دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

گرایش : نیروی انسانی

عنوان :  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی 

عنوان :

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با بهره گیری از مدل Achieve 

استاد راهنما:

دکتر جعفر رحمانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..     3

1-2- بيان مسأله………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………… 8

1-5- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………….. 9

1-6- فرضيه‏هاي پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-7- تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………… 10

1-8- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبيات و پیشینه تحقيق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………. 19

2-3- عملکرد  …………………………………………………………………………………………….. 41

2-4- پیشینه عملی پژوهش………………………………………………………………………………… 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 67

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………… 67

3-3- جامعه‌ آماري‌………………………………………………………………………………………… 67

3-4- نمونه آماري و تعيين حجم نمونه……………………………………………………………….. 67

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………. 68

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. 68

3-7- روايي و پايايي ابزار سنجش تحقيق……………………………………………………………. 70

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………. 71

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 73

4-2- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………. 74

4-3-  تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………….. 87

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 97

5-2- پيشنهادها…………………………………………………………………………………………….. 97

5-3- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

5-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 100

5-5- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………… 101

5-6- منابع………………………………………………………………………………………………… 102

5-7- پیوستها……………………………………………………………………………………………… 108

چکیده

هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی  می­باشد. با در نظر داشتن‌ اينكه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستكاري در متغيرهاي‌ مورد نظر به‌ توضیح‌ مفصلي‌ از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصيفي‌ همبستگی بهره گیری‌ گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی می­باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1216 نفر مي­باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعيين‌ حجم‌ نمونه‌ كوكران‌ حجم‌ نمونه‌ آماري‌ اين‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 315 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری رگرسیون بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش: بهره گیری مجدد از دانش برای موقعیتهای کاری مشابه بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- حذف دانش بی اعتبار بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد. – ایجاد تغییر در شکل دانش بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- خلق دانش جدید بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش – عملکرد – کارکنان  

1-1- مقدمه   

امروزه، همزمان با طریقه فزاينده تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه تمامي ابعاد و اركان سازمان­ها را تحت تأثير قرار داده و انتظارات و الزامات نويني را پديد آورده می باشد تأثیر و وظيفه مديران و رهبران نيز بشدت متحول و دگرگون شده می باشد. اين تحول و دگرگوني آنچنان سريع و فراگير بوده می باشد. كه به گفته دراكر «ما اكنون همان جايي ايستاده­ايم كه يكصد سال پيش تيلور ايستاده بود و به آن حد نسبت به ساز و كارهاي حاكم به ساختارها و فرآيندهاي سازماني بااطلاع يا بي­اطلاعيم كه او بود.»

در نتيجه امروز نيز از متخصصان و انديشمندان مديريت انتظار مي­رود به همان جديتي كه تيلور و ساير بزرگان و نظريه پردازان مديريت در شناخت راهكارهاي توسعه و تحول سازمان كوشيده­اند جداگانه و عالمانه بكوشند. روشن می باشد كه مدیریت دانش غیر از به دست مديران «دانا و توانا» كه چالش­ها و ضرورت­ها را به روشني درك كرده و قابليت شناسايي و بهره برداري بهينه از فرصت­ها در آنان پرورش داده شده باشد قابل اجرا و تحقق نيست. توليد نظريه­ها و دانش مديريت و تلفيق و تركيب آن با نيازهاي بومي سازمان­هاي كشور و فراهم سازي فرصت­هاي آموزشي اثربخش براي يادگيري و تسلط بر دانش و مهارت­هاي نوين مديريت از سوي ديگر، در رسالت بنيادين مراكز مذكور می باشد (برگرون، 1386، 1).

از طرف دیگر، در دنیای پیچیده  و رقابتی عصر حاضر ، دیگر نمی­توان با دسترسی محدود به اطلاعات و نیروی انسانی، بدون ابزارها و فرآیندهای مدیریت اثر بخش مبتنی بر دانش جدید، سازمانها را اداره نمود ، در این راستا اکثر مدیران سازمانها فرآیندهای­ مستمری را برای ارزیابی عملکرد سازمان ایجاد می­نمایند (هلن و دیگران ، 2003)  قدمت شکل گیری نظام ارزیابی عملکرد به صورت رسمی به سه قرن پیش برمی­گردد (تارمینا ، 2009 ، ص 103)  و در طول زمان هر روز با در نظر داشتن نیازهای سازمان کامل تر گشته می باشد ، یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب اگر با در نظر داشتن شایستگیهای سازمان طراحی گردد ، می­تواند اساس یک سازمان را پایه ریزی نماید و در بهبود عملکرد کارکنان موثر واقع گردد (هاکان ، 2006 ، ص 357) .

در همين راستا محقق با توحه به اهميت موضوع ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش در اين پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی مي­باشد با امید به آنکه با اجرای پژوهش حاضر قدمی هر چند کوچک در مسیر بهبود  عملکرد کارکنان باشد .

1-2- بيان مسأله

دانش، دارايي گران بهايي می باشد كه سطح حرمت اجتماعي ما را تعيين مي­سازد (حسيني خواه، 1385، 8). دانش تنها منبعي می باشد كه با به كارگيري افزايش مي­يابد. مديران حرفه­اي دانش به خاطر رشد انفجاري دانش، طول عمر كوتاه مدت آن و ماهيت روزافزون و دانش محور همه فرايندهاي مديريتي با تقاضاي فوق العاده مواجه­اند (حبیبی ، 1384، 8). اينك که در اجراي برنامه­های  توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور قدم بر می­داریم بانکها در جرای برنامه­های اقتصادی کشور رسالت و مسئوليتي بسي خطير بر عهده دارند. روشن می باشد كه برنامه دانايي محور غیر از به دست مديران «دانا و توانا» كه چالش­ها و ضرورت­ها را به روشني درك كرده و قابليت شناسايي و بهره برداري بهينه از فرصت­ها در آنان پرورش داده شده باشد قابل اجرا و تحقق نيست (برگرون، 1386، 1). مقوله دانش و فرهنگ دانايي و همچنين مديريت دانش رفته رفته جاي خود را در سازمانها باز مي­كند امروزه مديران سازمانها مي­دانند ماشين آلات، تجهيزات و ساختمان را نمي توان اصلي ترين دارايي سازمان به حساب آورد. آن چیز که به عنوان دارايي مهم هر سازمان به شمار مي رود وضعيت فرهنگ دانايي و دانش سازماني می باشد و مديريت صحيح بر آن باعث كسب مزيت رقابتي براي سازمان و در نهايت پيروز شدن بر رقبا خواهد گردید. امروزه بسياري از سازمانها دريافته اند براي كسب موفقيت در دنياي پرچالش رقابتي به نگرشي يك پارچه و سيستماتيك به دانش درون سازمان خود نياز دارد به همين دليل طي سالهاي اخير تحقيقات خود را حول محورهايي از قبيل مديريت بر جريان كسب، حفظ و بهره گیری از دانش متمركز كرده اند درك تأثیر واقعي دانش و توانايي در سازمانها ممكن می باشد به يافتن پاسخي به اين پرسش كه «چرا برخي از سازمانها همواره موفق هستند؟» كمك كند مطالعاتي كه در مورد وضعيت مدیریت دانش در سازمان انجام مي گردد مي تواند علت پايداري و كاميابي سازمانهاي موفق را به خوبي آشكار سازد (اخوان و جعفري، 1387، 1).

به نظر كورمن (1376) ماهيت عملكرد شغلي بسيار پيچيده می باشد و تصميم گيري در ارتباط با عملكرد خوب يا بد قضاوتي ارزشي تلقي مي گردد در اين قضاوتها ارزشهاي جامعه ارزشهاي شخصي و ارزشهاي سازماني به گونه اي دخالت داده ميشود. كوارد و ساكت (رضائيان، 1380) عقیده دارند عملكرد هر فرد نتيجه کوشش او نيست بلكه تواناييها، صفات مشخصه و ادراكات افراد تاثير کوشش بر عملكرد را تنظيم مي كنند. (ميچل، 1373) تصریح به تركيب توانايي و انگيزش دارد كه موجب عملكرد مي گردد بدين معنا كه براي حصول عملكرد بالا هر دو عامل بايد موجود باشد هنگاميكه توانايي يا انگيزش اندك باشد يا موجود باشد عملكرد هم در سطح نازلي خواهد بود.

آرميچل ( 1373) معتقد می باشد كه عوامل سهيم در عملكرد كاركنان بمنظور حصول اطمينان از اينكه كاركنان مهارتها و توانايي هاي لازم را دارند، فرايندهاي گزينش و آموزش مي­باشد و حصول اطمينان از اينكه محيط اين افراد بر انگيزنده می باشد. مستلزم پاداش دادن به عملكرد به نحوي شايسته و طرح ريزي شغل به گونه­اي مناسب می باشد كسب اثربخشي مستلزم حصول اين اطمينان می باشد كه افراد صالح تحت شرايط مناسب در مشاغل مقتضي به كار اشتغال ورزند.

از طرفي انتظار بر این می باشد که در يك سازمان كه از نظر وضعيت دانش و دانايي در سطح بالايي قرار دارد عملکرد کارکنان نیز از سطح بالایی بر خوردار باشد و تعامل مدیریت دانش در سازمان به فرايند افزايش عملکرد منجر گردد  ولي به نظر مي رسد كه اين مقوله در بعضی از سازمانها و ادارات مصداق عینی پیدا نکرده می باشد بنابراين تحقيق حاضر در صدد پاسخگويي به اين مسئله می باشد كه وضعيت مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه (کلیه بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی ) با عملکرد کارکنان آنان چه ارتباط اي هست و ترتيب اولويت ارتباط مولفه هاي مدیریت دانش با عملکرد در شعبات بانک صادرات استان به چه صورت می باشد؟. فلذا با در نظر داشتن مطالب یاد شده سوال اصلی پژوهش حاضر را اینچنین می­توان مطرح نمود : مدیریت دانش برهر کدام از مولفه­های هفتگانه عملکردکارکنان : کیفیت کار ، کمیت کار ، همکاری ، اعتماد پذیری ، دانش شغلی ، مسئولیت پذیری ، نو آوری  (شریفی ، 1387) در بانک صادرات استان آذربایجان غربی چه تاثیری دارد ؟ صد البته توجه و مطالعه یاد شده می­تواند تاثیر مدیریت دانش را بر روی عملکرد کارکنان را زیر ذره­بین برده و زمینه­های افزایش عملکرد را در بین کارکنان از گذرگاه در نظر داشتن مدیریت دانش ایحاد نماید روشن می باشد که  بی­توجهی به مدیریت دانش و عملکرد کارکنان موجبات افت کمی و کیفی در عملکرد شعبات بانک صادرات اتفاق می­افتد  که جهت بقاء و پيشرفت و حتي حفظ وضع موجود، در نظر داشتن مدیریت دانش و میزان عملکرد کارکنان از ضروریات می­باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق

اساسي­ترين مشخصه سازمان­هاي هوشمند قرن حاضر ، تاكيد بر دانش و اطلاعات می باشد. برخلاف سازمانهاي گذشته، سازمانهاي امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به مقصود بهبود کارایی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. دانش، ابزار قدرتمندی می باشد که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری ها را ممکن سازد. نوناکو (1998) در مقاله ای در مجله کسب و کار هاروارد با جملات مقدماتی می گوید: «در یک اقتصاد که تنها اطمینان موجود، عدم اطمینان می باشد، تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار، دانش می باشد.» آلفرد مارشال عنوان می کند که «دانش، قدرتمندترین موتور تولید به شمار می رود». بیلی و کلارک (2000) مدعی هستند که «دانش، مخصوصاً دانش ضمنی کلیدی برای مزیت رقابتی پایدار در آینده می باشد». کروپلی (1998) با تصریح به اینکه «دانش بدون مردم هیچ می باشد». اهمیت جنبه انسانی مدیریت دانش را خاطر نشان می کند (محمدی فاتح و ديگران، 1387، 9).

بر خلاف دیگر تکنیک ها، تعریف فرهنگ دانايي اغلب آسان نیست. زیرا حوزه وسیعی از مفاهیم، وظایف مدیریتی، تکنولوژی­ها و اقدامات را با خود به همراه دارد. از طرف دیگر نیز امروزه این یک واقعیت می باشد که انتقال حجم عظیمی از اطلاعات، روزانه از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی انجام می شود. تغییرات سریع در تکنولوژی رایانه های شخصی و ارتباطات الکترونیکی در طی دهه گذشته این توانایی را به ما بخشیده می باشد که بتوانیم اطلاعات را خلق، گردآوری، دست­کاری ذخیره و منتقل کنیم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محیط جهانی و پر رقابت امروزی، رشد روندهای مدیریتی مانند مدیریت کیفیت فراگیر، الگوگیری، مهندسی مجدد، کوچک سازی و برون سپاری، برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری سازمانی و البته مدیریت دانش را در برداشته می باشد. در قرن 21 سازمان ها ذاتاً رقابتی، ثابت قدم و پیشگام می باشند. ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان­ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند. دانش مانند هر منبع دیگری در بقاء و موفقیت هر سازمان در بازار جهانی، حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. سازمان ها بایستی برای ایجاد و کنترل دانش، دارای ساز و کارهایی باشند. با این تفاصیل بسیاری از سازمان ها هنوز فعالیت مدیریت دانش را به گونه رسمی یا آگاهانه مورد مطالعه قرار نداده اند. احتمالاً علت این بی توجهی این می باشد که اکثر سازمان ها مفهوم مدیریت دانش و اهمیت آن را درک ننموده اند. مدیریت دانش هنوز در حال تعیین چارچوبی برای خویش می باشد، زیرا ادبیات نظری و پژوهش در این حوزه کم می باشد. فلذا بهتر می باشد که در زمینه دانش و مدیریت دانش نکاتی طرح
می­گردد : تعاریف زیادی از دانش و مدیریت هست: دانش عبارت می باشد از ترکیبی از داده ها و اطلاعات که تجربیات، عقاید و مهارت های متخصصان به آن افزوده شده و نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی می باشد که در تصمیم گیری کاربرد دارد (sarmento , 2005, 4). مدیریت دانش مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان بدست آورد. مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصص های جمعی و بکار گیری هوشمندی در سازمان و بهره گیری از آنها برای پرورش نو آوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر تصریح دارد (Quinn , J.B.1996, 110).

میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده می باشد و این رقم در سال 2003 به 8 میلیارد دلار رسید. از آنجا که صنعت، در حال ورود به مرحله نسل دوم می باشد، از مدیران خواسته می گردد که درک عمیقی از موضوعات داشته باشند و عملکرد شرکت و مزایای یادگیری را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش مدلل کنند. امروزه ثروت جدید سازمان ها مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی مجدد و سرمایه معنوی می باشد و در قرن 21، شرکت هایی موفق خواهند بود که در حوزه دانش سرآمد باشند. در حالی که رهبران بسیاری از شرکت ها، ارزش استراتژیک دانش و مدیریت دارایی های دانشی را حس می کنند، به نظر می رسد که بسیاری از آنها از کوشش های خود مزیتی به بار نمی آورند. خلق سازمان های دانایی محور کار سختی است. زیرا سازمان ها مجبورند پایگاه داده های مربوط به سازمان را جمع آوری کرده و در یک منبع به صورت داده های منسجم یا سیستم مدیریت دانش تدوین کنند و از آن طریق بتوانند عملکرد کارکنان خود را افزایش دهند (محمدی فاتح و ديگران، 1387، 10). 

بنابراين انجام هر گونه تحقيق و کوشش برای بررسي فرهنگ دانايي در سازمانها و ارتباط آن با ميزان عملکرد کارکنان از ضرورت بالایی برخوردار می باشد، تا زمينه‌هايي براي ایجاد بستر لازم جهت ايجاد فرهنگ مناسب و مطلوب، و عملکرد بهتر کارکنان فراهم گردد همچنین با در نظر داشتن اينكه تحقيقات اندكي در زمينة بررسي ارتباط فرهنگ دانايي با عملکرد کارکنان گزارش شده می باشد. بنابراين انجام تحقيقي در اين زمينه امري ضروري بنظر مي‌رسد.

تعداد صفحه :127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان