جدید: دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسي تاثیر تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

گرایش : بین الملل

عنوان :  بررسي تاثیر تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات  گلاب و عرقیات

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

دانشکده مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A )

گرايش :

مديريت بازرگانی- بین الملل

عنوان :

بررسي تاثیر تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات

گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی  باقی نصرآبادی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه 

 چکیده…………………….1                                                                                                                                          

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه. 3

۲-۱-بيان مسئله. 3

۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق. 5

۴-۱-سابقه تحقيقات گذشته. 6

۵-۱-اهداف تحقيق. 8

۶-۱-فرضيههاي تحقيق. 9

۷-۱-روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 10

۱-۷-۱-روش تحقيق. 10

۸-۱-روش گردآوري اطلاعات.. 10

۱-۸-۱-روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 11

۹-۱-قلمرو زماني تحقيق. 11

۱۰-۱-قلمرو مکاني تحقيق. 11

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲- مقدمه. 13

۲-۲- تعاريف تجارت الکترونيک… 13

۲-۳- تاريخچه تجارت الکترونيک… 16

۲-۴- تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز. 17

۲-۵- مزايا و معايب تجارت الکترونيک… 20

۲-۶- بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيک… 20

۲-۷- مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي.. 21

۲-۸- تجارت الكترونيكي و بيكاري.. 27

۲-۹- بخش پولي و اثرات تجارت الكترونيكي.. 29

۲-۱۰- تجارت الكترونيكي و تجارت بين‌الملل. 30

۲-۱۱- تجارت الكترونيكي در جهان. 32

۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الكترونيكى.. 33

۲-۱۳- تجارت الكترونيكي و طریقه رشد آتي آن. 35

۲-۱۴- جايگاه تجارت الکترونيک در ايران. 37

۲-۱۵- کندي‌ تجارت الکترونيک در ايران. 37

۲-۱۶- موانع به‌کارگيري تجارت الكترونيك در ايران. 41

۲-۱۷- راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران. 43

۲-۱۸- مراحل اجراي تجارت الکترونيکي.. 44

۱۹-۲۰-مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات.. 47

۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پيرامون زير ساخت هاي مورد نياز جهت گسترش تجارت الكترونيكي.. 47

۱-۲۰-۲-زيرساختار اطلاعاتي.. 48

۲-۲۰-۲-زيرساختار حقوقي و قانوني.. 49

۳-۲۰-۲-زيرساختار مالي.. 49

۴-۲۰-۲-زيرساختار گمرکي تعرفه و مالياتي.. 49

۵-۲۰-۲- زيرساختار انساني.. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهاي تجارت بين الملل. 50

۲۲-۲- اهميت صادرات.. 53

۲۳-۲- تأثیر دولت.. 54

۲۴-۲- مدل هاي ورود به بازارهاي رقابت جهاني.. 57

۲۵-۲- ابزارهاي مورد بهره گیری دولت براي حمايت از صادرات.. 58

۲۶-۲- نهادهاي تسهيل کننده صادرات.. 62

۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت.. 64

۳۳-۲-رايزن بازرگاني.. 64

۳۴-۲-مدل مفهومي تحقيق. 70

 

فصل سوم: روش پژوهش

3- 1-مقدمه. 72

3- 2- نوع تحقيق. 72

3-3- روشها و ابزار گردآوري اطلاعات.. 73

3-3-1-روش بررسي اسناد و مدارك.. 73

3-3-2-روش ميداني.. 73

3-4-مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها 73

3- 5- مقياس اندازه‌گيري نگرشها 74

3-6-طرح تحقيق. 74

3-6-1. هدف مطالعه. 74

3-6-2. نوع مطالعه. 74

3-6-3-ميزان دخالت محقق در پژوهش… 75

3-6-4- مكان بررسي: طبيعي و ساختگي.. 75

3-6-5-واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها 75

3-6-6- افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي.. 75

2-6-7-جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش : 76

3-6-8-حجم نمونه آماري.. 76

3- 6- 10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 76

3- 6- 11- روشها و فنون آماري مورد بهره گیری براي تجزيه وتحليل مشاهدات.. 76

3-7- پايايي.. 77

3- 7- 1-ثبات سنجه‌ها 79

3-7 -2 – سازگاري دروني سنجه ها 79

3-8 –  روايي.. 79

3- 8- 1-روايي محتوا : 80

3- 8- 2- روائي وابسته به معيار : 80

3- 8- 3- روائي سازه ( مفهومي‌)  : 80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه. 82

4-2- بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي.. 82

4-2-1 -جنسيت.. 82

4-2-2- تاهل. 83

4-2-3 – سن.. 84

4-2-4 -تحصيلات.. 85

4-4-آزمون فرضيات.. 88

4-4-1- آزمون فرضيه اول. 88

4-4-2 -آزمون فرضيه دوم. 89

4-4-3 -آزمون فرضيه سوم. 90

4-4-4 -آزمون فرضيه چهارم. 91

4-4-5 -آزمون فرضيه پنجم. 93

4-4-5 -آزمون فرضيه ششم. 94

4-4-6 -آزمون فرضيه هفتم  تحقيق. 95

4-5-نتيجه آزمون فريدمن.. 96

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 98

5-2 محدویت…………96

5-3-نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق. 99

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول: 99

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم: 100

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم: 100

5-3-4-نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم: 101

5-3-5-نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم: 102

5-3-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم: 102

5-3-7- نتايج حاصل از آزمون فرضيه هفتم تحقيق: 102

5-4- پيشنهادات تحقيق. 103

5-5- راهکارهاي اجرايي.. 105

5-6-جمع بندي و ملاحظات.. 106

منابع………….107

چکیده انگلیسی………….115

چکيده

وجود برخي مشكلات در زمينه بازاريابي، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان در بازارهاي جهاني باعث شده تا مشكلات زيادي براي دست اندركاران صنعت گلاب و عرقيات ايجاد گردد و علي رغم عرضه محصولي اصيل، شا هد سير نزولي توليد گلاب و عرقيات ايران در سال هاي اخير باشيم و به گونه كلي نسبت به ديگر رقباي خارجي در جايگاه پائين تري قرار گيريم. پژوهش حاضر با هدف مطالعه شناسایی موانع ساختاری موثر در صادرات عرقیات و گلاب کاشان به امارات متحده انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل 77 نفر از مدیران شرکت های صادر کننده در شهرستان کاشان بوده که بین پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید استاد راهنما رسیده بود،  توزیع گردید.

در اين تحقيق سعي شده می باشد كه با بررسي مدل هاي مختلف تجارت الكترونيكي و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، نحوه به كارگيري و مزاياي بهره گیری از سيستم هاي مبتني آن ، مدلي براي موانع تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقیات ايران پيشنهاد وبه عنوان شاخص از طريق پرسشنامه و با در نظر گرفتن طيف پنج نقطه اي ليکرت و 3 عوامل مربوط به مدل پيشنهادي، موانع موجو د در سر راه تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقيات کاشان مشخص و با ارائه راه كارها و پيشنهاداتي براي صادركنندگان گلاب و عرقيات ، قدمي هر چند كوچك و ناچيز در جهت رشد و اعتلاي اين كالاي ارزشمند در جهان و دستيابي به موقعيت از دست رفته آن، حاصل گردد . در نهايت موانع تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقيات کاشان به ترتيب اولويت به صورت زير تعيين شدند :

1) مشكلات و موانع مربوط به زيرساختار اطلاعاتي 2) مشكلات مربوط به زيرساختارهاي قانوني، حقوقي و امنيتي 3)مشكلات و موانع زيرساختار انساني، آموزشي، فرهنگي و رفتاري 4)مشكلات مربوط به زيرساختارهاي گمرکي، بازرگاني و مالياتي 5)مشكل اينترنت 6)مشكلات مربوط به زيرساختارهاي فني و سخت افزاري 7) مشكلات مربوط به زيرساختارهاي مالي و نرم افزاري.

کليد واژه ها: گلاب، عرقیات، صادرات، موانع اطلاعاتی، کاشان

۱-۱-مقدمه

تحولات سده­ي پاياني دهه بيستم ميلادي در تاريخ علم و صنعت بي­سابقه بود زيرادستاوردهاي انقلاب صنعتي وانتقال الکترونيک با تحولات فناوري اطلاعات به هم آميخت وفناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) را پي ريخت. ICT محصولي بود که دستاوردها و پيامدهاي آن در ذهن طيف عظيمي از پديد آوردندگان آن نمي گنجيد. هر روز نمودهاي نو به نويي از ICTسر مي­زند. به نظر مي­رسد که دامنه تأثيرات آن به همه عالم و آدم کشانده گردد. تجارت الکترونيک نيز به عنوان يکي از عمده­ترين اين تحولات هم اکنون مطرح و باتوجه به گسترش روز افزون آن سازما نها به گونه اختياري يا بر اساس شرايط زماني ملزم به بهره گیری از آن خواهد گردید. امروزه در هر جاي دنيا رايزن هاي بازرگاني به عنوان تحليلگران از صادرات و ياري‌گران صادر کننده در بازراهاي صادراتي مطرح هستند که با بهره گیری از دانش – تجربه و تنفس و حضور فيزيک خود در بازار صادراتي و آشنايي عامل با محيط اقتصادي-  اجتماعي – فرهنگي و سياسي بازار هدف مي توانند به گسترش و توسعه صادرات کمک کنند، ليکن نکته اي که بايد به آن پرداخته گردد اينست که اين رايزن‌ها تا چه حد واجد شرايط هستند و تا چه اندازه مي‌توانند صادرکنندگان را کمک نمايند و انتظارات صادرکنندگان از رايزن ها چيست و چگونه بايد آنرا سنجيد. با در نظر داشتن اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت بهره گیری از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به توضیح زير بيان نمود:ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، صرفه جويي هاي زماني و مكاني، کاهش هزينه هاي بازاريابي نسبت به بازاريابي سنتي ، دسترسي جهاني و مشتري گرايي، به طوري كه بهره گیری از فن آوري اينترنت باعث تسهيل در قيمت گذاري و طراحي تعيين مشخصات كالاها به صورت on-line شده و بدين ترتيب مشتري گرايي روز به روز افزايش مي يابد.

۲-۱-بيان مسئله

آگاهي و بهره گیری از تجارت الكترونيكي براي همه شركت ها وسازمان­هايي كه سعي در ارضاي نيازهاي مشتريان شان در اسرع وقت و تأمين برنامه ها و اهداف خود دارند، امري ضروري به نظر مي رسد. شركت ها بايد از طريق ابزار اينترنت، تبليغات اطلاعات مورد نياز مشتريان خود را ارائه دهند و به واسطه قرار داد با شركت هاي كارتهاي اعتباري و شركت هاي حمل و نقل روابط الكترونيكي با مشتريان خود مستقر سازند.

در مورد دلايل توسعه تجارت الکترونيکي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بحث هاي زيادي شده می باشد. ولي بطور کلي اين استدلال حاکم می باشد که در کشورهاي توسعه يافته با در نظر داشتن توانمندهايي که هست کوشش بر اين می باشد تا با بکارگيري فناوري‌هاي نو، مزيت رقابتي و رفاه بيشتري نسبت به ساير کشورها نصيب آن‎ها گردد. اما در کشورهاي در حال توسعه، جهانی شدن و توسعه تجارت الکترونیکی از دید دیگری دنبال می گردد. معمولاً نظير موضوع جهاني شدن و سازمان جهاني تجارت، کشورهاي در حال توسعه بيشتر به دنبال اين هستند که از کاروان حرکت کشورهاي کشورهاي توسعه يافته عقب نمانند و مجبورند از فناوري هايي نظير تجارت الکترونيک بهره گیری کنند که بقاي خود را در جامعه جهاني حفظ کنند. از طرف ديگر با وجود اينکه مسائل حل نشده مهمتري اين کشورها درگير آن هستند بدليل اينکه ساير کشورها از اين فناوري بهره گیری کرده اند، اينها نيز در عين حال که از مزاياي فناوري اطلاعات بهره‌مند مي‌شوند اما بيشتر بنا به اجبار به کاربري اين فناوري در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي خود همت مي گمارند(فتحي و عزيزي، 1386).

از طرف ديگر استراتژي جهش صادراتي در حال حاضر مهمترين استراتژي تجاري و اقتصادي می باشد که در کشور ما با هدف حضور فعال در صحنه تجارت بين الملل دنبال مي گردد. شايد در حال حاضر مهمترين مسأله اي که مي تواند در تحقق اين دو مهم، جامعه سياستگذاري کشور را راهنما باشد، تأثير می باشد که توسعه تجارت الکترونيکي مي تواند بر صادرات داشته باشد. در تحليل که در مورد توسعه صادرات مي گردد، با در نظر داشتن اينکه جمعيت ايران چيزي حدود يک درصد جمعيت جهاني می باشد، اگر اين کشور بخواهد به اندازه سهم جمعيتي خود از تجارت جهاني سهم ببرد، با يک محاسبه سرانگشتي لازم می باشد چيزي حدود 180 ميليارد تا سال 14700 داشته باشد. دستيابي به اين رقم مستلزم توسعه همه جانبه عوامل موثر بر توسعه صادرات خواهد بود (فتحي و عزيزي، 1386).

با در نظر داشتن عوامل ذکر گردیده و تحقيقات صورت گرفته عوامل تأثير گذار تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات عبارتند از ۱- عوامل و موانع زيرساختار انساني، آموزشي، فرهنگي و رفتاري  ۲- عوامل مربوط به زيرساختارهاي قانوني، حقوقي و امنيتي۳- عوامل مربوط به زيرساختارهاي مالي و نرم افزاري ۴- عوامل مربوط به زيرساختارهاي فني و سخت افزاري ۵- عوامل مربوط به زيرساختارهاي گمرکي، بازرگاني و مالياتي ۶-عوامل اينترنت  ۷‐ عوامل و موانع مربوط به زيرساختار اطلاعاتي(جعفرنژاد و همکاران، 1388).

۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق

ظهور فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات جديد از قبيل فناوريهاي ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر مي سازد تا به انجام الکترونيکي کسب و کار و تجارت مبادرت ورزند. اين سازمانها، فرصتهايي را فراهم مي کنند تا منابع و مهارتهايي را که به تنهايي توسط افراد آن سازمان، قابل دستيابي نيستند از طريق منابع بيرون سازمان در دسترس قرار گيرند و طبق تعريف، انجام الکترونيکي کسب و کار می باشد که فرصتها و مزيتهاي فراواني را در اختيار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان مي­گذارد.(فان [1]۲۰۰۳)

بايد خاطرنشان نمود که مديران اجرايي و مديراني که هنوز تجارت  الکترونيکي را به عنوان موجي گذرا و يا فقط دورنمايي از آينده مي دانند مرتکب ريسک بزرگي مي شوند زیرا کسب وکار و تجارت  الکترونيکي، اکنون در جهان امروز هست و باقي خواهد ماند .(ديسه و همكاران [2]،۲۰۰۰)

طبق مطالعات انجام شده توسط OECD (۱۹۹۹)، کسب و کار و تجارت الکترونيکي در مبادلات بانکداري باعث کاهش ٨٩ درصدي هزينه، در رزرو بليط هواپيما، کاهش ٨٧ درصدي هزينه، در بخش پرداخت صورتحساب کاهش ٦٧ تا ٧١ درصدي هزينه و در بازار بورس، کاهش ٨٣ تا ٩٣ درصدي هزينه را به همراه داشته می باشد و غيره.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اما براي رسيدن به اين نقطه، و با در نظر داشتن گستردگي كاربري ايران از فناوري اطلاعات، براي بهره گیری از تمام پتانسيل تجارت الکترونيکي بايد عوامل موثر بر موفقيت آنها را شناسايي کنيم و آنها را تقويت و موانع مربوط به آنها را رفع کنيم.

همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه تحقيقات مختلفي در مورد عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار و تجارت  الكترونيكي انجام شده می باشد. اما كمتر به عوامل محتوايي و يا به عبارتي راهكارهاي ديجيتالي پرداخته شده می باشد. همچنين توسعه صادرات يکي از اهداف مهم اقتصادي دولتهاست که از طريق ايجاد بسترها و  مکانيزم هاي حضور مؤثر در بازارهاي صادراتي ميسر می باشد. يکي از ابزارهاي حمايتي دولتها از گسترش صادرات، بهره گیری از رايزن‌هاي بازرگاني[3] توانمند و متخصص و کارآمد و منطبق با معيارهاي مورد انتظار صادر کنندگان مي باشد، وليکن يکي از معضلات اساسي کشور ما در زمينه توسعه صادرات اينست که رايزن هاي بازرگاني، که وظيفه حمايت و پشتيباني از صادر کنندگان را در خارج از مرزها بر عهده دارند، از تخصص و دانش و تجربه و سوابق آموزشي و تحصيلي کافي برخوردار نيستند و اساساً نمي توانند انتظارات و خواسته ها و مطالبات صادرکنندگان وتاجران را برآورده سازند. ازآنجايي که ايران از ديرينه ترين کشورهاي توليد کننده و فرآوري گلاب و عرقيات در جهان به شمار مي رود و امروزه بيشتر صادرات گلاب و عرقيات کاشان به امارات عربي منحصر مي گردد بنابراين با راه اندازي و تجارت الکترونيک در اين محصول مي توان با بازاريابي مناسب بازار هاي جهاني را براي صادرات اين محصول در دست داشت. بنابراين تجارت الکترونيکي براي اين محصول ديرينه ايراني و معرفي و بازاريابي آن در سطح جهاني مي تواند به بهترين نحو اقدام کند که در اين پروژه نيز تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات اين محصول مورد بررسي قرار مي گيرد.

۴-۱-سابقه تحقيقات گذشته

همچنين ديگر تحقيقات عبارتند از :

صنايعي علي و فرحناز ميرلوحي، ( ١٣٨٢ )؛ روش هاي نوين تجارت و تجارت الكترونيكي فرش دستباف، مجموعه چكيده مقالات سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف، مركز تحقيقات فرش دستباف ايران، وزارت بازرگاني.

صباغي، محمد ( ١٣٨٢ )؛ عوامل موثر بر طریقه به كارگيري تجارت الكترونيكي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

دهقان، نبي اله ( ١٣٨٣ )؛ بررسي تغييرات مورد نياز در فرآيند بازاريابي شركت هاي توليدكننده مواد غذايي در جهت بكارگيري بازاريابي الكترونيكي و ارائه مدلي مناسب براي صنايع غذايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

زارع، محمد مهدي ( ١٣٨٢ )؛ بكارگيري روش هاي نوين تجارت الكترونيكي در صنعت فرش، دانشكده مديريت دانشگاه تهران (پايان نامه كارشناسي ارشد).

با توجه بهWhite Paper(۲۰۰۴)، سه عنصر زير براي کسب‌وکار الکترونيکي موفق، حياتي،قلمداد شده می باشد :

۱- شبکه (اينترنت)

۲- محتوا (اطلاعات و داده)

۳- همکاري

به عبارتي، ترکيبي از شبکه، محتوا و همکاري، پايه‌اي را براي راهکارهاي کسب و کار الکترونيکي موفق فراهم مي‌کند که به سازمان‌ها کمک مي‌کند تا تمرکز خود را دقيق کنند و حضور محصولات و خدمات جديد را در بازار تسريع بخشند.

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان