دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مدیریت

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استاد راهنما:

دکتر مهدی نورسینا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست  مطالب

عنوان                        شماره صفحه

چکیده……………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بيان مسأله. 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 6

1-3 : وجوه فرق پژوهش… 7

1-4 : اهداف پژوهش… 8

1-5 : سوالات پژوهش… 9

1-6 : فرضيه‏هاي پژوهش… 9

1-7 : دامنه پژوهش… 10

1-7-1 : دامنه زمانی.. 10

1-7-2 : دامنه مکانی.. 10

1-7-3 : دامنه موضوعی.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان. 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران. 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش… 31

2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري.. 31

2-3-2 : انواع حسابداری.. 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری.. 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی.. 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه – مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش… 52

2-5 : حسابداری کمرال. 57

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش… 62

3-2 : جامعه پژوهش… 62

3-3 : نمونه پژوهش… 63

3-4 : متغیرهای پژوهش… 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار. 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصيفي.. 67

4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی.. 67

4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی.. 67

4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت… 68

4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار. 68

4-2 : تحليل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی.. 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی.. 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی.. 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات… 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت… 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی.. 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف… 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت   82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی  83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی  83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب… 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم. 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم. 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم. 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم. 91

5-3 : نتيجه گيري.. 92

5-4  : پيشنهادهای پژوهشگر. 92

5-5 : محدودیت های پژوهش… 93

5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي.. 94

فهرست منابع. 95

منابع فارسی.. 100

پیوست ها 98

چکیده

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده می باشد .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی می باشد که در سال 1392 انجام گرفته می باشد . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با در نظر داشتن محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده می باشد . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت بهره گیری شده می باشد . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA بهره گیری شده می باشد .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت تصریح نمود . البته در این بین شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

كليد واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار 

مقدمه :

در این فصل به اظهار مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه فرق پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده می باشد .

1- 1 : بيان مسأله

اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده می باشد . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی می باشد که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،11،1389) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره نمود . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، 1388، 19)

 پيش از اين ، به دست آوردن اطلاعات صحيح و بموقع در شركت هاي مختلف امري بسيار پر هزينه و مشكل بود تا اينكه علوم مديريت و حسابداري با در اختيارگرفتن سيستم هاي مكانيزه توانستند به اهداف سازماني خود نزدیک شوند . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی تصریح نمود یعنی حرکت به سوي حسابداري تعهدي ؛ حسابداري تعهدي از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهاي حاکمیت جدید و ارتقاي اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد طرفداری واقع شده می باشد . (رحماني و رضايي،1390، 263)

پذیرش سیستم حسابداري تعهدی طریقه رو به رشدی در سراسر جهان داشته می باشد ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهاي مختلف ، متفاوت بوده می باشد . (طالب نیا،1390، 75) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاري قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدي می باشد . وجود چارچوب نظري جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضاي پیرامون آن انکار ناپذیر می باشد . (وکیلی فرد و نظری،1391، 113)

به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با معضلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح توجه مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته می باشد . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی تأثیر بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، 1388، 14)

قبل از بهره گیری از اين سيستم بايد به اين نكته توجه گردد كه آيا این سيستم اطلاعاتي به نحو مناسبي قابل بهره گیری می باشد يا خير ؟ اكثر سازمان ها طراحي و پياده سازي را بر اساس نيازهاي سازماني ، موقعيتي كه سيستم در آن قرار دارد و بازخوردهاي كاربران انجام مي دهند . در واقع ، بايد بررسي گردد كه سيستم مرحله پياده سازي را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2)

در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرايط حاضر ، افزايش هزينه هاي مراقبت سلامت و كاهش نرخ رشد اقتصادي بيمارستان ها ، به مثابه يکي از مصرف كنندگان اصلي نظام سلامت ، دغدغه هايي را براي مديران اجرايي و سياست گذاران حوزه سلامت ايجاد كرده می باشد و از طرفی با عنايت به محدوديت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، 1388، 147) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که بایستی تهیه و در معرض بهره گیری تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، 1387، 56)

لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در راستاى بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مديريت خدمات كشورى ، جهت تعيين بهاى تمام شده خدمات و فعاليت ها و دريافت بهاى آن ، درصدد تغيير روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشكى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى كامل برآمده می باشد . پژوهشگر قصد دارد تا در اين تحقيق ، با در نظر داشتن اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي ، به بررسي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعات حسابداري در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .

1- 2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فرآیند تغییر از مبناي حسابداري نقدي به تعهدي ، براي اداره هاي دولت مرکزي بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع گردید و در مدت حدود ده سال ، حسابداري تعهدي استقرار پیدا نمود . در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند اقدام گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی گردید . کانادا نیز در سال 2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، 113،1391) ايالات متّحده ، حركت تدريجي به سمت حسابداري تعهدي را از مدت ها پيش آغاز كرد و تنها تا سال 2002 برخي از ايالت هاي آن حسابداري تعهدي را به كار مي گرفتند . (رحماني و رضايي، 1390، 264)  

به گونه کلی در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده می باشد . کشورهایی مانند زلاندنو، انگلستان و استرالیا در زمینۀ کاربرد مبنای تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ، کشورهایی پیشرو محسوب می شوند . تعداد دیگری از کشورها نیز مانند سوئد ، یونان ، فنلاند ، بلژیک و ایالات متحد ، به بهره گیری از حسابداری تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند . نهادهای بین المللی و هیئت های تدوین معیارهای حسابداری بخش عمومی و بسیاری از صاحب نظران حسابداری این بخش نیز بر بهره گیری از مبنای تعهدی در حسابداری فعالیت های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی تأکید کرده اند . (باباجانی، 1385،8) پس توجه فزاينده اخير به اجراي حسابداری تعهدی ، منجر به ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي گسترده اي در خصوص موانع تاثيرگذار بر اجراي موفق اين سیستم گردیده می باشد . (رحماني و رضايي،264،1390)

از سوی دیگر جنبش نرم افزاري و تغيير و تحول سريع عصر امروز در حوزه علوم مديريت و همچنين تأثيرات آن در حسابداري و گزارش دهي به صاحبان سرمايه ، افراد مسؤول در اين امر را به آن واداشته كه به فكر يافتن راه حل هايي براي حركت سريع به سوي رشد و توسعه باشند . (خواجوي و اعتمادي، 1389،2) این اصلاحات در سال هاي اخیر اثرات قابل ملاحظه اي بر گستره ، ماهیت ، ارائه و مدیریت خدمات عمومی گذارده می باشد. (محمدي، 1391 ، 73)

1- 3 : وجوه فرق پژوهش

با وجود آنکه پژوهشگران بسیاری از پیامدهای احتمالی بهره گیری از حسابداری تعهدی بحث و تأثیر آن را در تغییر و تحولات سازمانی مطالعه کرده اند ، به نظر می رسد هنوز هم جنبه های متعدد دیگری هست که پژوهش های بیشتری می طلبد ؛ به خصوص در بخش های خدماتی مانند  بخش سلامت .

لذا با در نظر داشتن استقرار نظام جدید مالی و به تبع آن استقرار سیستم حسابداری تعهدی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی ، این پژوهش به مطالعه معضلات مربوط به استقرار کامل این سیستم حسابداری می پردازد .

1-4 : اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف اصلى :

 شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .

اهداف ویژه :

 1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .
 2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .
 3. شناسایی موانع مربوط به منابع انساني در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .
 4. شناسایی موانع فني در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .
 5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .
 6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان .

1-5 : سوالات پژوهش

 1. آیا عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟
 2. آیا عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟
 3. آیا عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟
 4. آیا عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟
 5. آیا عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟
 6. آیا عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد ؟

1- 6 : فرضيه‏هاي پژوهش

 1. عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .
 2. عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .
 3. عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .
 4. عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .
 5. عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .
 6. عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكى کاشان می باشد .

1-7 : دامنه پژوهش

1-7-1- دامنه زمانی

این پژوهش در سال 1392 انجام گرفته می باشد .

1-7-2- دامنه مکانی

 مطالعه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و واحدهای تابعه آن که شامل 9 واحد ستادی ، 8 مرکز درمانی و 4 مرکز آموزشی می باشد ؛ انجام پذیرفته می باشد .

1-7-3- دامنه موضوعی

تمرکز پژوهش حاضر بر روی موضوع حسابداری تعهدی می باشد .

1-8 : تعاریف نظری و عملی

1-8-1- تعاریف نظری

1-8-1-1 سیستم حسابداری تعهدی[1]: سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند . همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها انجام می شود . (باباجانی،1385،5)

1-8-1-2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این پژوهش به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد ، مکانی می باشد که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به عهده دارد .

1-8-1-3 موانع استقرار[2] : مجموعه عواملی که باعث از دست دادن فرصت ها ، ايجاد مشكل و اتلاف منابع می گردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان