاي پرورش سرمايه انساني بر اين سه راهبرد عملکرد سازمان بررسي نمايد. لذا اين تحقيق کوشش مي‌كند كه به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد:

ـ آيا سرماية انساني بر عملکرد سازمان ها تأثير دارد؟

ـ آيا سرماية انساني بر كاهش بهاي تمام‌شدة ارائة خدمات در سازمان تأثير دارد؟

ـ آيا سرماية انساني بر تمايز خدمات سازمان تأثير دارد؟

ـ آيا سرماية انساني بر تمركز بر مشتريان در سازمان تأثير دارد؟

1-3. اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن

آن چیز که دنياي امروز شركت‌ها و سازمان‌ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي‌كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي، توسعة روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات می باشد. با اين وصف، پايداري در مزيت رقابتي و عملکرد سازمان ها از طريق توسعة ظرفيت‌هاي فردي و سازماني، براي بقا در چنين شرايطي ضرورت يافته می باشد. امروزه مزيت سازمان‌ها براي پيشي‌گرفتن از يكديگر نه در به كارگيري فناوري جديد، بلكه در بالا بودن اعتماد به نفس و ميزان تعهد كاركنان به اهداف سازماني نهفته می باشد. به عبارتي در رقابت، خلاقيت و دانش عنصر برتري‌بخش شده می باشد و نیاز به پرورش سرمایه های انسانی بعنوان ابزار موفقیت ضروری و حیاتی به نظر میرسد. محققان مي‌كوشند نشان دهند سرمایه های انسانی مي‌توانند تأثیر عمده‌اي در خلق مزيت رقابتي و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ها داشته باشند(خلعتبري،1391).

با اين حال، تعداد بسيار اندكي از اين تحقيقات به فرصت‌هايي كه براي رهبري صنعت از طريق سرمایه های انسانی و اتخاذ سياست‌هاي منابع انساني هست، پرداخته‌اند. اين تحقيق کوشش مي‌كند فرصت‌هاي بهبود عملکرد سازمان را  از طريق سرماية انساني موجود در سازمانی در عرصه عای مختلف اقتصادی و .. را پررنگ كند. علاوه بر اين، اين تحقيق از حيث مربوط كردن عامل‌هاي سرماية انساني به سه راهبرد عمدة عملکرد سازمان يك كار جديد محسوب مي‌گردد.

1- 4. اهداف تحقيق

1- 4- 1. هدف اصلي

تأثير سرماية انساني بر عملکرد سازمان ها

1- 4- 2. اهداف فرعي

ـ بررسي سرماية انساني بر كاهش بهاي تمام‌شدة ارائة خدمات در سازمان

ـ بررسي سرماية انساني بر تمايز خدمات سازمان

ـ بررسي سرماية انساني بر تمركز بر مشتريان در سازمان

1-5. فرضيات تحقيق

1-5-1. فرضيه اصلي

پرورش سرماية انساني بر عملکرد سازمان تأثير دارد.

1-5-2. فرضيه هاي هاي فرعي

– پرورش سرماية انساني بركاهش بهاي تمام‌شدة ارائة خدمات درسازمان تاثیر دارد.

– پرورش سرماية انساني بر تمايز خدمات سازمان تاثیر دارد.

– پرورش سرماية انساني بر تمركز بر مشتريان در سازمان تاثیر دارد.

1-6. تعاريف متغيرها و واژه­هاي کليدي

1-6-1.تعاريف نظري

1-6-1-1.سرمايه انساني

سرماية انساني عبارت می باشد مجموعة دانش و مهارت‌هاي جمع شده در نيروي انساني يك سازمان. سرماية انساني مستلزم سرمايه‌گذاري بر روي نيروهاي انساني يك مجموعه به مقصود بالا بردن بازدهي آنهاست.

به تعبير لیون (1996)، پرورش منابع انساني تشويق و متقاعدسازي افراد مي باشد تا رشد كرده و پرورش پيدا كنند و از وابستگي به استقلال و از استقلال به وابستگي متقابل  برسند.

 یکی از عوامل مهم که بر عملکرد منابع انسانی تأثیر و تاثیر زیادی داشته و بر کیفیت و بهبود عملکرد منابع انسانی موثر می باشد، سرمایه فکری می باشد.سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی می باشد، قابلیت خرید و فروش ندارد. (رز و بارونز [1]، 2005 :218).

در اين تحقيق ميزان توسعه‌يافتگي سرماية انساني از چندين جنبه بررسي مي‌گردد: آموزش براي تمام كاركنان، برنامة توسعة مديريت منابع انساني، امنيت شغلي، ارزيابي عملكرد مديريت منابع انساني، ميزان رابطة حقوق مديران با عملكرد آنها، ارزيابي عملكرد تمام كاركنان، فرصت‌هاي پيشرفت شغلي در سازمان، برنامه‌هاي پيشرفت شخصيت براي تمام كاركنان، گروه‌هاي مشاوره با كاركنان، برنامه‌هاي كمك به كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌هاي سازمان.

1-6-1-2. عملكرد كاركنان

عملكرد عبارت می باشد از: نتيجه نهايي بكارگيري کوشش و كوشش كه بصورت تعامل با ديگر كاركنان نمايان مي گردد و همچنين مي توان گفت متشكل از انجام وظايفي می باشد كه شغل فرد را تشكيل مي دهد و اساساً اثر خالص کوشش يك فرد می باشد كه بوسيله توانايي ها و خصوصيات او و نيز ادراك نقشي كه دارد تحت تاثير قرار گرفته و تغيير می نماید (آرمسترانگ، 1383،).

1-6-2.تعريف عملياتي

در این پژوهش، با بهره گیری از پرسشنامه که یکی از ابزارهای روش میدانی می باشد، داده ها جمع آوری می گردند. از نظر نحوه ی اجرا، پرسشنامه ها به صورت مراجعه مستقیم تکمیل میشوند . پرسشنامه پژوهش حاوی 3 بخش کلی می باشد که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری شامل سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت می­باشد. دو بخش دیگر مربوط به سازه های اصلی پژوهش. شایان ذکر می باشد مقیاس اندازه گیری بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، کاملاً مخالفم) می باشد.

1-7.مدل مفهومي

مدل مفهومی پژوهش:                            

یک مدل ، دستگاهی می باشد متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی می باشد که با مسئله تحت مطالعه ارتباط دارند . ارتباط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند و بعد از آزمایش و آزمون ، درک بهتری را از بعضی از قسمت های دنیای واقعی حاصل می کند.

تعداد صفحه :154

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.